Aktualności

Daphne Du Maurier, Tess Gerritsen, Tom Felton, Graham Masterton i inne zapowiedzi Wydawnictwa Albatros na rok 2023

Przy­naj­mniej stu pre­mier może­my spo­dzie­wać się w 2023 roku ze stro­ny Wydaw­nic­twa Alba­tros. Kla­sy­ka i gorą­ce nowo­ści, thril­le­ry medycz­ne i powie­ści histo­rycz­ne, auto­rzy zna­ni i lubia­ni oraz nowe nazwi­ska w port­fo­lio – ofi­cy­na pil­nu­je, by każ­da czy­tel­nicz­ka i każ­dy czy­tel­nik mógł zna­leźć w ich ofer­cie coś dla siebie.

Rok 2022 Alba­tros zakoń­czył z ponad set­ką pre­mier na kon­cie; sta­tu­et­ką Best­sel­le­ra Empi­ku dla wyda­nej w 2021 roku „Tera­peut­ki” B.A. Paris; dwie­ma sta­tu­et­ka­mi Książ­ki Roku Lubi­my Czy­tać: dla „Zagi­nio­nej sio­stry” Lucin­dy Riley i „Póź­niej” Ste­phe­na Kin­ga; oraz sta­tu­et­ką Zło­te­go Poci­sku dla „Domu gło­sów” Dona­to Car­ri­sie­go. Zachę­ce­ni tymi suk­ce­sa­mi w tym roku chce­my… wię­cej, bar­dziej, lepiej! – dekla­ru­je zespół redakcyjny.

Miło­śni­cy wło­skiej mafii ucie­szą się z nowych wydań wszyst­kich powie­ści Maria Puzo, ale będą mogli się­gnąć też o książ­ki o mat­kach chrzest­nych mafii autor­stwa Bar­bie Lat­zy Nade­au czy po twór­czość Deep­ti Kapo­or, któ­rą nazwa­no hin­du­ską odpo­wie­dzią na „Ojca Chrzest­ne­go”. Fani „Pół­no­cy i Połu­dnia” ucie­szą się z kolej­nych tomów powie­ści Joh­na Jake­sa, a wybór listów Vir­gi­nii Woolf i Vity Sac­kvil­le-West doce­nią nawet naj­więk­si kone­se­rzy. Wydaw­nic­two Alba­tros dba o róż­no­rod­ność: z jed­nej stro­ny wyda­je zna­nych i lubia­nych takich jak Lee Child, Har­lan Coben, Dean Koontz, Gra­ham Master­ton czy Robert Har­ris, z dru­giej pro­po­nu­je sza­lo­ną pozy­cję „Spi­sek. Czy­li kto nam wsz­cze­pia czi­py i inne popie***one teo­rie”. Każ­dy znaj­dzie tu coś dla siebie.

Już teraz zapla­nuj­cie swo­je lek­tu­ry na rok 2023, bo jest z cze­go wybierać!

B.A. Paris UWIĘZIONA (The Pri­so­ner) tłum. Robert Waliś
Naj­now­sza powieść B.A. Paris, autor­ki mię­dzy­na­ro­do­we­go feno­me­nu wydaw­ni­cze­go „Za zamknię­ty­mi drzwia­mi”, zdo­byw­czy­ni sta­tu­et­ki Best­sel­le­ra Empi­ku w kate­go­rii lite­ra­tu­ra popu­lar­na za wyda­ną w 2021 roku powieść „Tera­peut­ka”.
Ame­lie budzi się w ciem­nym poko­ju. Nie ma poję­cia, dokąd ją zabra­no i dla­cze­go. Kim są jej tajem­ni­czy pory­wa­cze? I dla­cze­go czu­je się w tym wię­zie­niu bez­piecz­niej­sza niż u boku swo­je­go męża Neda?
Autor­ka łączy ele­men­ty powie­ści sen­sa­cyj­nej i thril­le­ra psy­cho­lo­gicz­ne­go, two­rząc mister­ną fabu­łę i przy­pra­wia­ją­cą o dresz­cze mrocz­ną atmos­fe­rę.
B.A. Paris odwie­dzi Pol­skę w 2023 roku, będzie gościem Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Książ­ki w Warszawie.

 


Beth O’Leary POSZUKIWANY UKOCHANY (The No-Show) tłum. Mał­go­rza­ta Ste­fa­niuk
Naj­bar­dziej roman­tycz­na książ­ka tej zimy! Inte­li­gent­na, genial­nie zabaw­na, chwy­ta­ją­ca za ser­ce – nowa powieść Beth O’Leary, autor­ki best­sel­le­ro­wych „Współ­lo­ka­to­rów” (serial na pod­sta­wie tej powie­ści, wypro­du­ko­wa­ny przez Para­mo­unt Plus, to jed­na z naj­go­ręt­szych bry­tyj­skich pre­mier tele­wi­zyj­nych 2023 roku).
Trzy kobie­ty. Trzy rand­ki. Jeden nie­obec­ny męż­czy­zna. Poznaj­cie Jose­pha Car­te­ra – jeśli tyl­ko uda wam się go zna­leźć. Wzru­sza­ją­ca do łez walen­tyn­ko­wa kome­dia roman­tycz­na o nie­pew­no­ści uczuć i pułap­kach, jakie zasta­wia na nas miłość, kie­dy naj­mniej się tego spodziewamy.

 


Daph­ne Du Mau­rier PTAKI I INNE OPOWIADANIA (The Birds and Other Sto­ries) tłum. Marek Cegie­ła
Kolej­ny tytuł Daph­ne du Mau­rier, któ­ry dołą­cza do Serii Buti­ko­wej Alba­tro­sa.
Sześć wybit­nych opo­wia­dań bry­tyj­skiej mistrzy­ni suspen­su, jed­nej z naj­waż­niej­szych pisa­rek w histo­rii lite­ra­tu­ry. W tych krót­kich for­mach pro­za­tor­skich trud­no o sce­ny prze­mo­cy czy akty okru­cień­stwa – to suge­styw­ny nastrój i dusz­na atmos­fe­ra budu­ją tu kli­mat nie­po­ko­ju i gro­zy.
Opo­wia­da­nie tytu­ło­we, „Pta­ki”, zosta­ło zekra­ni­zo­wa­ne przez Alfre­da Hitch­coc­ka. Film do dziś uzna­wa­ny jest za jeden z naj­lep­szych i naj­waż­niej­szych thril­le­rów w histo­rii kina.
W 2023 roku Wydaw­nic­two Alba­tros opu­bli­ku­je jesz­cze dwie powie­ści tej autor­ki, w tym nigdy nie­wy­da­ną w Pol­sce, debiu­tanc­ką „The Loving Spirit”.

 


Valérie Per­rin CUDOWNE LATA (Tro­is) tłum. Joan­na Prą­dzyń­ska
Nowa książ­ka autor­ki wyśmie­ni­te­go „Życia Vio­let­te”, któ­re poko­cha­ły milio­ny osób na całym świe­cie.
Jed­na z 15 naj­lep­szych powie­ści 2022 roku według Oprah Win­frey! Jed­na z 10 naj­lep­szych ksią­żek 2021 roku według maga­zy­nu „Le Pari­sien”! Best­sel­ler we Fran­cji i we Wło­szech.
Przej­mu­ją­ca powieść o przy­jaź­ni, rela­cjach, któ­re łączą nas na całe życie, i wybo­rach, któ­re decy­du­ją o tym, kim jeste­śmy. A tak­że o tym, że nigdy nie jest za póź­no, by być szczę­śli­wym.
Valérie Per­rin snu­je histo­rię splą­ta­nych losów boha­te­rów od lat dzie­cię­cych, przez czas doj­rze­wa­nia, aż po doro­słość ‒ trój­ki przy­ja­ciół złą­czo­nej wię­za­mi, któ­re los i czas nie­ubła­ga­nie wysta­wia­ją na pró­bę.
Lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa dla czy­tel­ni­ków, któ­rzy doce­ni­li pro­zę ubie­gło­rocz­nej noblist­ki Annie Ernaux.

 


Jen­ny Blac­khurst MORDERSTWO NA SZLAKU (The Hiking Trip) tłum. Mag­da­le­na Słysz
Naj­now­szy thril­ler jed­nej z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych bry­tyj­skich auto­rek mło­de­go poko­le­nia, autor­ki m.in. powie­ści „Cza­row­ni­ce nie pło­ną”.
Mło­da bry­tyj­ska turyst­ka prze­pa­da bez śla­du na malow­ni­czym szla­ku wyciecz­ko­wym. Nikt nie wie, czy zagi­nio­na jesz­cze żyje. Nikt, oprócz Lau­ry. Lau­ra, dziś szczę­śli­wa żona i mat­ka, ma na sumie­niu śmierć czło­wie­ka i od lat ukry­wa się pod zmie­nio­nym nazwi­skiem. Wyglą­da jed­nak na to, że sekret, któ­re­go strze­gła przez nie­mal ćwierć wie­ku, wkrót­ce wyj­dzie na jaw. Ktoś jest zde­ter­mi­no­wa­ny, by Lau­ra zapła­ci­ła za to, co się sta­ło: obser­wu­je jej dom i wpro­wa­dza cha­os w jej życie.
Co tak napraw­dę wyda­rzy­ło się ponad dwie deka­dy temu w Kanadzie?

 


R.J. Pala­cio PONY (Pony) tłum. Maria Olejniczak-Skarsgård

Nowa powieść autor­ki best­sel­le­ra „Cudow­ny chło­pak”.
Opo­wieść o chłop­cu, któ­ry pra­gnie odna­leźć ojca w świe­cie peł­nym magii, zjaw i duchów. Wspa­nia­ła epic­ka histo­ria o dora­sta­niu, sile miło­ści oraz o wię­zach sil­niej­szych niż prze­strzeń i czas. Bra­wu­ro­we połą­cze­nie wester­nu z powie­ścią gro­zy – książ­ka, któ­ra z pew­no­ścią wej­dzie do kano­nu lite­ra­tu­ry mło­dzie­żo­wej!
„Cudow­ny chło­pak”, debiu­tanc­ka powieść R.J. Pala­cio, best­sel­ler „New York Time­sa”, odnio­sła mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces – zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w 45 kra­jach i sprze­da­ła się w ponad 15 milio­nach egzem­pla­rzy. W hol­ly­wo­odz­kiej ekra­ni­za­cji książ­ki w rolach głów­nych wystą­pi­li: Julia Roberts, Owen Wil­son oraz Jacob Trem­blay.
W 2023 roku do kin tra­fi adap­ta­cja powie­ści gra­ficz­nej R.J. Pala­cio, „Bia­ły ptak”, opo­wia­da­ją­cej o trud­nej dzie­cię­cej przy­jaź­ni w cza­sach Holo­kau­stu. Na ekra­nie zoba­czy­my mię­dzy inny­mi Gil­lian Ander­son i Helen Mir­ren. Pre­mie­rze fil­mu towa­rzy­szyć będzie nowe wyda­nie książ­ki, tym razem przed­sta­wia­ją­ce tę histo­rię w for­mie beletrystycznej.

 


Tom Phil­lips, Jonn Elled­ge SPISEK. CZYLI KTO NAM WSZCZEPIA CZIPY I INNE POPIE***ONE TEORIE (Con­spi­ra­cy: A Histo­ry of B*llocks The­ories, And How Not to Fall for Them) tłum. Maria Gębic­ka-Frąc
Tom Phil­lips („LUDZIE. Krót­ka histo­ria o tym, jak spiep***liśmy wszyst­ko”, „PRAWDA. Krót­ka histo­ria wci­ska­nia kitu”) i Jonn Elled­ge („Pra­wie wszyst­ko dla zabie­ga­nych”) łączą siły, by zde­ma­sko­wać naj­więk­sze teo­rie spi­sko­we w dzie­jach ludz­ko­ści – i radzą, jak im nie ulec.
Auto­rzy fun­du­ją nam fascy­nu­ją­cą, odkryw­czą i prze­za­baw­ną podróż przez sta­re i nowe teo­rie spi­sko­we i ostrze­ga­ją przed ich zgub­ny­mi skut­ka­mi – świet­nie się przy tym bawiąc i roz­śmie­sza­jąc czy­tel­ni­ków do łez. Pró­bu­ją zara­zem odpo­wie­dzieć na waż­ne pyta­nie: czy w cza­sach, gdy fał­szy­wa infor­ma­cja roz­prze­strze­nia się szyb­ciej niż praw­da, jeste­śmy jesz­cze w sta­nie zaufać twar­dym dowodom?

 


Dona­to Car­ri­si DOM BEZ WSPOMNIEŃ (La casa sen­za ricor­di) tłum. Anna Osmól­ska-Mętrak
Dona­to Car­ri­si – naj­po­pu­lar­niej­szy wło­ski autor thril­le­rów – powra­ca z nową hip­no­ty­zu­ją­cą zagad­ką!
Kon­ty­nu­acja genial­nie mrocz­ne­go „Domu gło­sów”, dru­ga powieść z psy­cho­lo­giem dzie­cię­cym Pie­tro Ger­be­rem w roli głów­nej.
Dwu­na­sto­let­ni Nico zni­ka, a póź­niej jesz­cze bar­dziej zagad­ko­wo poja­wia się w lesie. Tyl­ko wybit­ny hip­no­ty­zer Pie­tro Ger­ber może wejść do jego umy­słu i poznać mrocz­ną praw­dę o tym, co się wyda­rzy­ło. Ale czy nie jest za póź­no, by oca­lić chłop­ca?
Best­sel­le­ro­we powie­ści Car­ri­sie­go sprze­da­ły się w prze­szło 3 milio­nach egzem­pla­rzy w ponad 20 kra­jach. Trzy z nich zosta­ły z suk­ce­sem zekra­ni­zo­wa­ne przez same­go auto­ra – fil­mo­wa wer­sja „Jestem otchła­nią” tra­fi do pol­skich kin wio­sną 2023 roku.

 


Soraya Lane CÓRKA Z WŁOCH (The Ita­lian Dau­gh­ter) tłum. Anna Esden-Temp­ska
Pierw­szy tom nowej, zapla­no­wa­nej na osiem tomów, serii oby­cza­jo­wej „Utra­co­ne cór­ki”. Akcja ksią­żek roz­gry­wa się w dwóch pla­nach cza­so­wych w róż­nych zakąt­kach świa­ta.
„Cór­ka z Włoch” to urze­ka­ją­ca i chwy­ta­ją­ca za ser­ce powieść o wyjąt­ko­wej miło­ści, rodzin­nych sekre­tach i podą­ża­niu krę­tą ścież­ką, któ­rą pro­wa­dzi nas los. Mło­da Bry­tyj­ka pra­gnie roz­wią­zać zagad­kę prze­szło­ści swo­jej rodzi­ny. Śla­dy pro­wa­dzą ją do Włoch, w oko­li­ce miej­sca, gdzie wkrót­ce ma roz­po­cząć pra­cę. Jaką tajem­ni­cę kry­je prze­szłość? Czy podróż, w któ­rą wyru­sza Lily, pomo­że jej poznać lepiej sie­bie i swo­je marze­nia? Czy odwa­ży się podą­żyć za gło­sem ser­ca?
Wiel­bi­ciel­ki pro­zy Lucin­dy Riley, Kate Mor­ton i Vic­to­rii Hislop stra­cą dla tej książ­ki głowę!

 


Tom Fel­ton PO DRUGIEJ STRONIE RÓŻDŻKI (Bey­ond the Wand) tłum. Robert Waliś
Peł­ne magii i cha­osu życie cza­ro­dzie­ja! Auto­bio­gra­fia Toma Fel­to­na, zna­ne­go jako fil­mo­wy Dra­co Mal­foy – ulu­bio­ny czar­ny boha­ter, prze­ciw­nik Harry’ego Pot­te­ra, wycho­wa­nek Sly­the­ri­nu.
Dzie­ciń­stwo Toma Fel­to­na nie nale­ża­ło do zwy­czaj­nych, bo też nie każ­dy może pochwa­lić się tym, że w jego życie wkro­czy­ła fil­mo­wa magia. Nic jed­nak nie przy­go­to­wa­ło go na suk­ces i popu­lar­ność zwią­za­ne z przy­ję­ciem roli Dra­co Mal­foya w kino­wej serii o Har­rym Pot­te­rze. Na dzie­sięć następ­nych lat gra­na przez nie­go postać sta­ła się ele­men­tem jed­ne­go z naj­więk­szych feno­me­nów w histo­rii popkul­tu­ry.
„Po dru­giej stro­nie różdż­ki” to zapis doświad­czeń z dora­sta­nia w dwóch rów­no­le­głych świa­tach – cza­ro­dzie­jów i mugo­li – od magicz­nych chwil na pla­nie fil­mo­wym „Harry’ego Pot­te­ra” po wyzwa­nia zwią­za­ne z dora­sta­niem w świe­tle jupiterów.

 


Elly Grif­fi­ths PUSTE JEST PIEKŁO (The Stran­ger Dia­ries) tłum. Łukasz Pra­ski
Pierw­szy tom nowej serii kry­mi­nal­nej cenio­nej bry­tyj­skiej pisar­ki, nomi­no­wa­nej do pre­sti­żo­wej nagro­dy Gold Dag­ger, przy­zna­wa­nej przez Sto­wa­rzy­sze­nie Auto­rów Powie­ści Kry­mi­nal­nych. Powieść uho­no­ro­wa­na Edgar Allan Poe Award i wybra­na kry­mi­na­łem roku przez bry­tyj­ski dzien­nik „The Times”, któ­ra zachwy­ci wiel­bi­cie­li pro­zy Aga­thy Chri­stie, Anthony’ego Horo­wit­za i Gil­lian Flynn.
Budzą­ca gro­zę fik­cja, rodem z gotyc­kiej opo­wie­ści słyn­ne­go nie­gdyś pisa­rza, sta­je się naj­bar­dziej mrocz­ną rze­czy­wi­sto­ścią. Czyż­by tra­gicz­ne zakoń­cze­nie tej histo­rii było z góry prze­są­dzo­ne? A może ist­nie­je choć cień nadziei, że potwor­ny finał się nie ziści…

 


Lee Child & Andrew Child BEZ PLANU B (No Plan B) tłum. Łukasz Pra­ski
27. tom naj­po­pu­lar­niej­szej na świe­cie serii sen­sa­cyj­nej. Trze­ci, któ­ry Lee Child napi­sał w duecie ze swo­im bra­tem Andrew Chil­dem.
Jed­no tra­gicz­ne zda­rze­nie. Dwóch świad­ków. Dwa sprzecz­ne zezna­nia. Jack Reacher widzi, jak męż­czy­zna wpy­cha kobie­tę pod auto­bus. Podą­ża­jąc jego śla­dem, nie ma poję­cia, że to zda­rze­nie zosta­ło sta­ran­nie zapla­no­wa­ne i jest czę­ścią zbrod­ni­cze­go spi­sku. Ci, któ­rzy w nim uczest­ni­czą, przy­go­to­wa­li plan B na wypa­dek zagro­że­nia. Nie prze­wi­dzie­li jed­nak, że będzie nim Jack Reacher…
Dostęp­ny na Pri­me Video serial na pod­sta­wie pierw­szej czę­ści przy­gód Jac­ka Reache­ra, z Ala­nem Ritch­so­nem w roli głów­nej, oka­zał się jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych seria­li w histo­rii tej plat­for­my.
Jego dru­gi sezon, będą­cy adap­ta­cją powie­ści „Eli­ta zabój­ców”, poja­wi się na Ama­zo­nie już wio­sną 2023 roku.

 


Lucin­da Riley & Har­ry Whit­ta­ker ATLAS. HISTORIA PA SALTA (Atlas. The Sto­ry of Pa Salt) tłum. Anna Esden-Temp­ska
Dłu­go wycze­ki­wa­ny finał naj­po­pu­lar­niej­szej na świe­cie serii oby­cza­jo­wej „Sie­dem Sióstr”!
Opo­wieść peł­na miło­ści i trud­nych wybo­rów, prze­kra­cza­ją­ca gra­ni­ce lądów i oce­anów, któ­rej ostat­ni roz­dział został zapi­sa­ny w gwiaz­dach. Histo­ria sied­miu sióstr zosta­ła odkry­ta. Ale sekre­ty z prze­szło­ści ich ojca wciąż mogą odmie­nić ich przy­szłość…
Zapo­mnia­na prze­szłość, skom­pli­ko­wa­ne rela­cje uczu­cio­we i mrocz­ne sekre­ty to zna­ki roz­po­znaw­cze ksią­żek Lucin­dy Riley. Czy­tel­nicz­ki na całym świe­cie poko­cha­ły „Sie­dem Sióstr”, jej nastro­jo­wą, peł­ną roman­ty­zmu i magii sagę rodzin­ną o sied­miu sio­strach D’Aplièse. Teraz będą mogły poznać tajem­ni­cę ich adop­cyj­ne­go ojca, Pa Salta.

 


Bar­bie Lat­za Nade­au MATKI CHRZESTNE (The God­mo­thers: Mur­der, Ven­ge­an­ce and the Women Taking over the Mafia) tłum. Xenia Wiśniew­ska
Świe­że spoj­rze­nie na pozor­nie dosko­na­le zna­ny temat. Nie­zna­na histo­ria kobiet, któ­re zdo­by­ły wyso­ką pozy­cję i roz­głos w męsko­cen­trycz­nej zbrod­ni­czej kul­tu­rze wło­skiej mafii.
Mafia, odkąd tyl­ko zawład­nę­ła naszą wyobraź­nią, ma płeć męską. Mafio­si, a zwłasz­cza ojco­wie chrzest­ni, są syno­ni­ma­mi macho. To oni rzą­dzą orga­ni­za­cja­mi prze­stęp­czy­mi, pod­czas gdy kobie­ty − banal­ne kochan­ki lub cier­pli­we mafij­ne żony − pozo­sta­ją na dru­gim pla­nie. Rze­czy­wi­stość jest jed­nak znacz­nie bar­dziej zło­żo­na.
„Mat­ki chrzest­ne…” na nowo defi­niu­ją nasze wyobra­że­nia o prze­stęp­czych biz­ne­sach pro­wa­dzo­nych przez kobie­ty, któ­re są wystar­cza­ją­co zde­ter­mi­no­wa­ne i sil­ne, wystar­cza­ją­co mądre i wystar­cza­ją­co okrut­ne, by prze­jąć wła­dzę. Książ­ka opar­ta na rze­tel­nym rese­ar­chu i oso­bi­stym podej­ściu autorki.

 


Alex Mar­wo­od WYSPA ZAGINIONYCH DZIEWCZĄT (The Island of Lost Girls) tłum. Iza­be­la Matu­szew­ska
Nowy nie­po­ko­ją­cy thril­ler Alex Mar­wo­od.
Histo­ria wyję­ta wprost z nagłów­ków gazet. Powieść łączą­ca dra­ma­tyzm tele­wi­zyj­nej „Suk­ce­sji” ze zja­dli­wym dow­ci­pem seria­lu „Bia­ły lotos”.
Szo­ku­ją­cy i hip­no­ty­zu­ją­cy thril­ler o nie­wy­obra­żal­nym bogac­twie i zepsu­ciu, zagi­nio­nych dziew­czy­nach i mrocz­nych tajem­ni­cach raj­skiej wyspy. Osza­ła­mia­ją­ca, wymy­ka­ją­ca się gatun­kom powieść.
Alex Mar­wo­od to pseu­do­nim bry­tyj­skiej dzien­ni­kar­ki i pisar­ki Sere­ny Mac­ke­sy, autor­ki dosko­na­łej powie­ści „Dziew­czy­ny, któ­re zabi­ły Chloe”, uho­no­ro­wa­nej pre­sti­żo­wą Nagro­dą Edga­ra, „Zabój­cy z sąsiedz­twa”, wyróż­nio­nej Maca­vi­ty Award, „Naj­mrocz­niej­sze­go sekre­tu” i „Zatru­te­go ogrodu”.

 


Kate Mor­ton POWRÓT DO DOMU (Home­co­ming) tłum. Anna Dobrzań­ska
Naj­now­sza powieść oby­cza­jo­wa autor­ki best­sel­le­ro­we­go „Mil­czą­ce­go zam­ku” i „Domu w River­ton”, któ­ra otwie­ra przed czy­tel­ni­ka­mi wspa­nia­ły, pełen tajem­nic świat.
Austra­lia, wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia 1959 roku. Pod koniec upal­ne­go dnia, nad stru­mie­niem na tere­nie wiel­kiej rezy­den­cji, lokal­ny dostaw­ca doko­nu­je prze­ra­ża­ją­ce­go odkry­cia. Roz­po­czy­na się poli­cyj­ne śledz­two, a małe mia­stecz­ko Tum­be­ela zosta­je uwi­kła­ne w jed­ną z naj­bar­dziej szo­ku­ją­cych i zdu­mie­wa­ją­cych spraw kry­mi­nal­nych w histo­rii Austra­lii Połu­dnio­wej. Sześć­dzie­siąt lat póź­niej Jess, lon­dyń­ska dzien­ni­kar­ka, szu­ka histo­rii, któ­rą mogła­by opi­sać, kie­dy do rodzin­nej Austra­lii wzy­wa­ją ją spra­wy rodzin­ne. Uko­cha­na bab­cia, któ­ra opie­ko­wa­ła się nią w dzie­ciń­stwie, tra­fi­ła do szpi­ta­la po wypad­ku. Jess jest zaszo­ko­wa­na jej tra­gicz­nym sta­nem. Nie mniej niż odna­le­zio­nym w jej domu albu­mem z wycin­ka­mi doku­men­tu­ją­cy­mi praw­dzi­wą spra­wę kry­mi­nal­ną – opis daw­no pogrze­ba­ne­go przez czas dra­ma­tu. Czyż­by ist­niał zwią­zek pomię­dzy jej rodzi­ną a zbrod­nią, któ­rej zagad­ki nigdy nie roz­wią­za­no?
Książ­ka, któ­ra uka­że się w Serii Buti­ko­wej Alba­tro­sa, jest jak powrót do domu, gdzie ugo­ści was jed­na z naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych i uwiel­bia­nych powie­ścio­pi­sa­rek swo­je­go pokolenia.

 


Ian McE­wan LEKCJE (Les­sons) tłum. Andrzej Szulc
Ian McE­wan powra­ca z nową, ambit­ną i urze­ka­ją­cą powie­ścią!
Epic­ka, a jed­no­cze­śnie kame­ral­na histo­ria ludz­kie­go życia na prze­strze­ni poko­leń i z histo­rycz­ny­mi zawi­ro­wa­nia­mi w tle.
Poru­sza­ją­ca opo­wieść o miło­ści, stra­cie, ambi­cji i pew­no­ści sie­bie. „Lek­cje” są kro­ni­ką naszych cza­sów opo­wie­dzia­ną przez pry­zmat życia jed­ne­go czło­wie­ka – wni­kli­wy­mi roz­wa­ża­nia­mi na temat natu­ry histo­rii i isto­ty ludz­ko­ści.
Ian McE­wan to jeden z naj­bar­dziej cenio­nych współ­cze­snych pisa­rzy bry­tyj­skich, best­sel­le­ro­wy autor osiem­na­stu ksią­żek − powie­ści i zbio­rów opo­wia­dań. Lau­re­at Nagro­dy Bol­lin­ge­ra Eve­ry­ma­na Wodehouse’a; zdo­byw­ca Natio­nal Book Cri­tics Circ­le Award oraz W.H. Smith Lite­ra­ry Award; dwu­krot­nie nomi­no­wa­ny do Nagro­dy Booke­ra, któ­rą otrzy­mał za „Amster­dam”; wyróż­nio­ny nagro­da­mi Whit­bre­ada oraz Somer­se­ta Maughama.

 


Robert Har­ris ACT OF OBLIVION (tytuł ory­gi­nal­ny) tłum. Janusz Ochab
Jed­na z dzie­się­ciu naj­lep­szych powie­ści histo­rycz­nych 2022 roku wg „New York Times Book Review”.
Autor best­sel­le­rów „Vater­land”, „Mona­chium”, „Autor wid­mo” i „Kon­kla­we” powra­ca z fascy­nu­ją­cą powie­ścią osnu­tą wokół jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych pości­gów w histo­rii − poszu­ki­wa­nia dwóch Angli­ków, zamie­sza­nych w zabój­stwo kró­la Karo­la I Ste­war­ta, przez nie­prze­jed­na­ne­go wro­ga, któ­ry upar­cie podą­ża ich tro­pem.
Robert Har­ris jak zwy­kle oży­wia histo­rycz­ne fak­ty, snu­jąc pory­wa­ją­cą opo­wieść o reli­gii, zemście i wła­dzy. Oraz o cenie, jaką muszą zapła­cić ci, któ­rzy ją spra­wu­ją.
Pierw­sza powieść histo­rycz­na tego auto­ra, któ­rej akcja roz­gry­wa się głów­nie w Ame­ry­ce.
Epic­ka podróż przez dzi­kie tere­ny sie­dem­na­sto­wiecz­nej Nowej Anglii i polo­wa­nie bez pre­ce­den­su w histo­rii świata.

 


Ant­ti Tuoma­inen CZYNNIK KRÓLIKA (The Rab­bit Fac­tor) tłum. Łukasz Pra­ski
Naj­lep­sza książ­ka w kate­go­rii Nor­dic Noir 2021 roku według skan­dy­naw­skie­go „Vogue’a”.
Zwa­rio­wa­ny i emo­cjo­nu­ją­cy thril­ler kome­dio­wy – pierw­szy z nowe­go cyklu – autor­stwa nagra­dza­ne­go fiń­skie­go auto­ra, naj­go­ręt­sze­go towa­ru eks­por­to­we­go Fin­lan­dii.
Powieść peł­na cie­płe­go humo­ru, dzi­wacz­nych posta­ci i absur­dal­nych sytu­acji, prze­sy­co­na zachwy­tem nad życiem − w całej jego róż­no­rod­no­ści i nie­prze­wi­dy­wal­no­ści.
Sta­ran­nie upo­rząd­ko­wa­ne życie mate­ma­ty­ka ubez­pie­cze­nio­we­go sta­je na gło­wie, gdy nie­spo­dzie­wa­nie tra­ci pra­cę i dosta­je w spad­ku park roz­ryw­ki… a z nim całą masę pro­ble­mów. Co z tego wynik­nie?
Jesz­cze w tym roku docze­ka­my się ekra­ni­za­cji książ­ki ze Steve’em Carel­lem w roli głów­nej. Nad fil­mem pra­cu­ją wytwór­nie Ama­zon Stu­dios i Man­de­vil­le Films.

 


Col­son Whi­te­he­ad INTUICJONISTKA (The Intu­itio­nist) tłum. Rafał Lisow­ski
Debiu­tanc­ka powieść dwu­krot­ne­go lau­re­ata Nagro­dy Pulit­ze­ra, zdo­byw­cy Natio­nal Book Award oraz Nagro­dy im. Arthu­ra C. Clarke’a, auto­ra „Mie­dzia­ków” i „Kolei pod­ziem­nej”, któ­ra zachwy­ci­ła zarów­no kry­ty­ków, jak i czy­tel­ni­ków i zwró­ci­ła ich uwa­gę na tego nie­zwy­kle dziś cenio­ne­go pisa­rza.
Lila Mae jest intu­icjo­nist­ką o naj­wyż­szym wskaź­ni­ku dokład­no­ści w całym dzia­le. Ale kie­dy pod jej okiem docho­dzi do tra­gicz­nej awa­rii win­dy w zupeł­nie nowym budyn­ku, zaczy­na sze­rzyć się cha­os. W Gil­dii Inspek­to­rów Wind trwa rok wybor­czy i nie­do­peł­nie­nie obo­wiąz­ków służ­bo­wych przez intu­icjo­nist­kę jest bar­dzo na rękę empi­ry­stom. Ale Lila Mae nigdy się nie myli.
Naj­ory­gi­nal­niej­sza ale­go­ria ras od cza­sów „Nie­wi­dzial­ne­go czło­wie­ka” Ral­pha Elli­so­na i „Naj­bar­dziej nie­bie­skie­go oka” Toni Mor­ri­son.
Książ­ka nomi­no­wa­na do tytu­łu naj­lep­szej powie­ści przez pro­gram „The Gre­at Ame­ri­can Read” emi­to­wa­ny przez ame­ry­kań­ską sieć PBS, fina­list­ka nagro­dy Hemin­gway Foundation/PEN Award.

 


Col­son Whi­te­he­ad MANIFEST KANCIARZA (The Cro­ok Mani­fe­sto) tłum. Robert Sudół
Naj­now­sza powieść Col­so­na Whi­te­he­ada, dwu­krot­ne­go zdo­byw­cy Nagro­dy Pulit­ze­ra, lau­re­ata Natio­nal Book Award, auto­ra „Kolei pod­ziem­nej” i „Mie­dzia­ków”. Kon­ty­nu­acja jego bra­wu­ro­wej powie­ści łotrzy­kow­skiej „Rytm Har­le­mu”.
Lata 70. XX wie­ku, Nowy Jork w całej swo­jej obskur­nej chwa­le. Na uli­cach pię­trzą się śmie­ci, napa­dy są coraz bar­dziej powszech­ne, mia­sto zmie­rza ku ban­kruc­twu, gli­nia­rze strze­la­ją do czar­nych (jak zwy­kle), ale teraz Armia Wyzwo­le­nia Czar­nych rów­nież odpo­wia­da ogniem. Pośród tego zbio­ro­we­go zała­ma­nia ner­wo­we­go Ray Car­ney, wła­ści­ciel skle­pu meblo­we­go doryw­czo para­ją­cy się paser­stwem, sta­ra się zacho­wać spo­kój. Jego salon meblo­wy na 125. Uli­cy pro­spe­ru­je na tyle dobrze, że Ray przy­siągł sobie defi­ni­tyw­nie porzu­cić nie­le­gal­ne zaję­cie. Boha­ter­sko trwa w tym posta­no­wie­niu do cza­su, gdy jego nasto­let­nia cór­ka May bła­ga go o zdo­by­cie bile­tów na kon­cert Jack­son 5, a Car­ney posta­na­wia popro­sić o przy­słu­gę Mun­so­na, sko­rum­po­wa­ne­go poli­cyj­ne­go detek­ty­wa, któ­re­go zna z daw­nych cza­sów…
Mrocz­na, a jed­no­cze­śnie bar­dzo dow­cip­na opo­wieść o oblę­żo­nym mie­ście. Barw­ny por­tret Har­le­mu w burz­li­wych cza­sach. I opo­wieść o rodzi­nie – o tym, czym jest i co ją kształ­tu­je.
Pre­mie­ra świa­to­wa: 18 lip­ca 2023.


Deep­ti Kapo­or AGE OF VICE (tytuł ory­gi­nal­ny) tłum. Iza­be­la Matuszewska

Jed­na z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych pre­mier stycz­nia 2023 wg ser­wi­su Goodre­ads. Wybór klu­bu książ­ko­we­go Good Mor­ning Ame­ri­ca. Książ­ka, któ­rą zachwy­co­na Hanya Yana­gi­ha­ra okre­śli­ła jako „mrocz­ną i hip­no­ty­zu­ją­cą”. Azja­tyc­ka odpo­wiedź na „Ojca Chrzest­ne­go”.
Indie, cza­sy współ­cze­sne. Histo­ria zamoż­nej, potęż­nej i sko­rum­po­wa­nej rodzi­ny: ambit­ne­go i roz­piesz­czo­ne­go Sunny’ego, jego bez­względ­ne­go i domi­nu­ją­ce­go ojca Bunty’ego oraz okrut­ne­go wuja, Vicky’ego. Kto­kol­wiek miał do czy­nie­nia z tą rodzi­ną, wplą­tał się w wal­kę o wpły­wy, wła­dzę, zie­mię i wiel­kie bogac­two. Nie­któ­rzy stra­ci­li życie tyl­ko po to, by na jaw nie wyszły grze­chy człon­ków kla­nu. Inni wciąż mają nadzie­ję odnieść korzy­ści z konek­sji z tak pro­mi­nent­nym i wpły­wo­wym rodem.
Wir­tu­ozer­skie połą­cze­nie thril­le­ra kry­mi­nal­ne­go z sagą rodzin­ną, któ­re zachwy­ci zarów­no miło­śni­ków kry­mi­na­łu i sen­sa­cji, jak i dobrej pro­zy lite­rac­kiej.
Pra­wa do seria­lo­wej wer­sji książ­ki wyku­pi­ła ame­ry­kań­ska sta­cja tele­wi­zyj­na FX.

 


Gra­ham Master­ton THE HOUSE AT PHANTOM PARK (tytuł ory­gi­nal­ny) tłum. Mał­go­rza­ta Ste­fa­niuk
Po entu­zja­stycz­nie przy­ję­tym „Domu stu szep­tów” bry­tyj­ski mistrz gro­zy Gra­ham Master­ton pro­po­nu­je czy­tel­ni­kom kolej­ną powieść gro­zy, któ­rej akcja roz­gry­wa się w nawie­dzo­nej posia­dło­ści.
Szpi­tal woj­sko­wy Świę­tej Filo­me­ny stoi opusz­czo­ny od ponad trzech lat. Lilian Che­ster­field, któ­ra pra­cu­je dla jed­ne­go z naj­więk­szych dewe­lo­pe­rów w Anglii, odpo­wia­da za prze­kształ­ce­nie go w luk­su­so­wy kom­pleks miesz­kal­ny. Kie­dy tyl­ko roz­po­czy­na­ją się pra­ce w wybu­do­wa­nej w sty­lu jako­biń­skim posia­dło­ści, marze­nia zamie­nia­ją się w kosz­mar.
Nie­po­ko­ją­ca, ory­gi­nal­na, budzą­ca prze­ra­że­nie – upior­na histo­ria w naj­lep­szym, kla­sycz­nym stylu.

 


Jamie McGu­ire ALMOST BEAUTIFUL (tytuł ory­gi­nal­ny) tłum. Xenia Wiśniew­ska
Nie­cier­pli­wie wycze­ki­wa­na kon­ty­nu­acja „Pięk­nej kata­stro­fy” Jamie McGu­ire – świa­to­we­go best­sel­le­ra i feno­me­nu wydaw­ni­cze­go. Best­sel­ler „New York Time­sa” i „USA Today”.
Peł­na namięt­no­ści i pasji opo­wieść o bar­dzo grzecz­nej dziew­czyn­ce i bar­dzo nie­grzecz­nym chłop­cu, któ­ry nie­bez­piecz­nie ją pocią­ga.
Nowo­żeń­cy Tra­vis i Abby Mad­dox wra­ca­ją z Las Vegas, mając nadzie­ję, że pew­ne­go dnia tra­gicz­ny pożar na Eastern Sta­te Uni­ver­si­ty sta­nie się mgli­stym wspo­mnie­niem. Ale kie­dy w Eakins poja­wia się FBI, przy­ja­cie­le szyb­ko sta­ją się wro­ga­mi, a Mad­do­xo­wie oba­wia­ją się, że ich szczę­śli­we życie wkrót­ce sta­nie w pło­mie­niach.
Ten gorą­cy romans zachwy­ci wiel­bi­cie­li sagi „AFTER”.
Dodat­ko­wo, nie­mal rów­no­cze­śnie z pre­mie­rą „Almost Beau­ti­ful”, do pol­skich kin tra­fi ekra­ni­za­cja „Pięk­nej kata­stro­fy”. W roli Tra­vi­sa zoba­czy­my Dyla­na Sprouse’a, a w postać Abby wcie­li się Vir­gi­nia Gardner.

 


Dean Koontz DEVOTED (tytuł ory­gi­nal­ny) tłum. Ceza­ry Frąc
Nie­zwy­kły thril­ler mistrza suspen­su Deana Koont­za. Chło­piec, jego mat­ka i pies sta­wia­ją czo­ła siłom zła.
Woody Book­man nie wypo­wie­dział ani sło­wa przez jede­na­ście lat życia. Nawet wte­dy, gdy jego ojciec zgi­nął w tajem­ni­czym wypad­ku, ani wte­dy, gdy jego mat­ka, Megan, mówi mu, że go kocha. Dla Megan waż­ne jest, by jej syn był bez­piecz­ny i szczę­śli­wy. Ale Woody wie­rzy, że za śmier­cią jego ojca sta­ło nie­zna­ne zło, któ­re teraz czy­ha na nie­go. Jego myśli słu­cha nie­zna­ny mu sojusz­nik, któ­ry rów­nież komu­ni­ku­je się bez słów. Kipp, wyjąt­ko­wo uta­len­to­wa­ny pies o ser­cu nie mniej zło­tym niż nazwa jego rasy, jest bez­gra­nicz­nie odda­ny ludziom. Wie, że musi odna­leźć Woody’ego, zanim będzie za póź­no. Tyl­ko razem będą mogli sta­wić czo­ła zagad­ko­we­mu prze­ciw­ni­ko­wi, któ­ry nie zna lito­ści.
W 2023 roku nakła­dem Wydaw­nic­twa Alba­tros uka­żą się tak­że kolej­ne książ­ki Deana Koontza.

 


Har­lan Coben ODNAJDĘ CIĘ (I Will Find You) tłum. Robert Waliś
Naj­now­sza powieść Har­la­na Cobe­na – arcy­mi­strza współ­cze­sne­go thril­le­ra.
David i Che­ryl Bur­ro­ughs wie­dli ide­al­ne życie, kie­dy wyda­rzy­ła się tra­ge­dia. Od tam­tej strasz­li­wej nocy minę­ło już pięć lat, a Che­ryl ponow­nie wyszła za mąż. David odsia­du­je wyrok doży­wo­cia w wię­zie­niu o zaostrzo­nym rygo­rze za bru­tal­ne zabój­stwo ich syna. Wła­śnie oka­za­ło się, że chło­piec żyje. Teraz David ma tyl­ko jeden cel: odna­leźć syna, oczy­ścić wła­sne imię i odkryć praw­dę o tym, co wyda­rzy­ło się tam­tej tra­gicz­nej nocy.
Na pre­mie­ry cze­ka­ją kolej­ne pro­duk­cje będą­ce ekra­ni­za­cja­mi pro­zy Har­la­na Cobe­na: ame­ry­kań­ska adap­ta­cja „Sześć lat póź­niej” na Net­fli­xie i adre­so­wa­ny do mło­dzie­ży serial na pod­sta­wie „Schro­nie­nia” na plat­for­mie Ama­zon Pri­me Video.

 


Naza­ni­ne Hozar ARIA (Aria) tłum. Joan­na Jure­wicz
Nowość w serii Pią­ta Stro­na Świa­ta. Wspa­nia­ły debiut Naza­ni­ne Hozar prze­no­si nas w cza­sie i prze­strze­ni do Ira­nu – od lat 50. XX wie­ku aż do rewo­lu­cji w 1979 roku – ale oglą­da­my go jak nigdy wcze­śniej, bo ocza­mi sie­ro­ty.
Począ­tek lat pięć­dzie­sią­tych w nie­spo­koj­nym Ira­nie, kra­ju boga­tym w zło­ża ropy, ale podzie­lo­nym kla­so­wo i reli­gij­nie. Pew­nej nocy kie­row­ca pra­cu­ją­cy w irań­skiej armii wra­ca do domu przez Tehe­ran i sły­szy płacz. Zacie­ka­wio­ny, szu­ka jego źró­dła i znaj­du­je nie­mow­lę porzu­co­ne na pobo­czu i oto­czo­ne przez wygłod­nia­łe psy. Chwy­ta je i na zawsze zmie­nia prze­zna­cze­nie oraz los małej dziew­czyn­ki, któ­rą nazy­wa Arią. Wzru­sza­ją­ca histo­ria Arii pro­wa­dzi nas przez bru­tal­ną rewo­lu­cję, któ­ra w koń­cu wyno­si Aja­tol­la­ha Cho­me­inie­go na przy­wód­cę Ira­nu, i koń­czy się, gdy Aria zako­chu­je się i sama sta­je się mło­dą mat­ką.
Prze­pięk­na saga, któ­rej roz­mach i walo­ry lite­rac­kie Mar­ga­ret Atwo­od porów­na­ła do „Dok­to­ra Żywa­go” Bory­sa Pasternaka.

 


Vir­gi­nia Woolf & Vita Sac­kvil­le-West LISTY MIŁOSNE: VIRGINIA WOOLF I VITA SACKVILLE-WEST (Love Let­ters: Vir­gi­nia Woolf and Vita Sac­kvil­le-West) tłum. Maria Olej­ni­czak-Skars­gård
Zbiór kore­spon­den­cji doku­men­tu­ją­cej zwią­zek dwóch kobiet – pisa­rek Vir­gi­nii Woolf i Vity Sac­kvil­le-West, poprze­dzo­ny wstę­pem Ali­son Bech­del, ame­ry­kań­skiej autor­ki zna­ko­mi­tych powie­ści gra­ficz­nych „Fun Home”, „Jesteś moją mat­ką?” i „Sekret nad­ludz­kiej siły”.
Na przy­ję­ciu w 1922 roku Vir­gi­nia Woolf pozna­ła zna­ną ary­sto­krat­kę, powie­ścio­pi­sar­kę, poet­kę – i safist­kę – Vitę Sac­kvil­le-West. Tego dnia zapi­sa­ła w dzien­ni­ku, że nie myśla­ła zbyt wie­le o roz­mo­wie z Vitą, ale bar­dzo wyso­ko oce­ni­ła jej zgrab­ne nogi. Miał to być począ­tek pra­wie dwu­dzie­stu lat flir­tu, przy­jaź­ni i współ­pra­cy lite­rac­kiej. Ich kore­spon­den­cja zakoń­czy­ła się dopie­ro wraz z tra­gicz­ną śmier­cią Vir­gi­nii w 1941 roku.
Intym­ne i żar­to­bli­we sekret­ne listy i wpi­sy w pamięt­ni­kach pozwa­la­ją poznać nie­ustan­nie zmie­nia­ją­ce się wza­jem­ne uczu­cia Vity i Vir­gi­nii, pod­słu­chać romans, któ­ry zain­spi­ro­wał Woolf do napi­sa­nia jej naj­bar­dziej fan­ta­stycz­nej powie­ści, „Orlan­do”, oraz rzu­cić okiem na nie­zwy­kłe życie tych kobiet i cza­sy, w jakich two­rzy­ły. Zaglą­da­my za kuli­sy związ­ku, któ­ry – nawet sto lat póź­niej – wciąż wyda­je się bar­dzo burz­li­wy i odważny.

 


Pier­re Lema­itre WIELKI ŚWIAT (Le Grand Mon­de) tłum. Joan­na Pola­chow­ska
Pier­re Lema­itre, jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych auto­rów we Fran­cji (w ubie­głym roku wyprze­dził Micha­ela Houel­le­be­cqa!), zdo­byw­ca Nagro­dy Gon­co­ur­tów z 2013 roku za „Do zoba­cze­nia w zaświa­tach”, powra­ca z nową powie­ścią, któ­ra roz­po­czy­na kolej­ny cykl „Lata chwa­ły”.
Po try­lo­gii „Dzie­ci klę­ski”, nie­zwy­kłym fre­sku roz­pię­tym mię­dzy dwie­ma wiel­ki­mi woj­na­mi, autor pory­wa czy­tel­ni­ków w sza­lo­ny wir cza­sów powo­jen­nej pro­spe­ri­ty. W jego cen­trum znaj­du­je się zamoż­na rodzi­na Pel­le­tie­rów, fabry­kan­ci mydła. Lema­itre cofa się w cza­sie, by przez pry­zmat ich losów, nie­zwy­kłe­go, peł­ne­go gwał­tow­nych zwro­tów i sza­lo­nych pery­pe­tii życia, wykre­ować zupeł­nie nową, eks­tra­wa­ganc­ką ludz­ką kome­dię – dow­cip­ną, iro­nicz­ną, bra­wu­ro­wo napisaną.

 


Jes­sa Hastings MAGNOLIA PARKS (Magno­lia Parks) tłum. Anna Dobrzań­ska
Sen­sa­cja Tik-Toka! Pierw­szy tom (wyda­nej nakła­dem wła­snym autor­ki) serii nowo­cze­snych roman­sów, roz­gry­wa­ją­cych się w śro­do­wi­sku śmie­tan­ki towa­rzy­skiej współ­cze­sne­go Lon­dy­nu. Seria „Magno­lia Parks” pod­bi­ła ser­ca czy­tel­ni­ków – naj­pierw poprzez media spo­łecz­no­ścio­we, teraz tra­dy­cyj­ne: rynek wydaw­ni­czy i tele­wi­zję.
Dla wiel­bi­cie­li powie­ści Col­le­en Hoover i seria­lu „Eufo­ria”.
Ona jest pięk­ną, boga­tą, ego­cen­trycz­ną i neu­ro­tycz­ną bywal­czy­nią lon­dyń­skich salo­nów. On jed­nym z naj­bar­dziej roz­chwy­ty­wa­nych angiel­skich mode­li, bad boy­em i kobie­cia­rzem, któ­ry zła­mał jej ser­ce. Ale każ­dy wie, że Magno­lia Parks i B.J. Bal­len­ti­ne są sobie prze­zna­cze­ni. Wspól­na przy­szłość jest im pisa­na, choć ich obec­na rela­cja przy­po­mi­na raczej tok­sycz­ny zwią­zek. Ona spo­ty­ka się z inny­mi męż­czy­zna­mi, żeby trzy­mać go na dystans, a on sypia z inny­mi kobie­ta­mi, żeby się na niej ode­grać. Mimo to zawsze wra­ca­ją do sie­bie, przy­cią­ga­ni che­mią i wspo­mnie­nia­mi tego, co łączy­ło ich kie­dyś. Czy moż­na jed­nak wskrze­sić zwią­zek, gdy dooko­ła peł­no jest kłamstw i nie­do­mó­wień, kie­dy zła­ma­no zbyt wie­le serc, a praw­da o tym, co wyda­rzy­ło się trzy lata temu, nadal nie wyszła na jaw?

Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy