Sprawdzasz tag

2023

Aktualności

Przecieki z egzaminów maturalnych? Cały Twitter huczy!

W czwar­tek, 4 maja, punk­tu­al­nie o godzi­nie 9:00 w całej Pol­sce roz­pocz­nie się matu­ra z języ­ka pol­skie­go. W sie­ci trwa poszu­ki­wa­nie prze­cie­ków. Jaki będzie temat roz­praw­ki? Czy ktoś dys­po­nu­je pyta­nia­mi? Co powtó­rzyć na ostat­nią chwi­lę? Te i inne pyta­nia zada­ją sobie matu­rzyst­ki i matu­rzy­ści. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

The International Booker Prize 2023 – znamy nominacje

Pozna­li­śmy nazwi­ska 13 osób nomi­no­wa­nych do Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagro­dy Booke­ra. Wśród nomi­no­wa­nych zna­la­zły się oso­by z Afry­ki, Azji, Euro­py i Ame­ry­ki Łaciń­skiej; naj­star­sza autor­ka w histo­rii nomi­no­wa­na do tej nagro­dy oraz tro­je pisa­rzy, któ­rych książ­ki po raz pierw­szy zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na język angiel­ski. Łącz­nie tek­sty nomi­no­wa­nych osób zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne z 11 języ­ków. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Daphne Du Maurier, Tess Gerritsen, Tom Felton, Graham Masterton i inne zapowiedzi Wydawnictwa Albatros na rok 2023

Przy­naj­mniej stu pre­mier może­my spo­dzie­wać się w 2023 roku ze stro­ny Wydaw­nic­twa Alba­tros. Kla­sy­ka i gorą­ce nowo­ści, thril­le­ry medycz­ne i powie­ści histo­rycz­ne, auto­rzy zna­ni i lubia­ni oraz nowe nazwi­ska w port­fo­lio – ofi­cy­na pil­nu­je, by każ­da czy­tel­nicz­ka i każ­dy czy­tel­nik mógł zna­leźć w ich ofer­cie coś dla sie­bie. Czy­taj dalej

-->