Aktualności

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie większe niż kiedykolwiek. Nowe rozwiązania dla poprawy komfortu

Ostat­ni week­end paź­dzier­ni­ka to 26. Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie. W tym roku wpro­wa­dzo­ny został sze­reg nowych roz­wią­zań, któ­re mają na celu popra­wie­nie kom­for­tu osób uczest­ni­czą­cych w wydarzeniu.

26. Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie odbę­dą się w ter­mi­nie 26–29 paź­dzier­ni­ka (czy­li będą trwa­ły od czwart­ku do nie­dzie­li). Wzglę­dem poprzed­niej edy­cji impre­zy może­my spo­dzie­wać się sze­re­gu zmian.

Naj­waż­niej­sza z nich to infor­ma­cja o powięk­sze­niu powierzch­ni tar­go­wej. Mię­dzy­na­ro­do­we Cen­trum Tar­go­wo-Kon­gre­so­we EXPO Kra­ków to dwie hale o łącz­nej powierzch­ni 9 000 metrów kwa­dra­to­wych. Spe­cjal­nie z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Książ­ki zosta­nie wybu­do­wa­na dodat­ko­wa Hala Namio­to­wa Kar­pa­ty o powierzch­ni 3000 metrów kwa­dra­to­wych. Będzie to Stre­fa Auto­ra prze­zna­czo­na na roz­da­wa­nie autografów.


Plan 26. Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Książ­ki w Kra­ko­wie do pobra­nia 

Obok hal tar­go­wych zlo­ka­li­zo­wa­na zosta­nie zewnętrz­na stre­fa gastro­no­micz­na, w któ­rej będzie moż­na sko­rzy­stać z ofer­ty food­truc­ków. Na tere­nie hal roz­miesz­czo­ne zosta­ną poideł­ka z wodą umoż­li­wia­ją­ce napeł­nie­nie wła­sne­go bido­nu (oso­by orga­ni­zu­ją­ce pro­szą, by bido­ny nie były szkla­ne) w trak­cie całe­go wyda­rze­nia. To roz­wią­za­nie zarów­no oszczęd­ne, jak i ekologiczne!

Oso­by, któ­rym zale­ży przede wszyst­kim na zaku­pie ksią­żek, będą mogły sko­rzy­stać ze zni­żek na czwar­tek i pią­tek – w te dni bile­ty będą kosz­to­wa­ły po 15 zło­tych (w sobo­tę i w nie­dzie­lę – po 20 złotych).

Do tej pory bile­ty na Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki były jed­no­ra­zo­we – po wyj­ściu dane­go dnia nie moż­na było już wró­cić na teren wyda­rze­nia. Od tego roku poja­wi się moż­li­wość zgło­sze­nia oso­bom zatrud­nio­nym w ochro­nie chęć powro­tu na Tar­gi – będzie do tego upraw­niać spe­cjal­na pie­cząt­ka. Uwa­ga! Sam bilet bez pie­cząt­ki nadal będzie jednorazowy.

Na tere­nie Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Książ­ki poja­wi się Punkt Wysył­ki Ksią­żek – dzię­ki tej usłu­dze będzie moż­na dostar­czyć zaku­pio­ne książ­ki pod wska­za­ny adres bez koniecz­no­ści dźwi­ga­nia ich w podró­ży powrotnej.

Aby ogra­ni­czyć tłu­my, wpro­wa­dzo­ne zosta­ną limi­ty wejść na Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki. Jed­no­cze­śnie już w poło­wie wrze­śnia zosta­nie uru­cho­mio­na przed­sprze­daż bile­tów onli­ne. Oso­by kupu­ją­ce bile­ty onli­ne i oso­by kupu­ją­ce bile­ty w kasach będą korzy­stać z osob­nych wejść. W sobo­tę i w nie­dzie­lę zosta­nie uru­cho­mio­ne dodat­ko­we wej­ście dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi oraz osób opie­ku­ją­cych się nimi.

Oświe­tle­nie sto­isk zosta­ło wymie­nio­ne na ledo­we, aby zmniej­szyć emi­sję cie­pła i popra­wić kom­fort osób odwie­dza­ją­cych. Ponad­to war­to przy­po­mnieć, że Mię­dzy­na­ro­do­we Cen­trum Tar­go­wo-Kon­gre­so­we EXPO Kra­ków to obiekt kli­ma­ty­zo­wa­ny, posia­da­ją­cy nowo­cze­sny sys­tem wen­ty­la­cji i wymia­ny powietrza.

W 2023 roku zosta­ną też utrzy­ma­ne zmia­ny, któ­re spraw­dzi­ły się w minio­nych latach, takie jak bez­płat­ne wej­ścia dla osób po sześć­dzie­sią­tym pią­tym roku życia, dla osób posia­da­ją­cych Ogól­no­pol­ską Kar­tę Senio­ra, dla dzie­ci do lat 7., dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi oraz osób opie­ku­ją­cych się nimi oraz zniż­ki dla osób uczą­cych się i stu­diu­ją­cych, dla posia­da­czy Kar­ty Dużej Rodzi­ny i Kra­kow­skiej Kar­ty Rodzin­nej 3+. Dostęp­ne będą też bile­ty rodzin­ne (dwo­je rodzi­ców i dwo­je lub tro­je dzie­ci; 50 zło­tych) oraz kar­ne­ty czte­ro­dnio­we (50 złotych).

26. Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie to nie­mal 300 sto­isk wysta­wien­ni­czych – wydaw­nictw, sto­wa­rzy­szeń oraz skle­pów zwią­za­nych z bran­żą książ­ko­wą. W pro­gra­mie wyda­rze­nia prze­wi­dzia­ne zosta­ły m.in.: Spo­tka­nia z Fan­ta­sty­ką, Festi­wal Lite­ra­tu­ry Gór­skiej i Podróż­ni­czej, Spo­tka­nia z NON-FICTION, Festi­wal Lite­ra­tu­ry Kobie­cej, Spo­tka­nia z Lite­ra­tu­rą Young Adult oraz Festi­wal Mrocz­ne Histo­rie. Zapla­no­wa­ne zosta­ły tak­że: Dzie­cię­ca Stre­fa Warsz­ta­to­wa, Salon Wydaw­ców Aka­de­mic­kich i Nauko­wych, Salon Wydaw­ców Reli­gij­nych, Stre­fa Gier Plan­szo­wych oraz Stre­fa Komik­su. W czwar­tek i w pią­tek będzie czyn­na Stre­fa Agen­tów Lite­rac­kich. Lista auto­rek i auto­rów, któ­rzy poja­wią się na impre­zie, zosta­nie opu­bli­ko­wa­na jesz­cze we wrześniu.

Wię­cej infor­ma­cji na temat 26. Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Książ­ki w Kra­ko­wie znaj­dzie­cie na stro­nie wydarzenia.

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy