Aktualności

Nicholas Sparks w Polsce! Poznajcie plan spotkań

Nicho­las Sparks, wład­ca serc i wyobraź­ni rzesz czy­tel­ni­czek, to jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych i uwiel­bia­nych powie­ścio­pi­sa­rzy na świe­cie.  Autor 19 powie­ści (z któ­rych 11 zekra­ni­zo­wa­no) dostęp­nych w ponad 50 języ­kach, któ­re na całym świe­cie sprze­da­ły się w nakła­dzie ponad 105 milio­nów egzem­pla­rzy odwie­dzi Pol­skę w październiku.

W trak­cie kil­ku­dnio­wej wizy­ty autor dwa razy spo­tka się z pol­ski­mi czy­tel­ni­ka­mi. Poni­żej plan spotkań.

KRAKÓW

pią­tek 27 października
21. Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książki

godz. 15:00
Eks­klu­zyw­ne spo­tka­nie z Nicho­la­sem Sparksem
(spo­tka­nie zamknięte)

godz 15:30
pod­pi­sy­wa­nie książek

WARSZAWA

28 paź­dzier­ni­ka 2017
sobo­ta 28 października
CH Arka­dia, sce­na przed Empikiem
godz. 12:00
spo­tka­nie otwar­te + pod­pi­sy­wa­nie książek

źró­dło: Stro­na wydaw­nic­twa Albatros

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy