Aktualności

Nicholas Sparks w Polsce! Poznajcie plan spotkań

Nicho­las Sparks, wład­ca serc i wyobraź­ni rzesz czy­tel­ni­czek, to jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych i uwiel­bia­nych powie­ścio­pi­sa­rzy na świe­cie.  Autor 19 powie­ści (z któ­rych 11 zekra­ni­zo­wa­no) dostęp­nych w ponad 50 języ­kach, któ­re na całym świe­cie sprze­da­ły się w nakła­dzie ponad 105 milio­nów egzem­pla­rzy odwie­dzi Pol­skę w paź­dzier­ni­ku.

W trak­cie kil­ku­dnio­wej wizy­ty autor dwa razy spo­tka się z pol­ski­mi czy­tel­ni­ka­mi. Poni­żej plan spo­tkań.

KRAKÓW

pią­tek 27 paź­dzier­ni­ka
21. Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki

godz. 15:00
Eks­klu­zyw­ne spo­tka­nie z Nicho­la­sem Spark­sem
(spo­tka­nie zamknię­te)

godz 15:30
pod­pi­sy­wa­nie ksią­żek

WARSZAWA

28 paź­dzier­ni­ka 2017
sobo­ta 28 paź­dzier­ni­ka
CH Arka­dia, sce­na przed Empi­kiem
godz. 12:00
spo­tka­nie otwar­te + pod­pi­sy­wa­nie ksią­żek

źró­dło: Stro­na wydaw­nic­twa Alba­tros

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy