Sprawdzasz tag

Nicholas Sparks

Aktualności

Nicholas Sparks w Polsce! Poznajcie plan spotkań

Nicho­las Sparks, wład­ca serc i wyobraź­ni rzesz czy­tel­ni­czek, to jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych i uwiel­bia­nych powie­ścio­pi­sa­rzy na świe­cie.  Autor 19 powie­ści (z któ­rych 11 zekra­ni­zo­wa­no) dostęp­nych w ponad 50 języ­kach, któ­re na całym świe­cie sprze­da­ły się w nakła­dzie ponad 105 milio­nów egzem­pla­rzy odwie­dzi Pol­skę w październiku.

W trak­cie kil­ku­dnio­wej wizy­ty autor dwa razy spo­tka się z pol­ski­mi czy­tel­ni­ka­mi. Poni­żej plan spo­tkań. Czy­taj dalej

-->