Aktualności

Kryzys w europejskim sektorze książki

Ostat­nie bada­nia i rapor­ty pły­ną­ce od księ­garń inter­ne­to­wych wska­zu­ją, że sprze­daż ksią­żek w Pol­sce wzro­sła. Nie ozna­cza to jed­nak wca­le, że dobrze się dzie­je. Już pisa­li­śmy, że na zaist­nia­łej sytu­acji cier­pią sta­cjo­nar­ne księ­gar­nie, któ­re nie mają moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia biz­ne­su onli­ne. Nie­cie­ka­wie spra­wy mają się tak­że u wydaw­ców. Wie­le pre­mier zosta­ło prze­ło­żo­nych. Wyda­nia nie­któ­rych ksią­żek może­my się w ogó­le nie docze­kać. Sytu­acja wyglą­da tak samo w całej Europie.

Trwa­ją­ca pan­de­mia to nie tyl­ko zagro­że­nie dla nasze­go zdro­wia, to rów­nież źró­dło kry­zy­su gospo­dar­cze­go, na jaki mało kto był przy­go­to­wa­ny. Już teraz fir­my na całym świe­cie szu­ka­ją coraz bar­dziej roz­pacz­li­wie oszczęd­no­ści, coraz powszech­niej­sze są reduk­cje eta­tów, rosną pro­ble­my z płyn­no­ścią finan­so­wą. I nie są to spra­wy, któ­re jakimś cudem omi­ja­ją sek­tor książki.

Z tego też powo­du Fede­ra­cja Euro­pej­skich Wydaw­ców wysto­so­wa­ła do mini­strów kul­tu­ry kra­jów Unii Euro­pej­skiej oraz Islan­dii i Nor­we­gii ode­zwę, w któ­rej pro­si o przed­się­wzię­cie natych­mia­sto­wych dzia­łań mają­cych uchro­nić sek­tor książ­ki przed zapaścią.

Nowe tytu­ły są odwo­ły­wa­ne – z dra­ma­tycz­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi dla auto­rów, tłu­ma­czy i redak­to­rów – a księ­gar­nie są w więk­szo­ści zamknię­te. Pod­czas gdy księ­ga­rze znaj­du­ją inte­li­gent­ne roz­wią­za­nia w zakre­sie dostar­cza­nia ksią­żek, a sprze­daż inter­ne­to­wa rośnie, nie zastą­pi to utra­co­nej sprze­da­ży w punk­tach sta­cjo­nar­nych. Sek­tor książ­ki poniósł już sku­mu­lo­wa­ną stra­tę w wyso­ko­ści oko­ło 25 proc. sza­co­wa­ne­go obro­tu w 2020 roku, pisał Rudy Van­scho­on­be­ek, pre­zes orga­ni­za­cji w otwar­tym liście do ministrów.

Fede­ra­cja Euro­pej­skich Wydaw­ców doma­ga się:
• cał­ko­wi­te­go sfi­nan­so­wa­nia pro­gra­mu Kre­atyw­na Euro­pa, a w jego ramach spe­cjal­nej linii budże­to­wej prze­zna­czo­nej na książki
• uak­tu­al­nie­nie gwa­ran­cji finan­so­wych dedy­ko­wa­nych sek­to­rom kre­atyw­nym, aby zaspo­ko­ić pil­ne potrze­by płyn­no­ścio­we przedsiębiorstw
• spraw­dze­nie, czy pie­nią­dze z budże­tu UE prze­zna­czo­ne na pomoc w roz­wią­za­niu kry­zy­su obej­mu­ją fun­du­sze prze­zna­czo­ne na sek­to­ry kul­tu­ry, w tym na sek­tor książek
• finan­so­we wspar­cie całe­go sek­to­ra książ­ki, aby ten mógł pora­dzić sobie ze skut­ka­mi kryzysu
• zwięk­sze­nie inwe­sty­cji publicz­nych na zakup ksią­żek dla insty­tu­cji, zwłasz­cza biblio­tek, w celu przy­wró­ce­nia sta­bil­no­ści sektora.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: rynek ksiazki

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy