Aktualności

Biedronka z książkami na Walentynki

Bie­dron­ko­we sza­leń­stwo trwa! Sieć skle­pów zapre­zen­to­wa­ła wła­śnie swo­ją ofer­tę na Walen­tyn­ki – coś dla niej i nie­go, do wybo­ru, do kolo­ru. Gło­śne i zna­ne tytu­ły w cenie 24,99 zł za sztu­kę znaj­dzie­cie na pół­kach w naj­bliż­szej Bie­dron­ce już od ponie­dział­ku (06.02.2017).

I choć nie brak mal­kon­ten­tów, któ­rym nie odpo­wia­da umiesz­cze­nie książ­ki mię­dzy prosz­ka­mi do pra­nia a pomi­do­ra­mi, to wyni­ki mówią same za sie­bie – kie­dy Polak ma dostęp do ksią­żek, czyta!


Reklama

Może też zainteresują cię te tematy