Sprawdzasz tag

kryzys

Aktualności

Pandemia zebrała również swoje żniwo wśród polskich bibliotek publicznych

Wie­lo­krot­nie już pisa­li­śmy, że sytu­acja pan­de­micz­na dotknę­ła dość moc­no rynek księ­gar­ski, spra­wia­jąc, że wie­le małych, lokal­nych skle­pów nie mogło pozwo­lić sobie na dal­sze funk­cjo­no­wa­nie, co prze­ło­ży­ło się na licz­ne likwi­da­cje. Oka­zu­je się, że kry­zys nie omi­nął biblio­tek. Na dowód Głów­ny Urząd Sta­ty­stycz­ny zapre­zen­to­wał dane z 2020 roku. W porów­na­niu z 2019 uby­ło pra­wie 100 biblio­tek. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Kryzys na rynku książki

Kry­zy­su na ryn­ku książ­ki moż­na się było spo­dzie­wać, z resz­tą od dłuż­sze­go cza­su mówi­ło się o pro­ble­mach, z jaki­mi bory­ka­ją się księ­ga­rze i wydaw­cy. Wpro­wa­dzo­ne obostrze­nia, któ­re mia­ły zaha­mo­wać roz­wój pan­de­mii sku­tecz­nie unie­moż­li­wi­ły rów­nież w wie­lu przy­pad­kach dal­sze pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści fir­mom ze wszyst­kich sek­to­rów gospo­dar­czych, rów­nież bran­ży wydaw­ni­czej. Ska­la pro­ble­mu pozo­sta­wa­ła dotych­czas w domy­słach, ale Pol­ska Izba Książ­ki prze­pro­wa­dzi­ła sto­sow­ne bada­nie, któ­re pozwa­la ubrać kry­zys w licz­by. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Kryzys w europejskim sektorze książki

Ostat­nie bada­nia i rapor­ty pły­ną­ce od księ­garń inter­ne­to­wych wska­zu­ją, że sprze­daż ksią­żek w Pol­sce wzro­sła. Nie ozna­cza to jed­nak wca­le, że dobrze się dzie­je. Już pisa­li­śmy, że na zaist­nia­łej sytu­acji cier­pią sta­cjo­nar­ne księ­gar­nie, któ­re nie mają moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia biz­ne­su onli­ne. Nie­cie­ka­wie spra­wy mają się tak­że u wydaw­ców. Wie­le pre­mier zosta­ło prze­ło­żo­nych. Wyda­nia nie­któ­rych ksią­żek może­my się w ogó­le nie docze­kać. Sytu­acja wyglą­da tak samo w całej Euro­pie. Czy­taj dalej

-->