Aktualności

Pandemia zebrała również swoje żniwo wśród polskich bibliotek publicznych

Wie­lo­krot­nie już pisa­li­śmy, że sytu­acja pan­de­micz­na dotknę­ła dość moc­no rynek księ­gar­ski, spra­wia­jąc, że wie­le małych, lokal­nych skle­pów nie mogło pozwo­lić sobie na dal­sze funk­cjo­no­wa­nie, co prze­ło­ży­ło się na licz­ne likwi­da­cje. Oka­zu­je się, że kry­zys nie omi­nął biblio­tek. Na dowód Głów­ny Urząd Sta­ty­stycz­ny zapre­zen­to­wał dane z 2020 roku. W porów­na­niu z 2019 uby­ło pra­wie 100 biblio­tek.

Na koniec 2020 goto­wych przyj­mo­wać czy­tel­ni­ków w Pol­sce było 7782 biblio­te­ki publicz­ne z cze­go 5169 sta­no­wi­ły filie. Dla porów­na­nia pod koniec 2019 dzia­ła­ło w kra­ju 7881 biblio­tek, w tym 5272 filie.

Kolej­ne restryk­cje wpro­wa­dza­ne przez rząd by prze­ciw­dzia­łać roz­prze­strze­nia­niu się wiru­sa, zwłasz­cza te ogra­ni­cza­ją­ce swo­bo­dę prze­miesz­cza­nia się, spra­wi­ły, że zmniej­szy­ła się w 2020 licz­ba samych czy­tel­ni­ków korzy­sta­ją­cych z biblio­tecz­nych usług. W ubie­głym roku biblio­te­ki odwie­dzi­ło pra­wie 5 milio­nów ludzi, czy­li o 17,8% mniej w porów­na­niu z 2019. Mniej­sza licz­na czy­tel­ni­ków prze­ło­ży­ła się rów­nież na spa­dek licz­by wypo­ży­czeń. Tych w 2020 odno­to­wa­no w sumie pra­wie 80 milio­nów, co jest licz­bą o 24,5% mniej­szą niż w 2019.

Na uwa­gę zasłu­gu­je fakt, że pan­de­mia wymu­si­ła na biblio­te­kach bar­dziej wzmo­żo­ne wyko­rzy­sty­wa­nie nowych tech­no­lo­gii. Mowa tu nie tyl­ko o umoż­li­wie­nie czy­tel­ni­kom dostę­pu do zbio­rów onli­ne, przede wszyst­kim zdal­ne­go korzy­sta­nia z ebo­oków czy audio­bo­oków, ale rów­nież inter­ne­to­wą reje­stra­cję nowych użyt­kow­ni­ków czy nie­od­płat­ne ska­ny i digi­ta­li­za­cję arty­ku­łów i publi­ka­cji na żądanie.

Dzię­ki powyż­sze­mu mimo suro­wych restryk­cji i prze­pi­sów 56% biblio­tek publicz­nych nie ogra­ni­czy­ło dostęp­no­ści swo­ich usług w 2020.

Z rapor­tem Głów­ne­go Urzę­du Sta­ty­stycz­ne­go moż­na zapo­znać się tutaj:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/biblioteki-publiczne-w-2020-roku,14,5.html

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy