Aktualności Zapowiedzi

Doczekamy się kolejnych przygód Tylera Durdena. Fight Club 3 wychodzi w styczniu

Pod­ziem­ny krąg – zarów­no powieść Chuc­ka Palah­niu­ka z 1996 roku, jak i jej ekra­ni­za­cja w reży­se­rii Davi­da Fin­che­ra z 1999 – zyskał sta­tus kul­to­we­go nie tyl­ko w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, ale na całym świe­cie, rów­nież w Pol­sce. W maju 2015 roku uka­zał się komiks kon­ty­nu­ują­cy wyda­rze­nia z Pod­ziem­ne­go krę­gu po prze­sko­ku o 10 lat do przo­du. W stycz­niu w Sta­nach Zjed­no­czo­nych do sprze­da­ży tra­fi kolej­na powieść gra­ficz­na zaty­tu­ło­wa­na po pro­stu Fight Club 3.

Oczy­wi­ście auto­rem wcze­śniej wyda­ne­go komik­su, jak i tego, któ­re­go pre­mie­ra zosta­ła zapla­no­wa­na na 2019 rok nadal jest Chuck Palah­niuk. Histo­rię ilu­stru­je zaś nie­odmien­nie Came­ron Ste­wart, zna­ny i nie­jed­no­krot­nie nagra­dza­ny rysow­nik pra­cu­ją­cy dla DC, Marve­la czy Dark Horse.

Cen­tral­ną posta­cią Fight Club 3 będzie Tyler Dur­den, któ­ry stoi w obli­czu nie­unik­nio­ne­go ojco­stwa – Mar­la jest w cią­ży. Według zapo­wie­dzi pro­ta­go­ni­sta w obli­czu zagro­że­nia ze stro­ny nowe­go wro­ga będzie zmu­szo­ny współ­pra­co­wać z nar­ra­to­rem histo­rii, któ­ry przyj­mu­je teraz imię Balthazar.

Fight Club 3 jest o tym, co się dzie­je, kie­dy musisz sprzy­mie­rzyć się ze swo­im wro­giem. Sytu­acja jest tu nawet jesz­cze bar­dziej skom­pli­ko­wa­na, bio­rąc pod uwa­gę szcze­gól­ną rela­cję mię­dzy Tyle­rem Dur­de­nem a Bal­tha­za­rem. I, tak, doj­dzie do wymia­ny pły­nów ustro­jo­wych, powie­dział w oświad­cze­niu Chuck Palahniuk.

Fight Club 2 liczył dzie­sięć zeszy­tów. Auto­rzy potrze­bo­wa­li zaś kolej­nych dwu­na­stu, żeby opo­wie­dzieć całą histo­rię w kon­ty­nu­acji. Pre­mie­ra 30 stycz­nia 2019 roku.

źró­dło: comicbook.com

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy