Zapowiedzi

Fragment Śpiących królewien Stephena i Owena Kingów

Ste­phen King ma tro­je dzie­ci: cór­kę i dwóch synów. Joe Hill i Owen King poszli w śla­dy ojca i roz­wi­ja­ją wła­sne karie­ry pisar­skie. Król gro­zy współ­pra­co­wał już wcze­śniej przy kil­ku pro­jek­tach ze swo­im star­szym synem. Nato­miast we wrze­śniu wycho­dzi pierw­sza książ­ka będą­ca wyni­kiem koope­ra­cji Ste­phe­na z Owe­nem. O czym będą Śpią­ce królewny?

Kin­go­wie w swo­jej pierw­szej wspól­nej powie­ści sku­pi­li się na odna­le­zie­niu odpo­wie­dzi na pyta­nie, jak wyglą­dał­by świat bez kobiet. Fabu­ła Śpią­cych kró­le­wien zosta­ła osa­dzo­na w małym mia­stecz­ku poło­żo­nym gdzieś w Appa­la­chach. Pew­ne­go razu kobie­ty poło­ży­ły się spać i już nigdy się nie obu­dzi­ły, nato­miast ich cia­ła spo­wi­ła cie­niut­ka paję­cza sieć. Ojco­wie, syno­wie i bra­cia śpią­cych nie­wiast szyb­ko prze­ko­nu­ją się, że wcho­dze­nie w inte­rak­cję z tajem­ni­czy­mi koko­na­mi ma swo­je konsekwencje.

To nie­sa­mo­wi­te uczu­cie, kie­dy ktoś, kogo wycho­wa­łeś przy­cho­dzi do cie­bie i mówi: stwórz­my coś razem, powie­dział Ste­phen King.

Jeśli język angiel­ski nie jest ci obcy, możesz zapo­znać się z pierw­szym frag­men­tem Śpią­cych kró­le­wien w ory­gi­na­le TUTAJ.

Tam też znaj­dzie­cie dwa frag­men­ty z audiobooka.

Książ­ka w Pol­sce uka­że się w paź­dzier­ni­ku nakła­dem wydaw­nic­twa Pró­szyń­ski i S‑ka. Wydaw­nic­two udo­stęp­ni­ło już ofi­cjal­ny opis książki:

W przy­szło­ści tak reali­stycz­nej i bli­skiej, że mogła­by być współ­cze­sno­ścią, coś dziw­ne­go dzie­je się z kobie­ta­mi, któ­re zasy­pia­ją: szczel­nie owi­ja je zwiew­na sub­stan­cja przy­po­mi­na­ją­ca kokon. Gdy ktoś je budzi, gdy obra­sta­ją­cy je mate­riał zosta­je naru­szo­ny bądź zerwa­ny, uśpio­ne kobie­ty wpa­da­ją w dzi­ką furię i sta­ją się sza­leń­czo agre­syw­ne; śpiąc, prze­no­szą się do inne­go świa­ta − świa­ta, w któ­rym panu­je har­mo­nia, a kon­flik­ty są rzad­ko­ścią. Tajem­ni­cza Evie jest jed­nak odpor­na na bło­go­sła­wień­stwo, bądź klą­twę, nie­zwy­kłej śpiącz­ki. Czy jest medycz­ną ano­ma­lią, któ­rą nale­ży prze­ba­dać? A może demo­nem, któ­re­go trze­ba zabić? Porzu­ce­ni męż­czyź­ni, zda­ni na sie­bie i swo­je coraz bar­dziej pry­mi­tyw­ne odru­chy, dzie­lą się na wro­gie frak­cje, nie­któ­rzy pra­gną zabić Evie, inni ją oca­lić. Część wyko­rzy­stu­je panu­ją­cy cha­os, by zemścić się na sta­rych bądź nowych wro­gach. W świe­cie nagle opa­no­wa­nym przez męż­czyzn wszy­scy ucie­ka­ją się do przemocy.

Osa­dzo­na w małym mie­ście w Appa­la­chach, gdzie naj­więk­szym pra­co­daw­cą jest wię­zie­nie kobie­ce, powieść “Śpią­ce kró­lew­ny” to dają­ca do myśle­nia, nad­zwy­czaj­nie wcią­ga­ją­ca histo­ria, któ­ra dziś wyda­je się szcze­gól­nie aktualna.

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy