Ekranizacje Zapowiedzi

Netflix szykuje filmową adaptację Akademii dobra i zła

Jeśli wie­rzyć not­ce bio­gra­ficz­nej Soma­na Cha­ina­nie­go, a nie ma prze­cież powo­dów, by tego nie robić, jego debiu­tanc­ka powieść, zaty­tu­ło­wa­na Aka­de­mia dobra i zła, sprze­da­ła się w nakła­dzie ponad 2,5 milio­na egzem­pla­rzy na całym świe­cie i zosta­ła prze­tłu­ma­czo­na na oko­ło 30 języ­ków. Wyda­na zosta­ła po raz pierw­szy w 2013, kil­ka dni temu mia­ła zaś pre­mie­rę szó­sta i ostat­nia część cyklu. Nie­daw­no autor ogło­sił, że Net­flix zabie­ra się za prze­nie­sie­nie baśnio­wej histo­rii na ekra­ny telewizorów.

Aka­de­mia dobra i zła to seria powie­ści dla tro­chę młod­szej mło­dzie­ży opo­wia­da­ją­ca o losach dwóch przy­ja­ció­łek, któ­re w wie­ku trzy­na­stu lat zosta­ją roz­dzie­lo­ne, tra­fia­jąc do róż­nych szkół w baśnio­wym Gaval­do­nie. To wła­śnie w tych przy­byt­kach mło­dzi ludzie tre­no­wa­ni są by zostać baj­ko­wy­mi hero­sa­mi albo ich prze­ciw­ni­ka­mi. Zawsze grzecz­na i uprzej­ma Sophie marzy o kształ­ce­niu się w Aka­de­mii dobra, aby pew­ne­go dnia zostać księż­nicz­ką. Prze­zna­cze­niem Aga­thy, któ­ra niko­go nie lubi, wiecz­nie cho­dzi nadą­sa­na zda­je się być z kolei Aka­de­mia zła. Dziew­czy­ny tra­fia­ją jed­nak do prze­ciw­nych szkół. I teraz muszą odkryć, kim tak napraw­dę są.

Rado­sną dla fanów Aka­de­mii dobra i zła wia­do­mość o fil­mo­wej adap­ta­cji prze­ka­zał Soman Cha­ina­ni w for­mie fil­mu, któ­ry z koń­cem maja uka­zał się na kana­le YouTu­be Ever­Ne­ver TV, inter­ne­to­we­go show pro­wa­dzo­ne­go przez same­go pisarza.

Film zosta­nie wyre­ży­se­ro­wa­ny przez Pau­la Feiga (Agent­ka, Gho­st­bu­sters. Pogrom­cy duchów, Druh­ny). Sce­na­riusz napi­sał nato­miast David Magee (Marzy­ciel, Życie Pi, Mary Pop­pins powra­ca) wespół z Lau­rą Solon (Fir­mo­wa gwiazd­ka, W śnież­ną noc). Pro­jekt znaj­du­je się oczy­wi­ście na bar­dzo wstęp­nym eta­pie produkcji.

Kie­dy jeden z two­ich ulu­bio­nych reży­se­rów zabie­ra się za adap­ta­cję two­jej książ­ki na film dla Net­flik­sa, to jest to abso­lut­ny honor i speł­nie­nie marze­nia. Paul Feig jest genial­nym fil­mow­cem – zna­ko­mi­cie pasu­je do peł­nej zwro­tów akcji Aka­de­mii dobra i zła. Nie mam wąt­pli­wo­ści, że stwo­rzy praw­dzi­wie baj­ko­wy obraz, powie­dział Soman Chainani.

źró­dło: deadline

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy