Aktualności Ekranizacje

Wylicytuj zaproszenie na premierę Wyrwy, wspomóż Ukrainę

Już 17 mar­ca na ekra­ny kin tra­fi „Wyrwa” na pod­sta­wie powie­ści Woj­cie­cha Chmie­la­rza pod tym samym tytu­łem. Dwo­je szczę­śliw­ców będzie mogło obej­rzeć film u boku auto­ra i eki­py filmowej.

Woj­ciech Chmie­larz już nie pierw­szy raz posta­no­wił wes­przeć sto­wa­rzy­sze­nie Pogoń Ruska, któ­re od począt­ku woj­ny wysła­ło już kil­ka­set trans­por­tów z pomo­cą huma­ni­tar­ną. Obec­nie Pogoń Ruska zbie­ra środ­ki m.in. na dro­ny z ter­mo­wi­zją, któ­re ratu­ją życie ukra­iń­skim żołnierzom.

W grud­niu Woj­ciech Chmie­larz prze­ka­zał sto­wa­rzy­sze­niu praw­dzi­wy uni­kat – manu­skrypt „Pod­pa­la­cza”, czy­li swo­jej debiu­tanc­kiej powie­ści, zawie­ra­ją­cy odręcz­ne popraw­ki, zapi­ski i notat­ki auto­ra.

Teraz do wyli­cy­to­wa­nia jest podwój­ne zapro­sze­nie na pre­mie­ro­wy pokaz fil­mu „Wyrwa”. W naj­bliż­szy czwar­tek (czy­li 16 mar­ca, dzień przed pre­mie­rą kino­wą) o godzi­nie 20:00 w Cine­ma City Sady­ba w War­sza­wie odbę­dzie się spe­cjal­ny pokaz, w cza­sie któ­re­go film obej­rzy cała eki­pa fil­mo­wa wraz z Woj­cie­chem Chmie­la­rzem. Dzię­ki uprzej­mo­ści Kino Świat zapro­sze­nie tra­fi­ło na licy­ta­cję na rzecz sto­wa­rzy­sze­nia Pogoń Ruska.

 

W tym momen­cie cena zapro­sze­nia wyno­si 1075 zł, a licy­ta­cja zakoń­czy się w nie­dzie­lę o godzi­nie 20:30.

Wyrwa” to thril­ler psy­cho­lo­gicz­ny. Maciej Tom­ski (w tej roli Tomasz Kot) otrzy­mu­je wia­do­mość, że jego żona zgi­nę­ła w wypad­ku samo­cho­do­wym. Męż­czy­zna musi nie tyl­ko zmie­rzyć się z tym cio­sem i cię­ża­rem poin­for­mo­wa­nia teściów i córe­czek o tra­ge­dii, ale też z tym, że żona go okła­ma­ła – wypa­dek miał miej­sce pod Mrą­go­wem, a Jani­na (Karo­li­na Grusz­ka) mówi­ła, że poje­cha­ła w dele­ga­cję do Kra­ko­wa. W dodat­ku na pogrze­bie poja­wia się nie­zna­ny Macie­jo­wi Kamil Woj­nar (Grze­gorz Damięcki).

Powieść „Wyrwa” uka­za­ła się w 2020 roku nakła­dem wydaw­nic­twa Mar­gi­ne­sy, a 8 mar­ca mia­ła miej­sce pre­mie­ra wzno­wie­nia z okład­ką fil­mo­wą. A jeśli uwiel­bia­cie twór­czość Woj­cie­cha Chmie­la­rza, koniecz­nie prze­czy­taj­cie wywiad z nim na naszych łamach – opo­wie­dział nam m.in. o swo­im podej­ściu do adap­ta­cji. 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy