Ekranizacje Zapowiedzi

Wyrwa na podstawie powieści Wojciecha Chmielarza już 17 marca w kinach – zobacz zwiastun!

Praw­da rani, kłam­stwo zabi­ja – tym tek­stem rekla­mo­wa­ny jest film „Wyrwa”, w któ­rym w głów­nych rolach zoba­czy­my Toma­sza Kota, Grze­go­rza Damięc­kie­go i Karo­li­nę Grusz­kę. Pre­mie­ra już w przy­szłym miesiącu.

Wyrwa” to kolej­na, po „Żmi­jo­wi­sku”, ekra­ni­za­cja powie­ści Woj­cie­cha Chmie­la­rza. Powieść jest thril­le­rem psy­cho­lo­gicz­nym. Głów­nym boha­te­rem jest Maciej Tom­ski. Męż­czy­zna otrzy­mu­je wia­do­mość, że jego żona zgi­nę­ła w wypad­ku samo­cho­do­wym. Maciej musi zmie­rzyć się z tym, jak powie­dzieć o tra­ge­dii dwóm córecz­kom oraz tre­ściom… i wte­dy otrzy­mu­je kolej­ny cios. Żona powie­dzia­ła mu, że jedzie na dele­ga­cję do Kra­ko­wa, tym­cza­sem wypa­dek miał miej­sce pod Mrą­go­wem. Maciej zaczy­na odkry­wać, że jego uko­cha­na mia­ła mnó­stwo sekre­tów, a on tak napraw­dę wca­le jej nie znał. Co gor­sza, na pogrze­bie poja­wia się tajem­ni­czy męż­czy­zna, któ­ry wyraź­nie wie coś o oko­licz­no­ściach jej śmierci.

Powieść uka­za­ła się w 2020 nakła­dem wydaw­nic­twa Mar­gi­ne­sy, a na 8 mar­ca zosta­ło zapla­no­wa­ne wzno­wie­nie z okład­ką fil­mo­wą. Film „Wyrwa”, podob­nie jak serial „Żmi­jo­wi­sko”, został wypro­du­ko­wa­ny przez Canal+.

Sce­na­riusz „Wyrwy” na pod­sta­wie powie­ści Woj­cie­cha Chmie­la­rza napi­sał Mar­cin Cia­stoń („Wojen­ne dziew­czy­ny”, „Hia­cynt”), a za reży­se­rię odpo­wia­da Bar­tosz Konop­ka („Ska­za­na”, „W głę­bi lasu”, „Krew Boga”).

W rolę Macie­ja Tom­skie­go wcie­lił się Tomasz Kot, Jani­nę Tom­ską zagra­ła Karo­li­na Grusz­ka, a tajem­ni­czym męż­czy­zną, czy­li Kami­lem Woj­na­rem, został Grze­gorz Damięc­ki. W pozo­sta­łych rolach poja­wia­ją się m.in.: Olga Bołądź, Maria Pakul­nis, Kon­rad Ele­ryk, Anna Gzy­ra, Artur Pacze­sny, Piotr Tołocz­ko, Mag­da­le­na Schej­bal, Kon­rad Gan­car­czyk i Mar­ta Stal­mier­ska. Drob­ną rolę zagrał też sam Woj­ciech Chmielarz!


Oto opis fil­mu pocho­dzą­cy od dystrybutora:

Tajem­ni­czy wypa­dek samo­cho­do­wy zmie­nia cał­ko­wi­cie życie Mać­ka (Tomasz Kot). W zda­rze­niu ginie jego żona Jani­na (Karo­li­na Grusz­ka). Naj­praw­do­po­dob­niej kobie­ta popeł­ni­ła samo­bój­stwo. Maciej nie ma jed­nak poję­cia, dla­cze­go do wypad­ku doszło pod Mrą­go­wem, sko­ro Jani­na powie­dzia­ła, że jedzie na dele­ga­cję do Kra­ko­wa. Pomy­li­ła się? A może kła­ma­ła? Zroz­pa­czo­ny męż­czy­zna wyru­sza w podróż, aby roz­wią­zać zagad­kę jej śmier­ci. Wkrót­ce tra­fia na trop nie­ja­kie­go Woj­na­ra (Grze­gorz Damięc­ki) – akto­ra, któ­re­go podej­rze­wa o romans ze zmar­łą żoną. Od tego momen­tu pyta­nia zaczy­na­ją się mno­żyć, a tra­ge­dia zmie­nia się w skom­pli­ko­wa­ną zagad­kę. Maciej docho­dzi do wnio­sku, że być może w ogó­le nie znał kobie­ty, któ­rą poślubił…

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy