Aktualności Zapowiedzi

Nowe zdjęcia z planu filmu biograficznego o Tolkienie

Głów­ną rolę w naj­now­szym fil­mie od Fox Sear­chli­ght Pic­tu­res, zaty­tu­ło­wa­nym Tol­kien, dostał bry­tyj­ski aktor Nicho­las Hoult (seria X‑Men, Mad Max: Na dro­dze gnie­wu). To wła­śnie on na swo­im Insta­gra­mie zamie­ścił nie­daw­no kil­ka zdjęć z pla­nu fil­mo­we­go. Te, razem z opi­sem fabu­ły, mogą świad­czyć, o tym, na jakich wąt­kach sku­pią się twórcy.

Opu­bli­ko­wa­ne zdję­cia poka­zu­ją czte­ry kadry. Na pierw­szym widzi­my Tol­kie­na w swo­im gabi­ne­cie. Zamy­ślo­ny pisarz opie­ra się o biur­ko, ścia­na za jego ple­ca­mi peł­na jest nota­tek i szki­ców będą­cych nie­wąt­pli­wie zacząt­ka­mi powsta­ją­ce­go wła­śnie w jego gło­wie Śród­zie­mia (prób­ki elfic­kie­go pisma, rysun­ki pają­ków, mapa).

Kolej­ne zdję­cie przed­sta­wia Houl­ta ubra­ne­go w mun­dur bry­tyj­skiej armii. Towa­rzy­szy mu Lily Col­lins, któ­ra w fil­mie wcie­la się w postać Edith Bratt, uko­cha­nej Tol­kie­na, póź­niej jego żony, oso­by, któ­ra pomo­gła mu prze­trwać woj­nę. W tle widać innych żoł­nie­rzy. Praw­do­po­dob­nie uję­cie poka­zu­je mło­de­go Tol­kie­na jesz­cze przed wyru­sze­niem na front do Francji.

Na trze­cim zdję­ciu Tol­kien w towa­rzy­stwie trzech kole­gów sie­dzi na kocu na traw­ni­ku przed budyn­kiem praw­do­po­dob­nie nale­żą­cym do Uni­wer­sy­te­tu Oks­fordz­kie­go. Film ma opo­wia­dać rów­nież o cza­sie spę­dzo­nym przez Tol­kie­na na edu­ka­cji w tej pre­sti­żo­wej uczel­ni i sku­pić się na przy­jaź­niach, któ­re uda­ło mu się tam nawiązać.

Ostat­nie zdję­cie zno­wuż uka­zu­je intym­ną chwi­lę Tol­kie­na i Edith Bratt. Cięż­ko zga­dy­wać, gdzie zosta­ło wykonane.

Film wyre­ży­se­ro­wał Dome Karu­ko­ski. Fiń­ski reży­ser stał za kame­rą inne­go bio­gra­ficz­ne­go obra­zu. W 2017 roku wyszedł film Tom of Fin­land opo­wia­da­ją­cy o życiu słyn­ne­go fiń­skie­go rysow­ni­ka. Co cie­ka­we rów­nież Nicho­las Hoult miał oka­zję wziąć udział wcze­śniej w bio­gra­ficz­nym pro­jek­cie. W fil­mie Zbun­to­wa­ny w zbo­żu zagrał J.D. Salin­ge­ra, auto­ra słyn­nej, budzą­cej wie­le kon­tro­wer­sji, powie­ści mło­dzie­żo­wej Buszu­ją­cy w zbożu.

Tol­kien tra­fi do kin 10 maja.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy