Aktualności

Książkomaty w Poznaniu ułatwią dostęp do bibliotecznych zbiorów

Poznań­ska Biblio­te­ka Raczyń­skich pla­nu­je stwo­rzyć w mie­ście sieć książ­ko­ma­tów, któ­rej głów­nym celem było­by uła­twie­nie dostę­pu do ksią­żek czy­tel­ni­kom z dziel­nic naj­bar­dziej odda­lo­nych od biblio­tecz­nych filii. W tym celu roz­po­czę­ły się kon­sul­ta­cje z rada­mi poznań­skich osie­dli doty­czą­ce wybo­ru naj­lep­szych loka­li­za­cji dla nowych książkomatów.

Ini­cja­ty­wa jest czę­ścią pro­jek­tu „Sztucz­na inte­li­gen­cja w służ­bie książ­ki”, w ramach któ­re­go wdro­żo­ny ma zostać rów­nież pro­gram wzmac­nia­nia kom­pe­ten­cji pra­cow­ni­ków biblio­tek publicz­nych, poprzez wyko­rzy­sta­nie inno­wa­cyj­nych metod wybo­ru i zaku­pu nowo­ści, kata­lo­go­wa­nia i udo­stęp­nia­nia zaso­bów biblio­tecz­nych. Pla­no­wa­ne jest poza tym stwo­rze­nie sys­te­mu reko­men­da­cji dla czy­tel­ni­ków w opar­ciu o dzia­ła­nie sztucz­nej inteligencji.

Celem pro­jek­tu jest roz­wój czy­tel­nic­twa w Pol­sce m.in. poprzez pod­nie­sie­nie kom­pe­ten­cji pra­cow­ni­ków biblio­tek, przy wyko­rzy­sta­niu inno­wa­cyj­nych narzę­dzi z dzie­dzi­ny nowych tech­no­lo­gii, w tym sztucz­nej inte­li­gen­cji i wymia­ny dobrych prak­tyk z part­ne­rem z Nor­we­gii, czy­ta­my na stro­nie Biblio­te­ki Raczyńskich.

Jeśli sytu­acja w kra­ju na to pozwo­li, zor­ga­ni­zo­wa­ny w ramach pro­jek­tu zosta­nie festi­wal „Ludzie książ­ki”. Atrak­cje zwią­za­ne z wyda­rze­niem będą zależ­ne od aktu­al­nych regu­la­cji epi­de­mio­lo­gicz­nych. Celem festi­wa­lu będzie umoż­li­wie­nie czy­tel­ni­kom pozna­nia pra­cy ludzi zwią­za­nych z książ­ką, czy­li pisa­rzy, tłu­ma­czy, ilu­stra­to­rów, redak­to­rów, wydaw­ców i kry­ty­ków literackich.

Koszt pro­jek­tu to pra­wie 2 milio­ny zło­tych, przy czym Biblio­te­ce Raczyń­skich uda­ło się uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie z fun­du­szy nor­we­skich i EOG w wyso­ko­ści bli­sko 1,7 milio­na złotych.

źró­dło bracz.edu.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy