Sprawdzasz tag

poznań

Aktualności Ciekawostki

Postaci z Jeżycjady na muralu zdobiącym Jeżyce

Twór­czość Mał­go­rza­ty Musie­ro­wicz jest nie­od­łącz­nie zwią­za­na z Pozna­niem, nic więc dziw­ne­go, że to wła­śnie w tym mie­ście jej twór­czość zosta­ła upa­mięt­nio­na w prze­pięk­nej wizu­al­nej for­mie. Przy ul. Sło­wac­kie­go 62 moż­na już podzi­wiać mural przed­sta­wia­ją­cy rodzi­nę Borej­ków. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Książkomaty w Poznaniu ułatwią dostęp do bibliotecznych zbiorów

Poznań­ska Biblio­te­ka Raczyń­skich pla­nu­je stwo­rzyć w mie­ście sieć książ­ko­ma­tów, któ­rej głów­nym celem było­by uła­twie­nie dostę­pu do ksią­żek czy­tel­ni­kom z dziel­nic naj­bar­dziej odda­lo­nych od biblio­tecz­nych filii. W tym celu roz­po­czę­ły się kon­sul­ta­cje z rada­mi poznań­skich osie­dli doty­czą­ce wybo­ru naj­lep­szych loka­li­za­cji dla nowych książ­ko­ma­tów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Poznańskie biblioteki oferują dostawę wypożyczonych książek wprost do rąk seniora

Na Alle­gro czy Ama­zo­nie moż­na sobie zamó­wić cze­go tyl­ko dusza zapra­gnie, przy tym skle­py inter­ne­to­we, co oczy­wi­ste, ofe­ru­ją dosta­wę do domu. Rów­nież wiel­ko­po­wierzch­nio­we mar­ke­ty z arty­ku­ła­mi spo­żyw­czy­mi typu Tesco reali­zu­ją zamó­wie­nia. Nie­do­sko­na­le, ale jed­nak, dzia­ła to w przy­pad­ku naj­po­pu­lar­niej­sze­go skle­pu meblo­we­go IKEA. Teraz tak­że poznań­skie biblio­te­ki ofe­ru­ją moż­li­wość dowie­zie­nia wypo­ży­czo­nych ksią­żek pod wska­za­ny adres. Jest waru­nek – nale­ży mieć skoń­czo­nych przy­naj­mniej 60 lat. Czy­taj dalej

-->