Aktualności

Bibliostacja – biblioteka we wnętrzach 150-letniego dworca

Z oka­zji 75. uro­dzin tam­tej­szej biblio­te­ki publicz­nej wła­dze Pobie­dzisk posta­no­wi­ły dać jej nową, pięk­ną sie­dzi­bę. 1 wrze­śnia mia­ło miej­sce uro­czy­ste otwar­cie Biblio­sta­cji miesz­czą­cej się w pięk­nym, zabyt­ko­wym gmachu.

Biblio­sta­cja to nowa sie­dzi­ba Biblio­te­ki Publicz­nej Mia­sta i Gmi­ny Pobie­dzi­ska im. Łuka­sza Opa­liń­skie­go. Z oka­zji 75-lecia ist­nie­nia książ­ni­ca otrzy­ma­ła nową sie­dzi­bę – biblio­te­ka zaję­ła trzy czwar­te gma­chu zre­wi­ta­li­zo­wa­ne­go dwor­ca kole­jo­we­go, wznie­sio­ne­go jesz­cze w cza­sach zabo­ru pruskiego.

On powstał jesz­cze w cza­sach pru­skich, pod­czas budo­wy linii kole­jo­wej łączą­cej Poznań z Gnie­znem i Ino­wro­cła­wiem. Od tam­te­go cza­su, ten bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­ny budy­nek z czer­wo­nej cegły, słu­żył podróż­nym – opo­wia­da­ła dyrek­tor­ka Biblio­sta­cji, Mał­go­rza­ta Hal­ber (wszyst­kie cyta­ty za powiat.poznan.pl). – Pięć lat temu pod­ję­to decy­zję o jego rewi­ta­li­za­cji. W jej trak­cie ze sta­re­go budyn­ku zosta­ły prak­tycz­nie tyl­ko same mury. Cała resz­ta zosta­ła stwo­rzo­na od zera. W ten spo­sób powsta­ła nowa prze­strzeń, któ­rą splo­tem wie­lu decy­zji zde­cy­do­wa­no się prze­ka­zać w użyt­ko­wa­nie naszej pla­ców­ce.

To wspa­nia­łe połą­cze­nie i wspa­nia­łe miej­sce. Miej­sce, któ­rym na pew­no moż­na się chwa­lić w całej Pol­sce – pod­kre­ślił Miro­sław Wie­loch, wice­prze­wod­ni­czą­cy Rady Powia­tu w Pozna­niu. – W obec­nych cza­sach, w któ­rych kró­lu­ją inter­net i smart­fo­ny, książ­ka chwi­lo­wo zna­la­zła się w odwro­cie. Dla­te­go tym bar­dziej nale­żą się sło­wa uzna­nia wła­dzom Pobie­dzisk za to, że zro­bi­ły wszyst­ko co w ich mocy, aby popu­la­ry­zo­wać czy­tel­nic­two, i aby książ­ki nadal pach­nia­ły czy­tel­ni­kom. Dla mnie zapach nowej książ­ki zawsze był bowiem wyjąt­ko­wy. Mam nadzie­ję, że nowa sie­dzi­ba będzie licz­nie odwie­dza­na przez miesz­kań­ców, nie tyl­ko tych podró­żu­ją­cych.

W zbio­rze Biblio­sta­cji znaj­du­je się nie­mal 40 tysię­cy ksią­żek dostęp­nych w wypo­ży­czal­ni dla dzie­ci, mło­dzie­ży i doro­słych oraz w czy­tel­ni. Ponad­to na wypo­sa­że­niu biblio­te­ki zna­la­zły się sta­no­wi­ska kom­pu­te­ro­we z dostę­pem do dru­kar­ki, mul­ti­me­dial­na sce­na z try­bu­ną, stre­fa wi-fi, prze­strzeń dla dzie­ci z rodzi­ca­mi, stre­fa senio­ra oraz sala warsz­ta­to­wa i labo­ra­to­rium przy­szło­ści ze stu­diem nagrań. Aby umoż­li­wić swo­bod­ny dostęp do zaso­bów, budy­nek został wypo­sa­żo­ny w win­dę oraz pętlę induk­cyj­ną dla osób nie­sły­szą­cych i nie­do­sły­szą­cych – jest to sys­tem wspo­ma­ga­nia słu­chu u osób korzy­sta­ją­cych z apa­ra­tu słu­cho­we­go lub pro­ce­so­ra mowy. W gma­chu zna­la­zły się też wysta­wy nawią­zu­ją­ce do histo­rii Pobie­dzisk i okolic.

Wkrót­ce do wypo­sa­że­nia Biblio­sta­cji dołą­czy książ­ko­mat – któ­ry umoż­li­wi odbie­ra­nie zamó­wio­nych ksią­żek oraz zwrot wypo­ży­czo­nych przez 24 godzi­ny na dobę, sie­dem dni w tygodniu.

Otwar­cie Biblio­sta­cji połą­czo­ne zosta­ło z wykła­dem prof. Wal­de­ma­ra Łazu­gi „Pociąg do biblio­te­ki” oraz pre­zen­ta­cją spo­tu „Biblio­sta­cja Pobie­dzi­ska. Kolej na nową sie­dzi­bę”, a o swo­ich związ­kach z pla­ców­ką oraz o miło­ści do lite­ra­tu­ry opo­wie­dzie­li Emi­lia Kie­reś (autor­ka m.in. „Bra­ta”, „Łowów” i „Prze­po­wied­ni”) oraz Mar­cin Mort­ka (autor m.in. cykli „Dru­ży­na do zadań spe­cjal­nych”, „Tap­pi i przy­ja­cie­le” czy „Miecz i kwiaty”).

Pomysł, by zabyt­ko­wy dwo­rzec prze­mie­nić w Biblio­sta­cję, naro­dził się w 2022 roku. Dzię­ki wie­lu mie­sią­com prac dziś może­my cie­szyć się budyn­kiem, w któ­rym na par­te­rze znaj­du­je się czyn­ny dwo­rzec kole­jo­wy, a na wyż­szych kon­dy­gna­cjach – biblio­te­ka. Koszt inwe­sty­cji to ponad 1,7 milio­na zło­tych, a jego reali­za­cja była moż­li­wa dzię­ki wspar­ciu w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa i dzię­ki współ­pra­cy z PKP Nie­ru­cho­mo­ści. Z kolei rewi­ta­li­za­cja same­go budyn­ku dwor­ca kosz­to­wa­ła aż 5 milio­nów zło­tych, któ­re wyło­ży­ło PKP.

Anna Tess Gołę­biow­ska
Zdję­cia: Tomasz Sikor­ski, dzię­ki życz­li­wo­ści por­ta­lu powiat.poznan.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy