Ekranizacje Zapowiedzi

W Australii kręcona jest właśnie ekranizacja Przenośnych drzwi Toma Holta

Tom Holt to bry­tyj­ski pisarz, któ­re­go spe­cjal­no­ścią są peł­ne humo­ru powie­ści fan­ta­stycz­ne, w któ­rych czę­sto wyko­rzy­stu­je moty­wy mito­lo­gicz­ne i histo­rycz­ne. Na swo­im kon­cie ma ponad trzy­dzie­ści ksią­żek wpi­su­ją­cych się w ten gatu­nek. Aktu­al­nie trwa­ją pra­ce nad prze­ło­że­niem jed­nej z nich na medium fil­mo­we. Jeśli się uda, może­my dostać dobrą serię kome­dii fan­ta­stycz­nych, bo Prze­no­śne drzwi to otwar­cie cyklu o skry­wa­ją­cej licz­ne sekre­ty kor­po­ra­cji J.W. Wells.

Zdję­cia do Prze­no­śnych drzwi krę­co­ne są aktu­al­nie na tere­nie austra­lij­skie­go Queen­sland. Reży­se­rem jest Jef­frey Wal­ker. Sce­na­riusz na pod­sta­wie powie­ści Toma Hol­ta napi­sał Leon Ford. Film powsta­je we współ­pra­cy Jim Hen­son Com­pa­ny i Sto­ry Brid­ge Films.

Prze­no­śne drzwi opo­wia­da­ją o nie­opie­rzo­nych pra­cow­ni­kach lon­dyń­skiej fir­my, któ­rzy szyb­ko odkry­wa­ją, że praw­dzi­wym celem zarzą­du jest znisz­cze­nie magicz­ne­go świa­ta poprzez imple­men­to­wa­nie do pra­daw­nych mistycz­nych prak­tyk kor­po­ra­cyj­nych strategii.

Start w nowej pra­cy jest zawsze stre­su­ją­cy, zwłasz­cza, kie­dy tak napraw­dę jej nie chcesz. Gdy Paul Car­pen­ter przy­cho­dzi do biu­ra, od razu czu­je się znu­dzo­ny. Wkrót­ce jed­nak odkry­wa, że zarząd, któ­ry będzie wypła­cać mu pen­sje, jest w rze­czy­wi­sto­ści przy­kryw­ką dla „lewej” orga­ni­za­cji o nie­zwy­kle oso­bli­wym porząd­ku dzien­nym. Paul widzi, że dooko­ła dziw­nie się dzie­je, a w sobie (o zgro­zo!) odkry­wa nie­po­ko­ją­ce pokła­dy cza­ro­dziej­skich talen­tów. Nasz boha­ter odno­si wra­że­nie, że jego sze­fo­wie potra­fią czy­tać w myślach, a przed­mio­ty ot tak, po pro­stu poja­wia­ją się i zni­ka­ją. Znaj­du­je też pozor­nie zwy­kłe drzwi biu­ro­we, czy­ta­my w opi­sie pol­skie­go wyda­nia Prze­no­śnych drzwi.

W rolach głów­nych wystę­pu­ją Sam Neil, Chri­stoph Waltz, Patrick Gib­son i Miran­da Otto. Na ekra­nie towa­rzy­szyć im będą mię­dzy inny­mi: Chris Pang, Jes­si­ca De Gouw, Rachel House, Arka Das, Damon Her­ri­man i Sophie Wilde.

Pre­mie­ra Prze­no­śnych drzwi pla­no­wa­na jest na przy­szły rok.

źró­dło varieety

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy