Ekranizacje

HBO ujawniło długości poszczególnych odcinków ósmego sezony Gry o tron

Odli­cza­nie do fina­ło­we­go sezo­nu Gry o tron trwa. Do pre­mie­ry pierw­sze­go odcin­ka pozo­sta­ły nie­ca­łe trzy tygo­dnie. 15 kwiet­nia – po trwa­ją­cej ponad pół­to­ra roku prze­rwy – na małych ekra­nach ponow­nie zoba­czy­my naszych ulu­bio­nych boha­te­rów (przy­naj­mniej tych, któ­rym uda­ło się dotych­czas prze­żyć). HBO ujaw­ni­ło w koń­cu czas trwa­nia poszcze­gól­nych odcinków.

Od pierw­szej zapo­wie­dzi wia­do­mo było, że ósmy sezon będzie liczył tyl­ko sześć odcin­ków. HBO obie­cy­wa­ło za to, że każ­dy z nich będzie dłuż­szy niż dotych­czas. Roz­pa­li­ło to wyobraź­nię fanów ocze­ku­ją­cych, że finał Gry o tron zło­żo­ny będzie w rze­czy­wi­sto­ści z sze­ściu peł­no­me­tra­żo­wych fil­mów. Kubłem zim­nej wody wyla­nym na nasze gło­wy oka­za­ły się być infor­ma­cje o pierw­szych dwóch odcin­kach z cza­sem trwa­nia nie­prze­kra­cza­ją­cym jed­nej godziny.

Ostat­nia aktu­ali­za­cja poka­zu­je na szczę­ście, że dalej będzie lepiej. Żaden z odcin­ków co praw­da nie dobi­je do 90 minut, ale będą oscy­lo­wać wokół godzi­ny i dwu­dzie­stu minut. Naj­dłuż­szy będzie trze­ci epi­zod z cza­sem 82 minu­ty! Będzie to jed­no­cze­śnie naj­dłuż­szy odci­nek w ogó­le w całej serii. Wcze­śniej ten zaszczyt­ny tytuł nale­żał do siód­me­go odcin­ka siód­me­go sezo­nu Smok i Wilk – 81 minut.

Sezon 8, odci­nek 1 – Czas trwa­nia: 54 min.
Sezon 8, odci­nek 2 – Czas trwa­nia: 58 min.
Sezon 8, odci­nek 3 – Czas trwa­nia: 82 min.
Sezon 8, odci­nek 4 – Czas trwa­nia: 78 min.
Sezon 8, odci­nek 5 – Czas trwa­nia: 80min.
Sezon 8, odci­nek 6 – Czas trwa­nia: 80min.

Nadal jed­nak są to cza­sy sza­cun­ko­we. Final­nie może się oka­zać, że nie­któ­re odcin­ki będą trwać kil­ka minut kró­cej bądź dłużej.

Cze­ka­my na kolej­ne infor­ma­cje, na przy­kład na tytu­ły poszcze­gól­nych odcin­ków. Cokol­wiek co pozwo­li zabić czas ocze­ki­wa­nia na 15 kwietnia.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy