Ekranizacje

Poczucie kresu Juliana Barnesa z pierwszym zwiastunem!

Poczu­cie kre­su” to nagro­dzo­na Booke­rem 2011 powieść Julia­na Bar­ne­sa. Jej głów­nym boha­te­rem jest Antho­ny Webster, samot­nik, któ­ry zupeł­nym przy­pad­kiem odkry­wa sekret ze swo­jej prze­szło­ści, a wszyst­ko dzię­ki nie­ocze­ki­wa­ne­mu spad­ko­wi. Oka­zu­je się, iż mat­ka jego pierw­szej miło­ści zapi­sa­ła mu drob­ną sumę oraz dwa doku­men­ty – jed­nym z nich jest list samo­bój­czy jego daw­ne­go przy­ja­cie­la, Adria­na. Męż­czyź­ni poróż­ni­li się z powo­du uczuć do tej samej kobie­ty, a w liście Adrian zawarł nie­zwy­kłe credo.

W mar­cu 2017 roku tra­fi do kin ekra­ni­za­cja “Poczu­cia kre­su” wypro­du­ko­wa­na przez CBS Films. W rolę Tony­’e­go Webste­ra wcie­li się Jim Bro­ad­bent, a w pozo­sta­łych rolach wystą­pią Char­lot­te Ram­pling, Har­riet Wal­ter, Michel­le Docke­ry, Emi­ly Mor­ti­mer, Bil­ly How­le, Joe Alwyn, Freya Mavor i Mat­thew Goode. Za sce­na­riusz odpo­wia­da Nick Pay­ne, a za reży­se­rię – Ritesh Batra.

Jest już dostęp­ny pierw­szy zwia­stun filmu.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy