Ekranizacje Zapowiedzi

Serial My, dzieci z dworca Zoo jeszcze w tym miesiącu

My, dzie­ci z dwor­ca Zoo to wstrzą­sa­ją­ca książ­ka, będą­ca zapi­sem roz­mów dwóch nie­miec­kich dzien­ni­ka­rzy z mło­dą nar­ko­man­ką z Ber­li­na Zachod­nie­go. HBO na pod­sta­wie publi­ka­cji przy­go­to­wa­ło liczą­cy osiem odcin­ków serial fabu­lar­ny. Ten będzie dostęp­ny do obej­rze­nia w Pol­sce jesz­cze w lutym.

Książ­ka Kaia Her­man­na i Hor­sta Riec­ka wyda­na zosta­ła po raz pierw­szy w 1978. Od tam­te­go cza­su tytuł zyskał mię­dzy­na­ro­do­wą popu­lar­ność. My, dzie­ci z dwor­ca Zoo prze­tłu­ma­czo­ne zosta­ły na ponad 30 języ­ków, na całym świe­cie sprze­da­ło się łącz­nie oko­ło 5 milio­nów egzemplarzy.

Akcja książ­ki roz­gry­wa się w latach 70. zeszłe­go wie­ku. Ber­lin Zachod­ni cier­piał wte­dy z powo­du wzro­stu pozio­mu nar­ko­ma­nii wśród nasto­lat­ków. My, dzie­ci z dwor­ca Zoo to wstrzą­sa­ją­ca opo­wieść o nie­let­nich, któ­rzy byli w sta­nie poświę­cić abso­lut­nie wszyst­ko dla kolej­nej daw­ki narkotyku.

Książ­ka docze­ka­ła się fil­mo­wej adap­ta­cji w 1981. Teraz HBO przy­go­to­wa­ło serial bazu­ją­cy na publi­ka­cji Kaia Her­man­na i Hor­sta Riec­ka. Nowa pro­duk­cja ma opo­wieść o Chri­stia­ne F. rozszerzyć.

Chri­stia­ne, Stel­la, Bab­si, Axel, Michi i Ben­no pozna­ją się pod­czas under­gro­un­do­wych imprez w peł­nych nar­ko­ty­ków ber­liń­skich klu­bach. Są sil­ni, odważ­ni i wio­dą sza­lo­ne życie w „raju”, któ­ry począt­ko­wo wyda­je im się być feerią kolo­rów, bra­wu­ry i eks­cy­ta­cji. Cen­tral­ną posta­cią i osią dla całej gru­py jest Chri­stia­ne, na życiu któ­rej ogrom­ne pięt­no odci­snę­ło roz­sta­nie jej rodzi­ców. Dziew­czy­na ucie­ka z domu, by odna­leźć się w nie­zwy­kle kuszą­cym alter­na­tyw­nym świe­cie. Zacie­śnia­ją­ce się z bie­giem cza­su wię­zi mię­dzy nasto­lat­ka­mi spra­wia­ją, że człon­ko­wie gru­py w hedo­ni­stycz­nych unie­sie­niach szu­ka­ją kolej­nych dresz­czy emo­cji, prze­ży­wa­jąc peł­ne eufo­rii wzlo­ty i mrocz­ne, nie­bez­piecz­ne wręcz, upad­ki. Pod­czas gdy ich życie i związ­ki na zmia­nę roz­wi­ja­ją się i roz­pa­da­ją, ich wła­sne trau­my wcią­ga­ją ich w wir, z któ­re­go nie każ­dy jest w sta­nie uciec, gło­si opis serialu.

Reży­se­rem pro­duk­cji jest Phi­lipp Kadel­bach. On też jest współ­au­to­rem seria­lu. Annet­te Hess peł­ni­ła obo­wiąz­ki głów­nej sce­na­rzyst­ki oraz pro­du­cent­ki kre­atyw­nej. Pro­du­cen­ta­mi są: Sophie von Uslar i Oli­ver Ber­ben. W głów­nych rolach wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Jana McKin­non jako Chri­stia­ne, Miche­lan­ge­lo For­tuz­zi jako Ben­no, Lea Drin­da jako Bab­si, Lena Urzen­dow­sky jako Stel­la, Jere­mias Mey­er jako Axel oraz Bru­no Ale­xan­der jako Michi.

Pre­mie­ra My, dzie­ci z dwor­ca Zoo zapla­no­wa­na zosta­ła na 27 lute­go. Na HBO GO dostęp­ne mają być od razu wszyst­kie odcinki.

Źró­dło: Info prasowe

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy