Ekranizacje

Pierwszy odcinek Rodu smoka dostępny za darmo w USA

HBO posta­no­wi­ło udo­stęp­nić pierw­szy odci­nek seria­lu zaty­tu­ło­wa­ny „Dzie­dzi­ce Smo­ka”. Znaj­dzie­cie go na Youtu­bie – uwa­ga, mate­riał jest nie­do­stęp­ny obec­nie w Pol­sce.
„Dzie­dzi­ce smo­ka” to pierw­szy odci­nek “Rodu smo­ka”, seria­lu będą­ce­go pre­qu­elem kul­to­wej „Gry o tron”. Tak jak poprzed­ni serial HBO opie­rał się na „Pie­śni Lodu i Ognia” Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na, tak „Ród smo­ka” jest adap­ta­cją książ­ki „Ogień i krew”. Fabu­ła seria­lu roz­po­czy­na się 172 lata przed naro­dzi­na­mi Daene­rys Tar­ga­ry­en i opo­wia­da o jej przod­kach, a dokład­niej o woj­nie domo­wej zwa­nej Tań­cem Smo­ków. Wię­cej o wyda­rze­niach z seria­lu prze­czy­ta­cie tutaj (uwa­ga, spojlery!).

HBO ujaw­ni­ło, że w nie­dziel­ny wie­czór (cza­su ame­ry­kań­skie­go) pierw­szy odci­nek „Rodu smo­ka” obej­rza­ło aż 9,986 mln widzów, co ozna­cza, że mimo jed­no­znacz­nie nega­tyw­ne­go odbio­ru zakoń­cze­nia „Gry o tron”, miło­śni­cy pro­zy Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na posta­no­wi­li raz jesz­cze zaufać sta­cji. Oce­ny „Rodu smo­ka” są wyso­kie: 9/10 na IMDB, a Rot­ten Toma­to­es notu­je 84% jako oce­nę kry­ty­ków oraz 85% jako oce­nę widzów. Teraz jesz­cze wię­cej osób będzie mogło zapo­znać się z pilo­tem seria­lu i oce­nić, czy chce się­gnąć po całość. „Dzie­dzi­ce Smo­ka” są dostęp­ni na Youtu­bie. To nie pierw­szy przy­pa­dek, kie­dy HBO udo­stęp­nia pilo­ta­żo­we odcin­ki za dar­mo, choć do tej pory koniecz­na była reje­stra­cja na plat­for­mie HBO Go (obec­nie HBO Max). Uwa­ga: odci­nek został udo­stęp­nio­ny wyłącz­nie w języ­ku angiel­skim i dla widzów z USA.

https://www.youtube.com/watch?v=XrMdo8jF5DgSkąd taka data pre­mie­ry poza plat­for­mą? Łatwo się domy­ślić. Dziś na plat­for­mie Ama­zon Pri­me Video poja­wi­ły się dwa pierw­sze odcin­ki seria­lu „Wład­ca Pier­ście­ni: Pier­ście­nie Wła­dzy”. Ponie­waż oba seria­le nawią­zu­ją do zna­nych i gło­śnych fran­czyz, są ze sobą zesta­wia­ne zarów­no przez recen­zen­tów, jak i widzów, a HBO i Ama­zon rywa­li­zu­ją o czas i uwa­gę oglądających.Przy­po­mnij­my, że pol­ska pre­mie­ra „Rodu smo­ka” mia­ła miej­sce 22 sierp­nia. Twór­ca­mi seria­lu są Ryan Con­dal, Geo­r­ge R.R. Mar­tin i Migu­el Sapoch­nik, a w obsa­dzie zna­leź­li się Pad­dy Con­si­di­ne (Vise­rys Tar­ga­ry­en), Matt Smith (Daemon Tar­ga­ry­en), Emma D’Arcy (Rha­eny­ra Tar­ga­ry­en), Mil­ly Alcock (mło­da Rha­eny­ra Tar­ga­ry­en), Rhys Ifans (Otto High­to­wer), Oli­via Cooke (Ali­cent High­to­wer), Emi­ly Carey (mło­da Ali­cent High­to­wer), Ste­ve Tous­sa­int (Cor­lys Vela­ry­on), Eve Best (Rha­enys Vela­ry­on), Fabien Fran­kel (Cri­ston Cole), Sonoya Mizu­no (Mysa­ria) i Ryan Corr (Har­win Strong).

Na HBO Max dostęp­ne są dwa odcin­ki: „Dzie­dzi­ce smo­ka” oraz „Ksią­żę łotrzyk”. 5 wrze­śnia pre­mie­ra kolej­ne­go odcin­ka zaty­tu­ło­wa­ne­go „Król Wąskie­go Morza”. W sie­ci jest już dostęp­ny jego zwiastun.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy