Aktualności Ekranizacje

Wytwórnia Warner Bros. zaprezentowała oficjalny zwiastun Diuny. Premiera filmu jeszcze w tym roku

Ostat­nia kino­wa ekra­ni­za­cja Diu­ny powsta­ła w 1984. Dzie­ło Davi­da Lyn­cha nie speł­ni­ło jed­nak ocze­ki­wań fanów pro­zy Fran­ka Her­ber­ta. Film spo­tkał się z ogrom­ną falą kry­ty­ki, przy­niósł stra­ty finan­so­we, osta­tecz­nie sam David Lynch pro­duk­cji się wyparł. Z rosną­cą nadzie­ją obser­wo­wa­li­śmy powsta­wa­nie nowej ekra­ni­za­cji Diu­ny. Ta ma teraz szan­sę na suk­ces, któ­re­go poprzed­nia nie dała rady osią­gnąć. Bar­dzo pozy­tyw­nie do fil­mu nastra­ja świe­żo opu­bli­ko­wa­ny zwia­stun. Przy oka­zji zdra­dzo­na zosta­ła data premiery.

Trwa­ją­cy ponad trzy minu­ty zwia­stun Diu­ny poka­zu­je, z jakim fil­mem będzie­my mieć już wkrót­ce do czy­nie­nia. Będzie to obraz przede wszyst­kim bar­dzo dyna­micz­ny, wypeł­nio­ny akcją, a przy tym wizu­al­ny maj­stersz­tyk. Efek­ty spe­cjal­ne cie­szą oko, akto­rzy zda­ją się wypa­dać natu­ral­nie w swo­ich rolach. Już sam zwia­stun w jakiś spo­sób pory­wa za serca.

Twór­cy zapo­wia­da­li wcze­śniej wie­lo­krot­nie, że ich ekra­ni­za­cja będzie jak naj­bar­dziej wier­na powie­ścio­we­mu pier­wo­wzo­ro­wi. Na ile obiet­ni­ce te zosta­ły speł­nio­ne, prze­ko­na­my się już 22 paź­dzier­ni­ka. Wte­dy wła­śnie do kin tra­fi Diu­na. Przy­po­mi­na­my, że film pokry­je poło­wę książ­ko­wej fabu­ły. Według zapo­wie­dzi może­my liczyć na dru­gą część.

Reży­se­rem Diu­ny jest nomi­no­wa­ny do Osca­ra Denis Vil­le­neu­ve (Nowy począ­tek, Bla­de Run­ner 2049). On też współ­two­rzył sce­na­riusz fil­mu wraz z Eri­kiem Rothem i Jonem Spa­iht­sem. Melo­ma­nów na pew­no zain­te­re­su­je fakt, że auto­rem ścież­ki dźwię­ko­wej jest Hans Zimmer.

W fil­mie wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Timo­thée Cha­la­met, Rebec­ca Fer­gu­son, Oscar Isa­ac, Josh Bro­lin, Stel­lan Skars­gård, Dave Bau­ti­sta, Zen­daya, David Dast­mal­chian, Ste­phen Hen­der­son, Char­lot­te Ram­pling, Jason Momoa, Chang Chen i Javier Bardem.

Diu­na opo­wia­da histo­rię nie­zwy­kłej, peł­nej przy­gód i emo­cji podró­ży Pau­la Atre­ide­sa. Temu genial­ne­mu i uta­len­to­wa­ne­mu mło­de­mu czło­wie­ko­wi pisa­ne jest wspa­nia­łe prze­zna­cze­nie, któ­re­go on sam nie jest w sta­nie pojąć. Naj­pierw jed­nak Paul musi się udać na naj­bar­dziej nie­bez­piecz­ną pla­ne­tę we wszech­świe­cie, żeby rato­wać rodzi­nę i roda­ków. Na pla­ne­cie wybu­cha zażar­ty kon­flikt o dostęp do nie­wy­stę­pu­ją­cej nigdzie indziej, naj­cen­niej­szej ze zna­nych sub­stan­cji. Wyzwa­la ona w ludziach ich naj­więk­szy poten­cjał. Ale woj­nę prze­trwa­ją tyl­ko ci, któ­rzy poko­na­ją swój strach, gło­si ofi­cjal­ny opis filmu.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy