Aktualności Ekranizacje

Spodziewana obsada Bastionu na podstawie powieści Stephena Kinga

W lutym poda­wa­li­śmy do wia­do­mo­ści, że sta­cja CBS dała zie­lo­ne świa­tło Josho­wi Boone’owi na wystar­to­wa­nie z pro­jek­tem prze­nie­sie­nia uwa­ża­nej za naj­lep­szą powieść Ste­phe­na Kin­ga na medium tele­wi­zyj­ne. Wyda­ny po raz pierw­szy w 1978 opa­sły Bastion ma zostać zamknię­ty w dzie­się­ciu odcin­kach. Aktu­al­nie twór­cy kom­ple­tu­ją obsa­dę, by jesz­cze w tym roku ruszyć ze zdję­cia­mi. Serial powi­nien zade­biu­to­wać w 2020.

Bastion opo­wia­da histo­rię nie­licz­nych oca­la­łych z kata­stro­fy, jaką wywo­łał super wiru­sa, wybi­ja­jąc nie­mal­że całą popu­la­cję ludzi na Zie­mi. Ci, któ­rzy prze­trwa­li zagła­dę gro­ma­dzą się teraz w dwóch prze­ciw­staw­nych obo­zach, ocze­ku­jąc zwia­sto­wa­nych przez nie­wy­tłu­ma­czal­ne wizje Wysłan­ni­ków Dobra i Zła, by osta­tecz­nie zbu­do­wać lub znisz­czyć nową rzeczywistość.

Serial wyre­ży­se­ru­je Josh Boone (Gwiazd naszych wina, Nowi mutan­ci), któ­ry o zaadap­to­wa­niu Bastio­nu marzył od wie­lu lat. Jest on rów­nież współ­au­to­rem sce­na­riu­sza – part­ne­ro­wał mu przy tym zada­niu Ben­ja­min Cavell (Home­land, Seal Team). Serial final­nie ma tra­fić na plat­for­mę stre­amin­go­wą CBS All Access w 2020.

W tym momen­cie trwa kom­ple­to­wa­nie obsa­dy. O ile nic jesz­cze nie zosta­ło ofi­cjal­nie potwier­dzo­ne przez CBS, to źró­dła dono­szą, że nastę­pu­ją­cy akto­rzy nego­cju­ją warun­ki anga­żu: James Mars­den (Westworld) jako Stu Red­man, Amber Heard (Aqu­aman) jako Nad­ine Cross, Who­opi Gold­berg (Kolo­ro­we pta­ki) jako Matecz­ka Abi­ga­il, Greg Kin­ne­ar (Jed­na­ko­wo inni) jako Glen Bate­man, Ode­ssa Young (Assas­si­na­tion Nation) jako Fran­nie Gold­smith i Hen­ry Zaga (Nowi mutan­ci) jako Nick Andros.

W powsta­niu seria­lu swo­ją rolę jako pro­du­cent ode­gra rów­nież syn Ste­phe­na Kin­ga – Owen.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Źró­dło: Collider

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy