Aktualności

Znamy nominowanych do Bestsellerów Empiku 2021

Począ­tek roku to zawsze dosko­na­ła oka­zja do pod­su­mo­wa­nia minio­nych dwu­na­stu mie­się­cy. W myśl tej zasa­dy każ­de­go lute­go Empik przy­zna­je nagro­dy dla twór­ców naj­po­pu­lar­niej­szych ksią­żek, muzy­ki i fil­mów. O tym, kto zwy­cię­żył decy­du­ją swo­imi zaku­pa­mi klien­ci salo­nów sie­ci Empik oraz nale­żą­cych do niej ser­wi­sów z usłu­ga­mi abo­na­men­to­wy­mi i skle­pu inter­ne­to­we­go. Wła­śnie do wia­do­mo­ści publicz­nej poda­ne zosta­ły listy nomi­no­wa­nych do Best­sel­le­rów Empi­ku 2021.

Best­sel­le­ry Empi­ku przy­zna­wa­ne są twór­com kul­tu­ry w kil­ku­na­stu róż­nych kate­go­riach, z cze­go aż sześć doty­czy ksią­żek. Od kil­ku lat Empik nagra­dza auto­rów lite­ra­tu­ry pięk­nej, popu­lar­nej, dzie­cię­cej, audio­bo­oków i pod­ca­stów. W tym roku docze­ka­li­śmy się jesz­cze jed­nej lite­rac­kiej kate­go­rii – roz­wo­ju oso­bi­ste­go. Jest to odpo­wiedź na wciąż rosną­ce zain­te­re­so­wa­nie książ­ka­mi z tego wła­śnie segmentu.

Lau­re­atów Best­sel­le­rów Empi­ku 2021 pozna­my 15 lute­go. Wte­dy wła­śnie prze­ko­na­my się, jak roz­ło­ży­ło się nie­mal 50 milio­nów gło­sów Pola­ków. Gala trans­mi­to­wa­na będzie na ante­nie TVN od 20:15. Będzie rów­nież moż­li­wość obej­rze­nia stre­amu w kana­łach spo­łecz­no­ścio­wych Empi­ku i part­ne­rów wydarzenia.

Tym­cza­sem zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z lista­mi nominowanych.

Książ­ka

Lite­ra­tu­ra piękna

• Dziew­czy­na, kobie­ta, inna, Ber­nar­di­ne Eva­ri­sto, tłum. Aga­ta Zano, Wydaw­nic­two Poznańskie
• Infor­ma­cja zwrot­na, Jakub Żul­czyk, Świat Książki
• Mat­ka sie­dzi z tyłu. Opo­wie­ści z d**y wzię­te, Joan­na Moko­sa-Rykal­ska, Wiel­ka Litera
• Nigdy, Ken Fol­let, tłum. Janusz Ochab, Albatros
• Trzy sio­stry, Heather Mor­ris, tłum. Kaja Gucio, Wydaw­nic­two Marginesy

Lite­ra­tu­ra popularna

• Narze­czo­na nazi­sty, Bar­ba­ra Wyso­czań­ska, Wydaw­nic­two Filia
• Powrót, Nicho­las Sparks, tłum. Maria Olej­ni­czak-Skars­gård, Albatros
• Póź­niej, Ste­phen King, tłum. Rafał Lisow­ski, Albatros
• Tera­peut­ka, B.A. Paris, tłum. Maria Gębic­ka-Frąc, Albatros
• Wyba­czam Ci, Remi­giusz Mróz, Czwar­ta Strona

Roz­wój osobisty

• Czu­ła Prze­wod­nicz­ka. Kobie­ca dro­ga do sie­bie, Nata­lia de Bar­ba­ro, Agora
• Dobro­stan. O szczę­śli­wym, boga­tym i speł­nio­nym życiu, Agniesz­ka Maciąg, Wydaw­nic­two Otwarte
• Klub 5 rano. Szczę­śli­wy pora­nek zmie­nia wszyst­ko, Robin Shar­ma, tłum. Tere­sa Tom­czyń­ska, Wydaw­nic­two Kom­pa­nia Mediowa
• Kobie­ty, któ­re czu­ją za bar­dzo, Kata­rzy­na Kuce­wicz, Dom Wydaw­ni­czy Rebis
• Napisz i spal, Sha­ron Jones, tłum. Aga­ta Wró­bel, Wydaw­nic­two Otwarte

Lite­ra­tu­ra pol­ska dla dzieci

• Boha­te­ro­wie Magicz­ne­go Drze­wa. Stwór, Andrzej Malesz­ka, Znak Emotikon
• Jesteś praw­dzi­wym przy­ja­cie­lem, Pin­ku!, Urszu­la Młod­nic­ka, Agniesz­ka Wali­gó­ra, Sensus
• Kocia Szaj­ka i zagad­ka znik­nię­cia śle­dzi, Aga­ta Roma­niuk, Agora
• Opo­wie­ści na dobra­noc. 100 histo­rii nie­zwy­kłych Polek, Syl­wia Chut­nik, Debit
• Wszyst­kie kolo­ry świa­ta, Opra­co­wa­nie zbio­ro­we, Agora

Audio­bo­ok

• Czu­ła prze­wod­nicz­ka. Kobie­ca dro­ga do sie­bie, Nata­lia de Bar­ba­ro, czy­ta: Maja Ostaszewska
• Gra Luizy – Serial Ory­gi­nal­ny Empik Go według sce­na­riu­sza Anny Robak-Reczek, w rolach głów­nych: Alek­san­dra Lin­da, Bogu­sław Lin­da i Dawid Ogrodnik
• Wil­ko­łak – Serial Ory­gi­nal­ny Empik Go i Wydaw­nic­twa Mar­gi­ne­sy na pod­sta­wie powie­ści Woj­cie­cha Chmie­la­rza, w rolach głów­nych: Alek­san­dra Popław­ska, Ceza­ry Pazu­ra, Krzysz­tof Zalew­ski i Filip Kosior
• Wizjer, Mag­da­le­na Wit­kie­wicz, w roli głów­nej: Maria Dębska
• Zabój­cza przy­jaźń, Ali­ce Feeney, tłum. Agniesz­ka Walu­lik, czy­ta­ją: Dia­na Giu­row i Michał Podsiadło

Pod­cast

• Kry­mi­na­to­rium Empik Go 2, Mar­cin Myszka
• Muzycz­ka Oku­niew­skiej, Joan­na Okuniewska
• Pią­te: Nie zabi­jaj. Dro­ga po kres, Justy­na Mazur
• W poszu­ki­wa­niu peł­ni, Nata­lia de Barbaro
• Zagad­ki Kry­mi­nal­ne Empik Go, Karo­li­na Anna

MUZYKA

Rap & hip-hop

• Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych, Avi x Louis Vil­la­in, Moya Label/e‑Muzyka/Step Hurt
• Mło­dy Mat­czak, Mata, SBM Label/e‑Muzyka
• Nic, Sokół, Pro­sto Label/e‑Muzyka
• Pułap­ka na moty­le, Sobel, Def Jam Poland/Universal Music Polska
• Sezon 3, Eki­pa, Ekipa/DonPro, Musicom/e‑Muzyka

Pop & rock

• 30, Ade­le, Sony Music Enter­ta­in­ment Poland
• Iren­ka, sanah, Magic Records/Universal Music Polska
• Męskie Gra­nie 2021, Męskie Gra­nie Orkie­stra 2021, Mystic Production/Sony Music Enter­ta­in­ment Poland
• Mogło być nic, Kwiat Jabło­ni, Ago­ra S.A.
• Teatro D’i­ra. Volu­me 1, Måne­skin, Sony Music Enter­ta­in­ment Poland

Stre­aming

• Ale jazz!, sanah & Vito Bambino
• etc. (na disco), sanah
• I Cie­bie też, bar­dzo, Męskie Gra­nie Orkie­stra 2021
• I WANNA BE YOUR SLAVE, Måneskin
• Kiss cam (pod­ryw roku), Mata

Live

• Bass Astral x Igo – poże­gnal­na tra­sa: „Last Dan­ce” (9 miast)
• FEST Festi­val 2021
• Mata – kon­cert na Lot­ni­sku Bemowo
• PRO8L3M – tra­sa: „Art Brut 2” (13 miast)
• Young Leosia – Hulan­ki Tour (8 miast)

FILM

Kino pol­skie

• 25 lat nie­win­no­ści. Spra­wa Tom­ka Komen­dy, reż. Jan Holo­ubek, Kino Świat/AlterDystrybucja
• Bank­ste­rzy, reż. Mar­cin Zię­biń­ski, Kino Świat/AlterDystrybucja
• Czy­ściec, reż. Michał Kon­drat, Tele­wi­zja Pol­ska S.A.
• Listy do M. 4, reż. Patrick Yoka, Kino Świat/AlterDystrybucja
• Pętla, reż. Patryk Vega, Kino Świat/AlterDystrybucja

Kino fami­lij­ne

• Co w duszy gra, reż. Pete Docter, Galapagos
• Luca, reż. Enri­co Casa­ro­sa, Galapagos
• Mulan, reż. Niki Caro, Galapagos
• Tajem­ni­czy ogród, reż. Marc Mun­den, Mono­lith Films/Dasan
• Trol­le 2, reż. Walt Dohrn, Filmostrada

15 lute­go po raz trze­ci roz­da­ne zosta­ną rów­nież Odkry­cia Empi­ku, czy­li spe­cjal­ne wyróż­nie­nia dla arty­stów, któ­rych twór­czość szcze­gól­nie poru­szy­ła ser­ca spe­cja­li­stów w swo­ich dzie­dzi­nach. I tak na przy­kład w jury oce­nia­ją­cym lite­rac­kie osią­gnię­cia minio­ne­go roku zasie­dli Domi­ni­ka Sło­wik, Witold Sza­błow­ski, Mar­cin Mel­ler oraz eks­per­ci z Empi­ku Joan­na Mar­czuk i Mar­cin Mać­kie­wicz. Do nagro­dy nomi­no­wa­ni są Łukasz Barys, Maciej Jaku­bo­wiak, Doro­ta Kotas, Mate­usz Paku­ła i Alek­san­dra Zbroja.

Tego­rocz­na edy­cja Best­sel­le­rów Empi­ku roz­sze­rzo­na zosta­ła o jesz­cze jed­ną nagro­dę. Publicz­ność w spe­cjal­nym gło­so­wa­niu będzie mogła wska­zać best­sel­le­ra best­sel­le­rów, czy­li naj­lep­szą ich zda­niem kul­tu­ral­ną pre­mie­rę 2021 roku. Na gło­su­ją­cych cze­ka wyjąt­ko­wa nagroda.

Po wię­cej infor­ma­cji zapra­sza­my na stro­nę wydarzenia:
https://www.empik.com/bestselleryempiku

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy