Aktualności

Lee Child zdecydował się przejść na emeryturę. Co się stanie z Jackiem Reacherem?

Lee Child, dziś jeden z naj­po­czyt­niej­szych ame­ry­kań­skich auto­rów powie­ści sen­sa­cyj­nych, karie­rę lite­rac­ką roz­po­czął dość póź­no. W 1997 debiu­to­wał Pozio­mem śmier­ci w wie­ku czter­dzie­stu sied­miu lat. Od tam­te­go cza­su zbu­do­wał swo­ją twór­czo­ścią solid­ną mar­kę, a Jack Reacher, boha­ter dwu­dzie­stu czte­rech ksią­żek, zyskał popu­lar­ność na całym świe­cie. Powie­ści Lee Chil­da sprze­da­ły się w ponad stu milio­nach egzem­pla­rzy. Autor w tym roku koń­czy sześć­dzie­siąt sześć lat, w związ­ku z czym coraz poważ­niej myśli o emeryturze.

Z począt­ku Lee Child chciał w któ­rejś powie­ści dopro­wa­dzić do śmier­ci Jac­ka Reache­ra. Ta oczy­wi­ście musia­ła­by być odpo­wied­nio boha­ter­ska, ide­al­nie skro­jo­na dla hero­sa takie­go for­ma­tu. Osta­tecz­nie jed­nak pisarz zre­zy­gno­wał z tego pomy­słu. Jest bowiem świa­do­my, że fani nie tego by ocze­ki­wa­li, wole­li­by pozna­wać kolej­ne losy byłe­go majo­ra żan­dar­me­rii woj­sko­wej, posta­ci, wokół któ­rej stwo­rzył się już pewien kult.

W związ­ku z powyż­szym Lee Child roz­wa­żał, kto mógł­by prze­jąć po nim sche­dę, kie­dy on już da sobie spo­kój z pisa­niem. Wybór był dla nie­go pro­sty – jego brat, Andrew Grant, któ­ry rów­nież jest pisa­rzem. Posta­wio­ny został oczy­wi­ście jeden waru­nek – musiał­by zmie­nić nazwi­sko na Child.

To nie tak, że go do tego zmu­szam. Ani on mnie. To po pro­stu się sta­ło. Zda­je się, że to natu­ral­na kolej rze­czy. Mój brat jest dobrym pisa­rzem. Teraz ma odpo­wied­nie­go boha­te­ra. Czy­tel­ni­cy nie mają potrze­by wie­dzieć o mnie czy o kim­kol­wiek innym, kto pisze książ­ki. Tak napraw­dę liczy się dla nich tyl­ko Reacher. A ja wiem, że jest on w dobrych rękach, powie­dział Lee Child.

Wypo­wiedź wska­zu­je, że decy­zja zapa­dła, zosta­ło już zawar­te jakieś poro­zu­mie­nie. I rze­czy­wi­ście na potwier­dze­nie nie trze­ba było dłu­go cze­kać. Zapo­wie­dzia­na bowiem zosta­ła nowa powieść z serii o Jac­ku Reache­rze. Ta ma się uka­zać w paź­dzier­ni­ku tego roku. Okład­ka gło­si, że auto­ra­mi książ­ki The Sen­ti­nel są Lee Child i Andrew Child. Moż­na więc powie­dzieć, że pierw­szy krok w prze­ka­za­niu mar­ki młod­sze­mu bra­tu został poczyniony.

Uwiel­biam moich czy­tel­ni­ków i wiem, że chcie­li­by jesz­cze wie­lu histo­rii o Reache­rze. Chciał­bym im to obie­cać, ale, reali­stycz­nie rzecz ujmu­jąc, sta­rze­ję się i wkrót­ce nie będę w sta­nie tego speł­nić. Może napi­sał­bym jesz­cze kil­ka ksią­żek, ale nie za wie­le. Dla­te­go zde­cy­do­wa­łem się prze­ka­zać pałecz­kę komuś, kto tej obiet­ni­cy dotrzy­ma. Wybra­łem naj­więk­sze­go twar­dzie­la spo­śród pisa­rzy – moje­go bra­ta, Andrew Gran­ta. Dzie­li­my to samo DNA, pocho­dzi­my z tego same­go miej­sca, w ten sam spo­sób dora­sta­li­śmy. On jest mną sprzed pięt­na­stu lat, peł­nym ener­gii i pomy­słów, pisał Lee Child w ofi­cjal­nym oświad­cze­niu przy oka­zji ogła­sza­nia nowej książki.

Plan wyglą­da tak, że kil­ka naj­bliż­szych powie­ści o Jac­ku Reache­rze Lee Child będzie pisał wspól­nie z Andrew Gran­tem (już wła­ści­wie Andrew Chil­dem). W koń­cu jed­nak młod­szy brat ma wziąć cały cię­żar na swo­je barki.

Kie­dy pierw­szy raz czy­ta­łem „Poziom śmier­ci”, zosta­łem roz­wa­lo­ny na kawał­ki. Nie tyl­ko przez styl, napię­cie czy akcję. Przez same­go Jac­ka Reache­ra. Jesz­cze zanim wyry­łem w pamię­ci jego imię, mogłem powie­dzieć „Znam tego czło­wie­ka. Rozu­miem go.” Spo­sób, w jaki myślał, to, co robił, jego kom­pas moral­ny – wszyst­ko to mia­ło dla mnie sens. A im wię­cej cza­su spę­dza­łem z nim pod­czas jego przy­gód, tym bar­dziej pra­gną­łem kolej­nych. Więc wiem, jak to jest cze­kać na nową powieść o Reache­rze. Żyłem w tym ocze­ki­wa­niu. Rozu­miem, cze­go ocze­ku­ją fani Reache­ra, ponie­waż sam jestem jed­nym z nich. I zro­bię wszyst­ko, co w mojej mocy, żeby im to dostar­czyć. Muszę. Ponie­waż mój star­szy brat będzie uważ­nie mnie obser­wo­wał, napi­sał Andrew Grant.

źró­dło: pro­fil autora/guardian

źró­dło zdję­cia wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy