Aktualności Ciekawostki

Pomysł na weekend? Wypoczynek z książką w ręce w Bookworm Cabin

Życie w cią­głym pośpie­chu spra­wi­ło, że my, uza­leż­nie­ni od ksią­żek, przy­sto­so­wa­li­śmy się do czy­ta­nia w naj­trud­niej­szych warun­kach. Nie strasz­ne nam zatło­czo­ne pocią­gi i auto­bu­sy, kicha­ją­ce i kasz­lą­ce towa­rzy­stwo w pocze­kal­ni do leka­rza, roz­wrzesz­cza­ni rówie­śni­cy na szkol­nych kory­ta­rzach, rodzeń­stwo czy rodzi­ce, któ­rym zawsze się wyda­je, że aku­rat nie robi­my nic waż­ne­go i moż­na nam poprzesz­ka­dzać. Ale czy nie było­by świet­ną opcją choć na chwi­lę zwol­nić, mieć czas tyl­ko dla sie­bie i spę­dzić go w oto­cze­niu ksią­żek bez żad­nych roz­pra­sza­czy dookoła?

Wła­śnie taką opcję ofe­ru­je mał­żeń­stwo Bar­tło­mie­ja i Mar­ty Kra­ciu­ków, twór­ców Bookworm Cabin, pierw­szej w Pol­sce wypo­czyn­ko­wej chat­ki powsta­łej z myślą o żąd­nych spo­ko­ju pochła­nia­czach książek.

Domek stoi na odlud­nej dział­ce pomię­dzy dwie­ma wsia­mi jakieś 45 minut samo­cho­dem od War­sza­wy, a więc zno­wuż nie tak dale­ko od cywi­li­za­cji, by czuć się nazbyt nie­pew­nie. Na antre­so­li znaj­du­je się dwu­oso­bo­we łóż­ko, goście mają do dys­po­zy­cji łazien­kę oraz nie­wiel­ką, acz w peł­ni wypo­sa­żo­ną kuch­nię. Naj­waż­niej­szy zaś jest salon z komin­kiem, wygod­ny­mi fote­la­mi i rega­łem cięż­kim od ksią­żek. Te według infor­ma­cji zawar­tych na stro­nie inter­ne­to­wej pocho­dzą od part­ne­ra wydaw­ni­cze­go inwe­sty­cji Wydaw­nic­twa Albatros.

Twór­com dom­ku przy­świe­ca­ła myśl stwo­rze­nia miej­sca ide­al­ne­go dla czy­tel­ni­ków, a więc poło­żo­ne­go w odosob­nie­niu, gdzie nic nie prze­szka­dza­ło­by spo­koj­ne­mu wypo­czyn­ko­wi z książ­ką w ręce.

Nie mamy WiFi, a zasięg sie­ci komór­ko­wej jest zmien­ny. Ten domek powstał po to, by się wyci­szyć. W środ­ku znaj­dziesz żół­te pudeł­ko, do któ­re­go pro­po­nu­je­my odło­żyć tele­fon – tak, żeby zawsze był pod ręką, ale jak naj­mniej prze­szka­dzał, opi­su­ją Kra­ciu­ko­wie swo­ją inwestycję.

Domek znaj­du­je się w Ade­li­nie, kosz­ty wynaj­mu roz­po­czy­na­ją się od 345 zło­tych za noc przy dłuż­szym poby­cie. Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie na stro­nie: https://slowhop.com/pl/p/bookworm-cabin.html

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy