Aktualności

Harda i Królowa – dwa bestsellerowe tytuły Elżbiety Cherezińskiej – zostaną wydane na rynku anglojęzycznym

Jak infor­mu­je wydaw­nic­two ZYSK i S‑KA pra­wa do do anglo­ję­zycz­ne­go wyda­nia dwóch best­sel­le­ro­wych tytu­łów „kró­lo­wej współ­cze­snej powie­ści histo­rycz­nej” – Elż­bie­ty Che­re­ziń­skiej – naby­ło  Wydaw­nic­two Tor, któ­re jest czę­ścią mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py wydaw­ni­czej Macmillan.

Har­da” oraz „Kró­lo­wa” sta­no­wią opo­wieść o nie­zwy­kłej kobie­cie, nie tyl­ko z per­spek­ty­wy pol­skiej histo­rii, ale tak­że śre­dnio­wiecz­nej Euro­py. Świę­to­sła­wa była cór­ką Miesz­ka I i sio­strą Bole­sła­wa Chro­bre­go, ale na kar­tach histo­rii zapi­sa­ła się przede wszyst­kim jako kró­lo­wa Szwe­cji, Danii i Nor­we­gii oraz mat­ka kró­la Anglii.

Autor­ka z entu­zja­zmem wypo­wia­da się o pla­no­wa­nym angiel­skim tłu­ma­cze­niu: „Bar­dzo się cie­szę, że to »Har­da« uka­że się na ame­ry­kań­skim ryn­ku, bo ta powieść, choć kon­cen­tru­je się na losie pia­stow­skiej, ale i skan­dy­naw­skiej kró­lo­wej, opo­wia­da też, nie­ja­ko na mar­gi­ne­sie, o fra­pu­ją­cych począt­kach pań­stwa pol­skie­go. Jed­no­cze­śnie, jako opo­wieść o kobie­cie w świe­cie męskiej poli­ty­ki, sta­je się histo­rią uni­wer­sal­ną, wciąż aktu­al­ną i zro­zu­mia­łą dla wszyst­kich. Świę­to­sła­wa przed ponad tysią­cem lat pora­dzi­ła sobie w Szwe­cji i Danii, prze­ży­ła dwóch mężów, słyn­nych i bit­nych wikin­gów, wie­rzę, że da sobie radę w Ameryce.”

Andrzej Zysk, dyrek­tor dzia­łu praw wydaw­nic­twa Zysk i S‑ka, pod­kre­śla szcze­gól­ną rolę sil­nej kobie­cej posta­ci w histo­rycz­nych realiach powie­ści: „Jest coraz wię­cej sygna­łów z róż­nych ryn­ków o wiel­kim powro­cie powie­ści histo­rycz­nej. Dobrze napi­sa­nej, czę­sto z sil­ną posta­cią kobie­cą. I dla­te­go histo­ria Świę­to­sła­wy przy­cią­ga taką uwa­gę. Bar­dzo cie­szy nas, że na rynek ame­ry­kań­ski wpro­wa­dzi ją Tor, któ­ry od 30 lat, bez prze­rwy, jest uwa­ża­ny za naj­lep­sze­go wydaw­cę przez maga­zyn Locus. Elż­bie­ta Che­re­ziń­ska dołą­cza do świet­ne­go, choć na razie nie tak duże­go, gro­na pol­skich auto­rów wyda­wa­nych w Sta­nach Zjednoczonych.”

Elż­bie­ta Che­re­ziń­ska – pisar­ka i teatro­loż­ka, zade­biu­to­wa­ła opo­wie­ścią o łódz­kim get­cie „Byłam sekre­tar­ką Rum­kow­skie­go. Dzien­ni­ki Etki Daum”. Jest autor­ką cyklów „Pół­noc­na Dro­ga” i „Odro­dzo­ne Kró­le­stwo” („Koro­na śnie­gu i krwi”, „Nie­wi­dzial­na koro­na” oraz „Pło­mien­na Koro­na”). Książ­ki te sta­ły się best­sel­le­ra­mi i utwier­dzi­ły domi­nu­ją­cą pozy­cję Elż­bie­ty Che­re­ziń­skiej wśród auto­rów powie­ści historycznej.

Mac­mil­lan Publi­shers jest jed­ną z naj­więk­szych firm wydaw­ni­czych dzia­ła­ją­cych na glo­bal­nym ryn­ku, któ­ra dys­po­nu­je sze­ro­ką gamą ksią­żek dla dzie­ci i doro­słych we wszyst­kich kate­go­riach i for­ma­tach. Wie­le z nich zdo­by­wa zna­czą­ce nagro­dy. Tor jest naj­bar­dziej reno­mo­wa­nym wydaw­cą fan­ta­sy i scien­ce fic­tion na świe­cie. W swo­jej ofer­cie ma też sze­ro­ki wybór powie­ści histo­rycz­nych i thril­le­rów, a tak­że lite­ra­tu­rę faktu.

Zysk i S‑ka, wydaw­ca ory­gi­nal­nych edy­cji ksią­żek autor­stwa Elż­bie­ty Che­re­ziń­skiej, ist­nie­je na pol­skim ryn­ku od 1994 roku. Czy­tel­ni­cy cenią wydaw­nic­two za cie­ka­wą i boga­tą ofer­tę ksią­żek z gatun­ku scien­ce fic­tion, fan­ta­sy, powie­ści gro­zy, a tak­że lite­ra­tu­ry oby­cza­jo­wej i fak­tu. Dzię­ki wydaw­nic­twu Zysk i S‑ka na pol­skim ryn­ku uka­za­ły się książ­ki takich zagra­nicz­nych auto­rów jak Geo­r­ge R.R. Mar­tin, Arun­dha­ti Roy, Helen Fiel­ding czy Ste­phen Haw­king, oraz pol­skich debiu­tan­tów i debiutantek.

Infor­ma­cja prasowa.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy