Sprawdzasz tag

Tor

Aktualności

Harda i Królowa – dwa bestsellerowe tytuły Elżbiety Cherezińskiej – zostaną wydane na rynku anglojęzycznym

Jak infor­mu­je wydaw­nic­two ZYSK i S‑KA pra­wa do do anglo­ję­zycz­ne­go wyda­nia dwóch best­sel­le­ro­wych tytu­łów „kró­lo­wej współ­cze­snej powie­ści histo­rycz­nej” – Elż­bie­ty Che­re­ziń­skiej – naby­ło  Wydaw­nic­two Tor, któ­re jest czę­ścią mię­dzy­na­ro­do­wej gru­py wydaw­ni­czej Mac­mil­lan. Czy­taj dalej

-->