Aktualności

Amazon z fundacją Zaczytani.org wspiera czytelnictwo i edukuje w zakresie równouprawnienia

Ama­zon od lat był obec­ny w Pol­sce, ale dopie­ro z począt­kiem mar­ca wystar­to­wa­ła w naszym kra­ju ofi­cjal­na pol­ska wer­sja skle­pu inter­ne­to­we­go gigan­ta z Seat­tle. Od tam­te­go cza­su plat­for­ma świet­nie sobie radzi, przy czym nie zazna­cza swo­jej obec­no­ści jedy­nie wyso­ki­mi wyni­ka­mi sprze­da­żo­wy­mi – rów­nież bar­dzo moc­no anga­żu­je się w Pol­sce spo­łecz­nie. Fun­da­cja Zaczytani.org poin­for­mo­wa­ła o pod­ję­ciu współ­pra­cy z Ama­zo­nem w zakre­sie pro­mo­cji czytelnictwa.

W ramach wspo­mnia­nej współ­pra­cy powstać ma wkrót­ce baj­ka edu­ka­cyj­na w for­mie audio­bo­oka prze­zna­czo­na dla dzie­ci w wie­ku 7–10 lat. O auto­rach pro­jek­tu póki co się nie wspo­mi­na, wia­do­mo jedy­nie, że ksią­żecz­ka będzie poru­szać temat rów­no­upraw­nie­nia oraz nego­wać krzyw­dzą­ce ste­reo­ty­py doty­czą­ce płci.

Zale­ży nam na pro­mo­wa­niu rów­no­ści płci w zna­cze­niu rów­nych moż­li­wo­ści wyko­rzy­sty­wa­nia swo­ich kom­pe­ten­cji i poten­cja­łu w życiu codzien­nym oraz w miej­scu pra­cy. Chce­my wspie­rać dzie­ci w poczu­ciu spraw­czo­ści, pew­no­ści sie­bie i dba­nia o swo­je potrze­by. Wie­rzy­my w moc edu­ka­cji, co potwier­dza­ją nasze dłu­go­fa­lo­we dzia­ła­nia w tym obsza­rze, dla­te­go pro­gram kie­ru­je­my do dzie­ci, rodzi­ców i nauczy­cie­li, powie­dzia­ła Blan­ka Fijo­łek, CEE Com­mu­ni­ty Enga­ge­ment Mana­ger w Amazon.

Rów­no­le­gle z uka­za­niem się baj­ki wyda­ny zosta­nie rów­nież porad­nik skie­ro­wa­ny do opie­ku­nów dzie­ci. Zawar­te w nim będą wska­zów­ki co do tego, w jaki spo­sób pra­co­wać z pod­opiecz­ny­mi, by osią­gać jak naj­lep­sze rezul­ta­ty psy­cho­edu­ka­cyj­ne. Oczy­wi­ście pora­dy zamiesz­czo­ne w mate­ria­łach będą doty­czyć tej kon­kret­nej baj­ki; moż­na się jed­nak spo­dzie­wać, że zdo­by­ta wie­dza przy­da się przy innych okazjach.

Współ­pra­ca z Ama­zo­nem pozwo­li poza tym fun­da­cji Zaczytani.org otwo­rzyć aż dzie­więć nowych Zaczy­ta­nych Biblio­tek. Te będą funk­cjo­no­wać w pla­ców­kach opie­kuń­czo-wycho­waw­czych i oświa­to­wych zlo­ka­li­zo­wa­nych w pobli­żu cen­trów obsłu­gi zamó­wień Ama­zon. Ofer­ta w tych biblio­te­kach według zapo­wie­dzi będzie skie­ro­wa­na przede wszyst­kim do dzie­ci, a jej celem będzie – poza zwięk­sze­niem dostę­pu do lite­ra­tu­ry – wspie­ra­nie roz­wo­ju mło­dych czytelników.

Infor­ma­cja pra­so­wa gło­si, że pre­mie­ra pro­gra­mu edu­ka­cyj­ne­go zosta­ła zapla­no­wa­na na dru­gą poło­wę maja.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy