Aktualności

Za faszystowskie książki przed sąd

Wydaw­nic­two Kat­mar sp. z o.o. oraz repre­zen­tu­ją­cy je Andrzej Ryba otrzy­ma­li pozew od trzech oby­wa­te­li, któ­rzy prze­ży­li nie­miec­ką oku­pa­cję. Powo­dem jest opu­bli­ko­wa­nie dwóch ksią­żek byłe­go SS-mana. Leon Degrel­le (1906–1994) był ofi­ce­rem SS, a tak­że auto­rem publi­ka­cji „Wiek Hitle­ra 1” oraz „Wiek Hitle­ra 2. Hitler demo­kra­ta”. Obec­nie zaś stał się przy­czy­ną pozwu cywil­ne­go o naru­sze­nie dóbr oso­bi­stych, czy­li: god­no­ści (naro­do­wej), poczu­cia toż­sa­mo­ści naro­do­wej, nie­na­ru­szo­nej pamię­ci o przod­kach i pamię­ci o praw­dzie histo­rycz­nej doty­czą­cej życia i losów powo­dów, posza­no­wa­nia pamię­ci o ich dra­ma­tycz­nych prze­ży­ciach zwią­za­nych z bez­po­śred­nim sta­nem nara­że­nia życia oraz cier­pie­nia­mi fizycz­ny­mi i psychicznymi.

Pozew zło­ży­ły dwie oso­by, któ­re jako dzie­ci zosta­ły ura­to­wa­ne z war­szaw­skie­go get­ta po tym, jak ich rodzi­ny zosta­ły zamor­do­wa­ne w cza­sie Holo­cau­stu oraz żoł­nierz AK i uczest­nik Powsta­nia War­szaw­skie­go. Powo­dzi chcą, by wydaw­nic­two Kat­mar sp. z o.o zaprze­sta­ło wyda­wa­nia, sprze­da­ży, dys­try­bu­cji oraz rekla­mo­wa­nia i roz­po­wszech­nia­nia w jaki­kol­wiek spo­sób tek­stów Degrel­le­’a. Doma­ga­ją się rów­nież zasą­dze­nia dat­ku na cele społeczne.

- Pozew wpi­su­je się w rację sta­nu zwią­za­ną z bra­kiem jakiej­kol­wiek tole­ran­cji dla pro­pa­go­wa­nia nazi­zmu, faszy­zmu i innych ustro­jów tota­li­tar­nych oraz anty­se­mi­ty­zmu. Spra­wa cywil­na z powódz­twa osób pry­wat­nych w zakre­sie ochro­ny dóbr oso­bi­stych w niniej­szym przy­pad­ku ma zarów­no uni­kal­ny wymiar ludz­ki jak i pre­ce­den­so­wy wymiar praw­ni­czy – oznaj­mia Woj­ciech Kozłow­ski, rad­ca praw­ny oraz part­ner z kan­ce­la­rii Den­tos, któ­ra pod­ję­ła się pro­wa­dze­nia spra­wy. War­szaw­skie biu­ro tej kan­ce­la­rii dzia­ła w ramach pro­jek­tu Lity­ga­cji Stra­te­gicz­nej – zaj­mu­ją­ce­go się pro­wa­dze­niem spraw z obsza­ru ochro­ny praw czło­wie­ka pro bono.

Pozew prze­ciw­ko wydaw­cy został zło­żo­ny 6 kwiet­nia 2018 w Sądzie Okrę­go­wym w Warszawie.

źró­dło Rp.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy