Aktualności Ekranizacje

W serialowym Wiedźminie ma być więcej powieściowego Geralta

Pierw­szy sezon Wiedź­mi­na odniósł ogrom­ny suk­ces, sta­jąc się tuż po pre­mie­rze jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych seria­li plat­for­my. Twór­cy wie­rzą w dobrą pas­sę – już w zeszłym roku, jesz­cze w trak­cie prac nad dru­gim sezo­nem, zapo­wie­dzie­li, że powsta­nie rów­nież trze­ci. Jeśli wie­rzyć wypo­wie­dziom eki­py pro­duk­cyj­nej i obsa­dy, spo­ro ma się w seria­lu zmie­nić. Hen­ry Cavill napo­mknął, że już w dru­gim sezo­nie fani powie­ścio­wej sagi będą mogli ujrzeć bar­dziej zna­jo­me obli­cze Geral­ta z Rivii.

Bry­tyj­ski aktor, wcie­la­ją­cy się w tytu­ło­we­go wiedź­mi­na w pro­duk­cji Net­fli­xa, udzie­lił wywia­du maga­zy­no­wi „The Star”. To wła­śnie tam zdra­dził, że po pierw­szym sezo­nie sta­rał się prze­ko­nać twór­ców do pchnię­cia roz­wo­ju jego posta­ci w stro­nę książ­ko­we­go pier­wo­wzo­ru. Hen­ry Cavill chciał, żeby Geralt był boha­te­rem jak naj­bar­dziej zna­jo­mym dla fanów powie­ści Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Mówił rów­nież o tym, że bar­dzo waż­ne było wypo­środ­ko­wa­nie jego pra­gnie­nia do bycia wier­nym ory­gi­na­ło­wi z wizją show­run­ner­ki i scenarzystów.

Naj­trud­niej­sze dla mnie było zna­le­zie­nie rów­no­wa­gi mię­dzy wizją show­run­ne­rów a moją miło­ścią do ksią­żek oraz pró­by wpa­so­wa­nia tego Geral­ta do wizji sce­na­rzy­stów. W koń­cu to histo­ria show­run­ne­rów, ich adap­ta­cja. Zło­żo­nym pro­ble­mem było zna­le­zie­nie dla książ­ko­we­go Geral­ta miej­sca w seria­lu i respek­to­wa­nie oby­dwu wizji naj­le­piej jak się dało, mówił.

W pierw­szym sezo­nie Geralt wycho­dził na postać, któ­ra nie mówi zbyt wie­le, jest mru­kli­wa, przez co też widzom ucie­ka­ły jego moty­wa­cje czy filo­zo­fia życia. Hen­ry Cavill zauwa­żył, że w książ­kach Andrze­ja Sap­kow­skie­go Bia­ły Wilk jest filo­zo­fem ama­to­rem, inte­lek­tu­ali­stą, któ­re­go prze­my­śle­nia bar­dzo czę­sto są cel­ne i war­te uwa­gi. Aktor zabie­gał, żeby w kolej­nych sezo­nach wszyst­kie te cechy lepiej wybrzmia­ły. Stąd na przy­kład może­my spo­dzie­wać się bar­dziej roz­bu­do­wa­nych linii dia­lo­go­wych Geralta.

Jak ewo­lu­cja posta­ci Geral­ta wyszła w rze­czy­wi­sto­ści prze­ko­na­my się za nie­ca­ły tydzień. Pre­mie­ra dru­gie­go sezo­nu na plat­for­mie Net­flix odbę­dzie się 17 grudnia.

źró­dło philstar

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy