Ciekawostki Ekranizacje

Zaginiona sowiecka adaptacja powieści J.R.R. Tolkiena

Zanim Peter Jack­son wziął się za reali­za­cję fil­mo­wej try­lo­gii adap­tu­ją­cej Wład­cę pier­ście­ni J.R.R. Tol­kie­na, z zada­niem zmie­rzy­ła się sowiec­ka sta­cja tele­wi­zyj­na Lenin­grad TV. W 1991 powstał bli­sko dwu­go­dzin­ny obraz, któ­re­go sce­na­riusz opie­rał się na Dru­ży­nie Pier­ście­nia. Po upad­ku Związ­ku Radziec­kie­go słuch o fil­mie zagi­nął. Od tam­te­go cza­su minę­ło pra­wie 30 lat. Teraz sowiec­ka pro­duk­cja tra­fi­ła na ser­wis YouTube.

Film zade­biu­to­wał w Związ­ku Radziec­kim w 1991, pod tytu­łem Хранители (Khra­ni­te­li), co tłu­ma­czy się na pol­ski jako Straż­ni­cy. Nisko­bu­dże­to­wa pro­duk­cja cha­rak­te­ry­zu­je się nie­wy­szu­ka­ny­mi kostiu­ma­mi i deko­ra­cja­mi oraz zabaw­ny­mi efek­ta­mi spe­cjal­ny­mi. Swo­ją prza­śno­ścią film jed­nak urze­ka. Jest to zde­cy­do­wa­nie obraz wart zoba­cze­nia, przy­naj­mniej we fragmentach.

Straż­ni­cy tra­fi­li na kanał Youtu­be rosyj­skiej sta­cji tele­wi­zyj­nej 5TV, któ­ra zastą­pi­ła po upad­ku Związ­ku Radziec­kie­go Lenin­grad TV. Film jest podzie­lo­ny na dwie czę­ści – pierw­sza z nich w cią­gu kil­ku dni zosta­ła wyświe­tlo­na już pra­wie 700 tysię­cy razy.

Poni­żej zamiesz­cza­my lin­ki do obu części.

ps. przy­po­mi­na­my, też o adap­ta­cji Hob­bi­ta! Znaj­dzie­cie ją tutaj.

War­to w tym miej­scu przy­po­mnieć, że Straż­ni­cy to nie jedy­na sowiec­ka adap­ta­cja pro­zy J.R.R. Tol­kie­na. W 1985 Zwią­zek Radziec­ki wypu­ścił tele­wi­zyj­ną adap­ta­cję Hob­bi­ta. Po wię­cej infor­ma­cji o tym fil­mie odsy­ła­my do nasze­go wcze­śniej­sze­go arty­ku­łu TUTAJ.

źró­dło the guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy