Ekranizacje Zapowiedzi

Chłopaków Anansiego Neila Gaimana zobaczymy w formie miniserialu

Ama­zon z całą pew­no­ścią może być zado­wo­lo­ny ze swo­je­go mini­se­ria­lu Dobry omen, adap­tu­ją­ce­go powieść o tym samym tytu­le napi­sa­ną przez Neila Gaima­na i Terry’ego Prat­chet­ta – była to napraw­dę uda­na adap­ta­cja. Teraz stu­dio skie­ro­wa­ło swój wzrok na inną książ­kę Neila Gaima­na. Według infor­ma­cji, do któ­rych dotarł ser­wis The Cine­ma Spot wkrót­ce może­my mieć moż­li­wość obej­rze­nia kil­ku­od­cin­ko­wej pro­duk­cji bazu­ją­cej na fabu­le Chło­pa­ków Anan­sie­go będą­ce­go swo­istym spi­nof­fem Ame­ry­kań­skich bogów.

O pla­nach zaadap­to­wa­nia tej aku­rat powie­ści na medium tele­wi­zyj­ne mówił Neil Gaiman jesz­cze w 2014. Wte­dy jed­nak mini­se­rial miał powsta­wać dla sta­cji BBC. W tak zwa­nym mię­dzy­cza­sie pla­ny i zało­że­nia nie­co się zmie­ni­ły, i osta­tecz­nie pro­duk­cja wylą­do­wa­ła pod dachem Amazona.

Ozna­cza to rów­nież, że naj­praw­do­po­dob­niej powsta­ją­cy wła­śnie serial nie będzie miał nic wspól­ne­go z tele­wi­zyj­ny­mi Ame­ry­kań­ski­mi boga­mi sta­cji Starz, mimo że obie książ­ki są ze sobą zwią­za­ne posta­cią afry­kań­skie­go boga-pają­ka Anan­sie­go. W seria­lu sta­cji Starz w tę rolę wcie­lił się Orlan­do Jones, któ­ry też wyra­ził zain­te­re­so­wa­nie ponow­ne­go zagra­nia Mr. Nancy’ego w nowej pro­duk­cji. Za seria­le odpo­wie­dzial­ne są jed­nak dwa róż­ne stu­dia, nie ma więc co liczyć na takie połączenie.

Aktu­al­nie Chło­pa­ki Anan­sie­go znaj­du­ją się na eta­pie pre­pro­duc­kji, zdję­cia mają ruszyć w lip­cu. Te będą krę­co­ne w Wiel­kiej Bry­ta­nii, Sta­nach Zjed­no­czo­nych i w RPA. Pro­du­cen­tem jest Paul Frift, reży­se­rem został Douglas Mac­kin­non, w pra­cach ma poma­gać oczy­wi­ście rów­nież Neil Gaiman. Pano­wie pra­co­wa­li zresz­tą wcze­śniej przy pro­duk­cji Dobre­go omenu.

The Cine­ma Spot poda­je, że na histo­rię Chło­pa­ków Anan­sie­go zło­ży się sześć godzin­nych odcin­ków. Zga­dy­wać moż­na, że pre­mie­ra powin­na odbyć się wio­sną przy­szłe­go roku.

źró­dło the cine­ma spot

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy