Ekranizacje Zapowiedzi

Netflix ogłosił nowe nazwiska w obsadzie serialu The Witcher: Blood Origin

Jesz­cze w tym mie­sią­cu ruszyć mają zdję­cia do nowej pro­duk­cji Net­fli­xa, osa­dzo­nej w wiedź­miń­skim uni­wer­sum, wykre­owa­nym przez Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Blo­od Ori­gin opo­wie daw­no zapo­mnia­ną histo­rię ze świa­ta elfów, któ­ra wyda­rzy­ła się 1200 lat przed akcją powie­ścio­wej sagi. Twór­cy wido­wi­ska odsło­ni­li kil­ka kolej­nych nazwisk akto­rów i akto­rek, któ­rzy zasi­lą obsa­dę serialu.

Pierw­sze infor­ma­cje o obsa­dzie pro­duk­cji się­ga­ją począt­ku bie­żą­ce­go roku. W stycz­niu Net­flix ogło­sił, że w postać głów­nej boha­ter­ki – elfiej wojow­nicz­ki, obda­rzo­nej nie­ziem­skim gło­sem Éile – wcie­li się Jodie Tur­ner-Smith. Nie­ste­ty w kwiet­niu bry­tyj­ska aktor­ka musia­ła zre­zy­gno­wać z udzia­łu w pro­duk­cji przez wzgląd na zmia­ny w har­mo­no­gra­mie prac. Jej miej­sce zaję­ła Sophia Brown. W kolej­nych mie­sią­cach do obsa­dy dołą­czy­ły Lau­ren­ce O’Fu­ara­in w roli Fjall i Michel­le Yeoh gra­ją­ca Scían.

Teraz Net­flix poin­for­mo­wał o kolej­nej dzie­siąt­ce akto­rów i akto­rek, któ­rych zoba­czy­my w seria­lu Blo­od Ori­gin. W nowej wiedź­miń­skiej pro­duk­cji wystą­pią: Mir­ren Mack (The Nest) jako Mer­wyn, Len­ny Hen­ry (seria­lo­wy pre­qu­el Wład­cy pier­ście­ni) jako Balor, Jacob Col­lins Levy (Mło­dy Wal­lan­der) jako Ere­din, Liz­zie Annis jako Zaca­ré, Huw Novel­li (Obser­wo­wa­ni) jako Cal­lan „Bro­ther Death”, Fran­ce­sca Mills (Roz­pust­ni­ce) jako Mel­dof, Amy Mur­ray jako Fen­rik, Natha­niel Cur­tis (Bo to grzech) jako Brían, Zach Wyatt (Karen Pirie) jako Syn­dril oraz Dylan Moran (Księ­gar­nia Black Books) jako Uth­rok One-Nut.

Według zapo­wie­dzi Blo­od Ori­gin będzie limi­to­wa­nym mini­se­ria­lem, co ozna­cza, że w pla­no­wa­nych sze­ściu odcin­kach zamknie się cała histo­ria. Net­flix nie prze­wi­du­je kolej­nych sezo­nów. Fabu­ła opo­wie o pocho­dze­niu i losach pierw­sze­go wiedź­mi­na oraz o wyda­rze­niach, któ­re dopro­wa­dzi­ły do legen­dar­nej koniunk­cji sfer, w wyni­ku któ­rej świa­ty potwo­rów, ludzi i elfów połą­czy­ły się.

Show­run­ne­rem pro­duk­cji jest Dec­lan de Bar­ra. On też peł­ni rolę pro­du­cen­ta wyko­naw­cze­go u boku
Lau­ren Schmidt His­srich i Mat­ta O’Toole’a. Andrzej Sap­kow­ski pia­stu­je pozy­cję kon­sul­tan­ta kreatywnego.

Net­flix poin­for­mo­wał rów­nież, że odcin­ki pierw­szy, czwar­ty i szó­sty wyre­ży­se­ru­je Sarah O’Gorman (Prze­klę­ta, Upa­dek Kró­le­stwa), nato­miast dru­gi, trze­ci i pią­ty – Vic­ky Jew­son (Ści­ga­ne, Zro­dzo­na z wojny).

Pre­mie­ry Blo­od Ori­gin spo­dzie­wać się może­my praw­do­po­dob­nie w przy­szłym roku.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy