Ekranizacje

Powstanie filmowa wersja Stowarzyszenia Miłośników Literatury i Placka z Kartoflanych Obierek

Mike Newell zaj­mu­je się reży­se­rią fil­mu “Sto­wa­rzy­sze­nie Miło­śni­ków Lite­ra­tu­ry i Plac­ka z Kar­to­fla­nych Obie­rek” na pod­sta­wie sce­na­riu­sza, któ­ry napi­sa­li Don Roos i Tom Bez­u­cha. W głów­nej roli zoba­czy­my Lily James zna­ną z “Kop­ciusz­ka”. Pro­duk­cja to ekra­ni­za­cja powie­ści pod tym samym tytu­łem autor­stwa Mar­ry Ann Shaf­fer oraz Annie Barrows.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my opis tej książki.

Jest rok 1946. Juliet Ash­ton szu­ka tema­tu o nowej książ­ki. Nie­spo­dzie­wa­nie znaj­du­je go w liście od miesz­kań­ca małej angiel­skiej wyspy Guern­sey, Daw­seya Adam­sa, któ­ry przy­pad­kiem kupił w anty­kwa­ria­cie książ­kę nale­żą­cą kie­dyś do Juliet. Nawią­zu­ją ze sobą kore­spon­den­cję. Pisar­kę coraz bar­dziej wcią­ga świat Daw­seya i jego przy­ja­ciół, człon­ków nie­zwy­kłe­go klu­bu lite­rac­kie­go, któ­ry powstał po to, by uchro­nić uczest­ni­ków pew­nej koali­cji przed aresz­to­wa­niem przez Niem­ców. Zafa­scy­no­wa­na losa­mi tych ludzi Juliet przy­jeż­dża na wyspę i ta wypra­wa na zawsze odmie­ni jej życie. Wspa­nia­ła powieść w for­mie listów, napi­sa­na cie­pło i z humo­rem, żywym, zabaw­nym językiem.
Książ­ka uka­za­ła się w Pol­sce nakła­dem wydaw­nic­twa Świat Książki.

stowarzyszenia-milosnikow-literatury-i-placka-z-kartoflanych-obierek

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy