Ekranizacje Zapowiedzi

Ekranizacja Hyperiona będzie jednak filmem

Gatu­nek scien­ce fic­tion prze­ży­wa w kinie i tele­wi­zji rene­sans. Powsta­je dużo nowych autor­skich pro­duk­cji, twór­cy się­ga­ją rów­nież chęt­niej po powie­ścio­we kla­sy­ki. Od wrze­śnia na plat­for­mie Apple TV oglą­dać moż­na seria­lo­wą adap­ta­cję Fun­da­cji Isa­aca Asi­mo­va, w paź­dzier­ni­ku w pol­skich kinach zade­biu­to­wa­ła pierw­sza część fil­mo­wej ekra­ni­za­cji Diu­ny Fran­ka Her­ber­ta. Ser­wis „Deadli­ne” poin­for­mo­wał, że trwa­ją wła­śnie pra­ce pro­duk­cyj­ne nad prze­nie­sie­niem Hype­rio­na Dana Sim­mon­sa na wiel­kie ekrany.

O ekra­ni­za­cji Hype­rio­na mówi się już od kil­ku lat. W 2015 sta­cja SyFy zapo­cząt­ko­wa­ła cykl pro­duk­cyj­ny seria­lu opar­te­go na kul­to­wej powie­ści Dana Sim­mon­sa. Pro­jekt został jed­nak porzu­co­ny na wcze­snym eta­pie. Wcze­śniej fil­mo­wą adap­ta­cję chcia­ło stwo­rzyć stu­dio War­ner Bros., ale też poza etap pla­nów pro­jekt wte­dy nie wyszedł.

Po latach pra­wa do ekra­ni­za­cji powró­ci­ły do War­ner Bros. Na zle­ce­nie stu­dia powsta­nie fil­mo­wa adap­ta­cja Hype­rio­na. Pla­ny obej­mu­ją rów­nież prze­nie­sie­nie kolej­nych trzech czę­ści cyklu Dana Sim­mon­sa na wiel­kie ekrany.

Nad sce­na­riu­szem Hype­rio­na pra­cu­je Tom Spe­zia­ly (serial Watch­men, Ash kon­tra mar­twe zło). Pro­du­cen­ta­mi są Gra­ham King, Bra­dley Cooper i Weston Mid­dle­ton. W chwi­li obec­nej poszu­ki­wa­ny jest reży­ser dla filmu.

Cykl Hype­rion zamknię­ty jest w czte­rech powie­ściach fan­ta­stycz­no-nauko­wych. Pierw­sza książ­ka uka­za­ła się w 1989. Powieść zgar­nę­ła naj­waż­niej­sze nagro­dy w świat­ku fan­ta­stycz­nym, w tym: Hugo, Locu­sa, oraz otrzy­ma­ła nomi­na­cję do Nagro­dy im. Arthu­ra C. Clarke’a.

Hype­rion, Dan Simmons

W obli­czu zbli­ża­ją­cej się nie­uchron­nie mię­dzy­ga­lak­tycz­nej woj­ny na pla­ne­tę Hype­rion przy­by­wa sied­mio­ro piel­grzy­mów: Kapłan, Żoł­nierz, Uczo­ny, Poeta, Kapi­tan, Detek­tyw i Kon­sul. Mają za zada­nie dotrzeć do mitycz­nych gro­bow­ców, by zna­leźć w nich budzą­cą gro­zę isto­tę. Zna ona być może meto­dę, któ­ra pozwo­li zapo­biec zagła­dzie całej ludz­ko­ści. Każ­dy z piel­grzy­mów może przed­sta­wić jej swo­ją proś­bę, lecz wysłu­cha­ny zosta­nie tyl­ko jeden. Pozo­sta­li będą musie­li zginąć.

źró­dło deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy