Ekranizacje

Jest zapowiedź serialowej adaptacji Kolei podziemnej

W sie­ci uka­zał się pierw­szy teaser seria­lu Bar­ry­’e­go Jen­kin­sa „Kolej pod­ziem­na” . To peł­ne emo­cji kino opo­wia­da­ją­ce mniej zna­ną histo­rię USA.

Kolej pod­ziem­na. Czar­na krew Ame­ry­ki” to best­sel­le­ro­wa powieść Ame­ry­ka­ni­na Col­so­na Whi­te­he­ada. Otrzy­ma­ła licz­ne pre­sti­żo­we nagro­dy: Pulit­ze­ra, Natio­nal Book Award, Arthu­ra C. Clarke’a, Goodre­ads Cho­ice Award oraz Andrew Car­ne­gie Medals for Excel­len­ce in Fic­tion and Non­fic­tion. Tytuł pocho­dzi od Under­gro­und Rail­ro­ad, czy­li szla­ku zbie­głych nie­wol­ni­ków. Była to sieć dróg, orga­ni­za­cji, spo­łecz­no­ści oraz przy­jazd­nych domów. Prze­wod­ni­cy byli zna­ni jako „kon­duk­to­rzy”, a kry­jów­ki – jako „sta­cje”. Zbie­głych nie­wol­ni­ków okre­śla­no mia­nem „pasa­że­rów” lub „towa­ru”.

Akcja powie­ści roz­gry­wa się w USA w XIX wie­ku. To histo­ria dwoj­ga nie­wol­ni­ków: Cory oraz Ceasa­ra, któ­rzy wspól­nie zde­cy­do­wa­li się na uciecz­kę tra­są tytu­ło­wej kolei pod­ziem­nej. Col­son Whi­te­he­ad potrak­to­wał meta­fo­rycz­ny ter­min dosłow­nie i opi­sał miesz­czo­ne pod zie­mią linie kolejowe.

Pierw­sza zapo­wiedź adap­ta­cji poja­wi­ła się już w 2017 roku. Serial reali­zu­je Bar­ry Jen­kins, autor fil­mów takich jak „Moon­li­ght” czy „Gdyby uli­ca Beale umia­ła mówić”. Efek­ty jego pra­cy zoba­czy­my na Ama­zon Pri­me Video.

Serial będzie liczyć dzie­więć odcin­ków, Bar­ry Jen­kins sam wyre­ży­se­ro­wał wszyst­kie, spę­dza­jąc na pla­nie zdję­cio­wym 116 dni. Nie wia­do­mo, kie­dy może­my spo­dzie­wać się pre­mie­ry produkcji.

W obsa­dzie seria­lu znaj­du­ją się m.in.: Thu­so Mbe­du, Joel Edger­ton, Amber Gray, Aaron Pier­re oraz Cha­se W. Dillon.

W Pol­sce „Kolej pod­ziem­na” uka­za­ła się nakła­dem Wydaw­nic­twa Albatros.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy