Aktualności Ekranizacje

Nowi aktorzy dołączają do obsady serialu House of the Dragon

Pra­ce nad seria­lem House of the Dra­gon trwa­ją. Nie­ste­ty trud­no powie­dzieć, na jakim dokład­nie eta­pie są twór­cy pre­qu­ela gło­śnej Gry o tron. Pre­mie­ra pla­no­wa­na jest na 2022, nie zosta­ło więc eki­pie HBO tak napraw­dę zbyt wie­le cza­su. Tym­cza­sem ujaw­nio­na zosta­ła kolej­na czwór­ka akto­rów, któ­ra obsa­dzi może nie głów­ne, ale na pew­no bar­dzo waż­ne role w produkcji.

House of the Dra­gon opo­wie o wyda­rze­niach roz­gry­wa­ją­cych się trzy­sta lat przed akcją Gry o tron. Przyj­rzy­my się bli­żej rodo­wi Tar­ga­ry­enów, śle­dzić będzie­my poczy­na­nia ich sojusz­ni­ków i wro­gów, wiel­kim fina­łem zaś ma być naj­słyn­niej­sza w histo­rii Weste­ros woj­na domo­wa, okre­śla­na w anna­łach Tań­cem Smoków.

W potęż­ne­go wład­cę i gło­wę rodu, kró­la Vise­ry­sa Tar­ga­ry­ena, wcie­li się Pad­dy Con­si­di­ne. Pięk­ną i nie­bez­piecz­ną Ali­cent High­to­wer zagra Oli­via Cooke. W roli księż­nicz­ki Rha­eny­ry, w któ­rej żyłach pły­nie czy­sta valy­riań­ska krew, wystą­pi Emma D’Arcy. Księ­ciem Daemo­nem, nie­zrów­na­nym wojow­ni­kiem i jeźdź­cem smo­ków, został Matt Smith.

W ostat­nim cza­sie ujaw­nio­ne zosta­ły nazwi­ska czwor­ga akto­rów, któ­rzy dołą­czy­li do obsa­dy. Ste­ve Tous­sa­int zagra lor­da Cor­ly­sa Vela­ry­ona, zna­ne­go jako Wąż Mor­ski potęż­ne­go wataż­kę dys­po­nu­ją­ce­go impo­nu­ją­cą flo­tą stat­ków. Rhys Ifans wcie­li się w rolę Otta High­to­we­ra, kró­lew­skie­go namiest­ni­ka, w któ­re­go mnie­ma­niu ksią­żę Daemon jest naj­więk­szym zagro­że­niem dla kra­ju. Eve Best spor­tre­tu­je żonę lor­da Cor­ly­sa księż­nicz­kę Rha­enys Vela­ry­on. Sonoya Mizu­no wystą­pi w seria­lu jako tajem­ni­cza Mysa­ria, pocho­dzą­ca z Lys tan­cer­ka, kochan­ka i ulu­bie­ni­ca księ­cia Daemona.

Show­run­ne­ra­mi pro­duk­cji są Migu­el Sapoch­nik i Ryan Con­dal. Oni też wystę­pu­ją w roli pro­du­cen­tów wyko­naw­czych. W tym zada­niu wspie­ra­ją ich Geo­r­ge R.R. Mar­tin, Vin­ce Gerar­dis, Rom Schmidt i Sara Lee Hess, któ­ra też jest sce­na­rzyst­ką. Reży­se­ra­mi są Migu­el Sapoch­nik, Cla­re Kil­ner, Geeta V. Patel i Greg Yaitanes.

Pierw­szy sezon seria­lu liczyć ma dzie­sięć odcin­ków. Pre­mie­ra w 2022.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy