Aktualności

Kolejne tanie książki w ofercie Biedronki! Mróz, King, Harris i inni

Czer­wo­ny smok” Tho­ma­sa Har­ri­sa, “Beha­wio­ry­sta” Remi­giu­sza Mro­za czy “Joy­land” Ste­phe­na Kin­ga to tyl­ko kil­ka tytu­łów z nowej ofer­ty Bie­dron­ki. Książ­ki w cenie 9,99 zł tra­fią do sprze­da­ży 15 lutego.

W sprze­da­ży w Bie­dron­ce 15 lute­go poja­wi się boga­ta ofer­ta ksią­żek w cenie 9,99 zł za sztu­kę. Do wybo­ru poja­wią się m.in.: “Dziew­czy­ny z Woły­nia” Anny Her­bich, “Wła­dza abso­lut­na” Remi­giu­sza Mro­za, “Komór­ki się pani pomy­li­ły. Bab­cia” Jac­ka Galiń­skie­go, “Jesz­cze będzie prze­pięk­nie” Agniesz­ki Olej­nik, “Pani wła­dza” Ady Nowak, “Obse­sja” Kata­rzy­ny Bere­ni­ki Misz­czuk, “Jak nie zosta­łam influ­en­cer­ką” Maj­ki Nowak czy “Wście­kły kucharz. Cała praw­da o zdro­wym jedze­niu i mod­nych die­tacg” Antho­ny­’e­go War­ne­ra. Całość znaj­dzie­cie poniżej.


Tyl­ko teraz na Molom.pl, wyjąt­ko­we skar­pet­ki ksiązkowe!Wyjąt­ko­we zakład­ki książ­ko­we tyl­ko na Molom.plWyjąt­ko­we książ­ko­we piny! Szu­kaj­cie tutaj lub po klik­nię­ciu w zdję­cie.


 


Zamiast zim­nych nóżek pole­ca­my cie­płe skar­pet­ki książ­ko­we! Szu­kaj­cie tutaj, lub po klik­nię­ciu w baner!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy