Aktualności

Prywatna korespondencja Iana Fleminga z żoną trafi na aukcję

Ian Fle­ming naj­bar­dziej zna­ny jest z napi­sa­nia serii powie­ści szpie­gow­skich z Jame­sem Bon­dem, agen­tem MI6, któ­ry na prze­strze­ni lat stał się posta­cią iko­nicz­ną dla popkul­tu­ry. Pierw­szą książ­kę z cyklu bry­tyj­ski pisarz stwo­rzył w cią­gu pierw­sze­go roku mał­żeń­stwa z Ann z domu Char­te­ris. Na ile ten burz­li­wy zwią­zek miał wpływ na przy­go­dy Jame­sa Bon­da i jego pod­bo­je miło­sne? Ile agent 007 miał z same­go Iana Fle­min­ga? Wie­le da się wywnio­sko­wać z listów wymie­nia­nych mię­dzy auto­rem a żoną. Te wkrót­ce tra­fią na aukcję.

Liczą­ca sobie ponad 160 listów kore­spon­den­cja pokry­wa okres dwu­dzie­stu lat związ­ku pary, od nie­for­mal­ne­go, acz pikant­ne­go roman­su, aż do gorz­kie­go roz­sta­nia. To set­ki tysię­cy słów, mnó­stwo emo­cji, tych rado­snych, peł­nych unie­sień, ale i smut­nych, pęcz­nie­ją­cych od żalu zapi­sa­nych na ponad 500 stro­nach, z cze­go część utrwa­lo­nych naj­wy­raź­niej w przy­pły­wie pasji cho­ciaż­by na kart­kach wyrwa­nych z ksią­żek, kar­tach do gry czy kar­cie szpitalnej.

Gabriel Heaton, spe­cja­li­sta do spraw ksią­żek i manu­skryp­tów domu aukcyj­ne­go, utrzy­mu­je, że listy nie są tyl­ko zapi­sem burz­li­wej miło­ści Iana Fle­min­ga i jego wpierw kochan­ki, póź­niej żony. Poza pikant­niej­szy­mi sło­wa­mi zdra­dza­ją­cy­mi pre­fe­ren­cje sek­su­al­ne pary, póź­niej­szy­mi oskar­że­nia­mi o nie­uczci­wość – twór­ca Jame­sa Bon­da przed ślu­bem z Ann utrzy­my­wał wie­le roman­tycz­nych rela­cji z kobie­ta­mi, któ­re po sakra­men­tal­nych przy­rze­cze­niach wca­le się nie skoń­czy­ły – zna­leźć moż­na w kore­spon­den­cji infor­ma­cje doty­czą­ce pro­ce­su kre­owa­nia agen­ta 007 i jego perypetii.

Było to dla nie­go zarów­no zaspo­ko­je­niem libi­do i ujściem dla wyobraź­ni, a tak­że pró­bą zaro­bie­nia pie­nię­dzy dla kobie­ty, któ­ra była przy­zwy­cza­jo­na do nie­wy­obra­żal­ne­go bogac­twa, mówił Gabriel Heaton.

Kore­spon­den­cja wysta­wio­na zosta­nie na sprze­daż przez lon­dyń­ski dom aukcyj­ny Sothe­by. Pakiet listów będzie moż­na kupić mię­dzy 3 a 10 grud­nia. Spo­dzie­wa­na cena mie­ści się w prze­dzia­le 200 – 300 tysię­cy funtów.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: The Guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy