Aktualności

Biografia Lema na TVP Kultura

Wszy­scy fani fan­ta­sty­ki dys­po­nu­ją­cy dostę­pem do TVP Kul­tu­ra 2 listo­pa­da o 20:20 powin­ni zasiąść przed tele­wi­zo­ra­mi i obej­rzeć bio­gra­ficz­ny doku­ment “Autor Sola­ris” w reży­se­rii Bory­sa Lan­ko­sza na pod­sta­wie sce­na­riu­sza Woj­cie­cha Orliń­skie­go. By pro­duk­cja powsta­ła, współ­pra­cę nawią­za­ły Arte, Tele­wi­zja Pol­skiej, Insty­tut Ada­ma Mic­kie­wi­cza, Naro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry, Euro­pej­ska Sto­li­cy Kul­tu­ry Wro­cław i Blank­film Productions.

Ofi­cjal­ny opis pro­duk­cji (za FilmPolski.pl):

O Lemie napi­sa­no i nakrę­co­no już wie­le, a jed­nak jego życie wciąż skry­wa wie­le zaga­dek i para­dok­sów. Jak uda­ło mu się prze­żyć Holo­caust? Jaki był jego sto­su­nek do PRL – sko­ro i pisał utwo­ry pro­pa­gan­do­we, i dzia­łał w kon­spi­ra­cji? Jak w latach 50. uda­wa­ło mu się być na bie­żą­co ze świa­to­wą nauką i tech­ni­ką? Dla­cze­go przez całe życie współ­pra­co­wał z kato­lic­kim „Tygo­dni­kiem Powszech­nym”, będąc otwar­cie ateistą?

W fil­mie „Autor Sola­ris” z tymi pyta­nia­mi zmie­rzył się Borys Lan­kosz, reży­ser, któ­ry z jed­nej stro­ny poka­zał Ziar­nem praw­dy i Rewer­sem, że dobrze sobie radzi z gatun­ko­wą popkul­tu­rą, a z dru­giej fil­ma­mi Roz­wój i Rade­gast, że jest wraż­li­wym doku­men­ta­li­stą, któ­ry potra­fi kame­rą poka­zać rze­czy, któ­rych nie widać na pierw­szy rzut oka.

W fil­mie zoba­czy­my uni­kal­ne, po raz pierw­szy poka­za­ne publicz­ne mate­ria­ły archi­wal­ne: zdję­cia i fil­my krę­co­ne przez Sta­ni­sła­wa Lema na kame­rze 8 mm. Zoba­czy­my nie­pu­bli­ko­wa­ne dotąd listy, w któ­rych widać, jak nara­stał kon­flikt mię­dzy Lemem a Phi­li­pem K. Dic­kiem, w wyni­ku któ­re­go Dick doszedł do wnio­sku, że Lem nie ist­nie­je, a pod tym skró­tem ukry­wa się jakaś taj­na komu­ni­stycz­na orga­ni­za­cja. Usły­szy­my głos Sta­ni­sła­wa Lema, któ­ry w latach 50. nagrał swo­ją anty­sta­li­now­ską saty­rę „Korze­nie”, któ­rą wyko­ny­wał dla naj­bliż­szych przy­ja­ciół. Dla rów­no­wa­gi – zoba­czy­my też insce­ni­za­cję frag­men­tu socre­ali­stycz­nej, pro­pa­gan­do­wej sztu­ki „Zda­rze­nie na jach­cie Paradise”.

O życiu i twór­czo­ści Lema opo­wie­dzą czo­ło­wi lemo­znaw­cy: Jerzy Jarzęb­ski, Sta­ni­sław Bereś, Tomasz Fiał­kow­ski, Micha­el Kan­del i Wik­tor Jaznie­wicz (tłu­ma­cze angiel­ski i rosyj­ski), a tak­że Michał Zych – sio­strze­niec pisa­rza, któ­ry miesz­kał u swo­je­go sław­ne­go wuja. Timo­thy D. Sny­der nakre­śli histo­rycz­ne tło pogro­mu lwow­skie­go, któ­ry Lem cudem prze­żył i opi­sał to w powie­ści „Głos Pana”.

Usły­szy­my zna­ne gło­sy i zoba­czy­my zna­ne twa­rze. Nar­ra­to­rem pro­wa­dzą­cym nas przez tę opo­wieść będzie Marek Kon­drat. W insce­ni­zo­wa­nych sce­nach bio­gra­ficz­nych głos Lema będzie gło­sem Jana Pesz­ka. Robert Gone­ra wystą­pi jako Gról Zbaw­nu­cy, tyran z zatrzy­ma­ne­go przez cen­zu­rę w 1971 saty­rycz­ne­go opo­wia­da­nia „Edu­ka­cja Cyfrania”.

zdję­cie wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy