Aktualności

Zamiast „na nigeryjskiego księcia”, przekręt „na brytyjską pisarkę”

Chy­ba każ­dy posia­dacz pocz­ty elek­tro­nicz­nej spo­tkał się ze spa­mem, w któ­rym roz­sy­ła­ją­cy pró­bu­je wyłu­dzić pie­nią­dze. Popu­lar­ną wer­sją prze­krę­tu jest wia­do­mość od „nige­ryj­skie­go księ­cia”, któ­ry ofe­ru­je odbior­cy ogrom­ne pie­nią­dze, jeśli tyl­ko wyko­na sze­reg opłat ope­ra­cyj­nych. Nowy wariant nige­ryj­skie­go prze­krę­tu zawie­ra jed­nak wątek… literacki.

Otrzy­ma­ną wia­do­mo­ścią podzie­li­ła się Agniesz­ka Hałas, autor­ka m.in. cyklu „Teatr węży” czy powie­ści „Olga i osty”.

Ta wia­do­mosc pocho­dzi z Anglii. Nazy­wam sie Joan­ne Kath­le­en Row­ling CH OBE FRSL, popu­lar­nie zna­na jako J. K. Row­ling, bry­tyj­ska pisar­ka i filan­trop­ka. Na czesc naszej zmar­lej kró­lo­wej Elzbie­ty Alek­san­dry Mary II. Chcial­bym prze­ka­zac Ci kwo­te 1 milio­na euro, ponie­waz Twój adres e‑mail zostal loso­wo wybra­ny przez Google Inc. jako aktyw­ny uzyt­kow­nik. Wie­cej infor­ma­cji o mnie mozna zna­lezc w mojej Wiki­pe­dii tutaj: https://en.wikipedia.org/wiki/J._K._Rowling Skon­tak­tuj sie ze mna pod tym adre­sem e‑mail: rjk796559@gmail.com aby kon­ty­nu­owac prze­ka­zy­wa­nie daro­wi­zny”.

Co cie­ka­we – wia­do­mość zosta­ła wysła­na na adres… dzia­łu zagra­nicz­ne­go „Nowej Fan­ta­sty­ki”, czy­li w zasa­dzie wła­śnie tam, gdzie powin­na kie­ro­wać kore­spon­den­cję praw­dzi­wa J.K. Row­ling. Może­my jed­nak podej­rze­wać, że pisar­ka sko­rzy­sta­ła­by z inne­go adre­su mej­lo­we­go. Czy że raczej nie odzy­wa­ła­by się pierw­sza – choć kto boga­te­mu zabroni?

Z nige­ryj­skim prze­krę­tem wią­że się jesz­cze jeden lite­rac­ki wątek – w 2005 roku auto­rów szwin­dlu nagro­dzo­no Ig Noblem (czy­li humo­ry­stycz­nym odpo­wied­ni­kiem Nagro­dy Nobla) w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry – wyróż­nio­no stwo­rze­nie i prze­ka­za­nie za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej wspa­nia­łych krót­kich opo­wia­dań z posta­cia­mi taki­mi jak gene­rał Sani Aba­cha, pani Mariam San­ni Aba­cha, mece­nas Jon A. Mbe­ki i inni, któ­rzy potrze­bu­ją tyl­ko drob­nej sumy pie­nię­dzy, by odzy­skać olbrzy­mią for­tu­nę, by następ­nie podzie­lić się nią z czytelnikami.


Rekla­ma

Szu­ka­cie pre­zen­tu dla sie­bie lub inne­go książ­ko­ho­li­ka? Zaj­rzyj­cie na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy