Sprawdzasz tag

oszustwo

Aktualności

Na Amazonie sprzedawano książki AI podszywającego się pod Jane Friedman. Pod jej nazwiskiem!

Choć o zagro­że­niu ze stro­ny sztucz­nej inte­li­gen­cji mówi się wie­le, to raczej nie w kon­tek­ście tego, co spo­tka­ło Jane Fried­man. Autor­ka lite­ra­tu­ry fak­tu i znaw­czy­ni bran­ży wydaw­ni­czej odkry­ła, że książ­ki wyge­ne­ro­wa­ne przez AI są sprze­da­wa­ne pod jej nazwi­skiem! Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zamiast „na nigeryjskiego księcia”, przekręt „na brytyjską pisarkę”

Chy­ba każ­dy posia­dacz pocz­ty elek­tro­nicz­nej spo­tkał się ze spa­mem, w któ­rym roz­sy­ła­ją­cy pró­bu­je wyłu­dzić pie­nią­dze. Popu­lar­ną wer­sją prze­krę­tu jest wia­do­mość od „nige­ryj­skie­go księ­cia”, któ­ry ofe­ru­je odbior­cy ogrom­ne pie­nią­dze, jeśli tyl­ko wyko­na sze­reg opłat ope­ra­cyj­nych. Nowy wariant nige­ryj­skie­go prze­krę­tu zawie­ra jed­nak wątek… lite­rac­ki. Czy­taj dalej

-->