Aktualności

Bob Dylan sprzedawał książki z autografem wykonanym maszyną jako odręcznym. Teraz przeprasza

Egzem­plarz książ­ki „The Phi­lo­so­phy of Modern Song” wła­sno­ręcz­nie pod­pi­sa­ny przez Boba Dyla­na kosz­to­wał 600 dola­rów. Nie­ste­ty oka­za­ło się, że twór­ca nie zło­żył auto­gra­fów oso­bi­ście. Teraz prze­pra­sza i chce zadośćuczynić.

Limi­to­wa­ny nakład ostat­niej książ­ki Boba Dyla­na „The Phi­lo­so­phy of Modern Song” (Filo­zo­fia współ­cze­snej pio­sen­ki) liczył 900 egzem­pla­rzy i uka­zał się nakła­dem Wydaw­nic­twa Simon & Schu­s­ter. Każ­da z ksią­żek mia­ła zawie­rać odręcz­ny auto­graf pio­sen­ka­rza i kosz­to­wa­ła 600 dola­rów. Oka­za­ło się jed­nak, że Dylan nie pod­pi­sał ksią­żek oso­bi­ście, tyl­ko sko­rzy­stał z urzą­dze­nia o nazwie autopen.

Auto­pen to urzą­dze­nie słu­żą­ce do auto­ma­tycz­ne­go skła­da­nia pod­pi­sów. To maszy­na, któ­rą pro­gra­mu­je się, skła­da­jąc pod­pis, któ­ry następ­nie jest odtwa­rza­ny przez zmo­to­ry­zo­wa­ne, mecha­nicz­ne ramię trzy­ma­ją­ce długopis.

Twór­ca opu­bli­ko­wał na swo­im ofi­cjal­nym pro­fi­lu oświadczenie:

Do moich fanów i obser­wu­ją­cych
Zosta­łem uświa­do­mio­ny, że ist­nie­ją pew­ne kon­tro­wer­sje doty­czą­ce pod­pi­sów na nie­któ­rych z moich ostat­nich gra­fik oraz na limi­to­wa­nej edy­cji „The Phi­lo­so­phy of Modern Song”. Przez lata ręcz­nie pod­pi­sy­wa­łem każ­dy egzem­plarz i nigdy nie było to pro­ble­mem. Jed­nak w 2019 roku dozna­łem cięż­kich zawro­tów gło­wy, któ­ry trwał przez lata pan­de­mii. Zor­ga­ni­zo­wa­nie sesji pod­pi­sy­wa­nia wyma­ga zgro­ma­dze­nia pię­cio­oso­bo­wej eki­py pra­cu­ją­cej bli­sko mnie, a nie mogli­śmy zna­leźć bez­piecz­ne­go spo­so­bu na zre­ali­zo­wa­nie tego w momen­cie, gdy wirus sza­lał. Z tego powo­du w cza­sie pan­de­mii nie było moż­li­we pod­pi­sy­wa­nie cze­go­kol­wiek, a zawro­ty gło­wy nie poma­ga­ły. W obli­czu zbli­ża­ją­cych się ter­mi­nów zasu­ge­ro­wa­no mi uży­cie auto­pe­nu i zapew­nio­no mnie, że tego typu rze­czy są prak­ty­ko­wa­ne „cały czas” w świe­cie sztu­ki i lite­ra­tu­ry.
Sko­rzy­sta­nie z maszy­ny było według mojej oce­ny błę­dem i chcę to natych­miast napra­wić. W tym celu współ­pra­cu­ję z wydaw­nic­twem Simon & Schu­s­ter oraz z moimi part­ne­ra­mi z gale­rii.
Z wyra­za­mi naj­głęb­sze­go żalu
Bob Dylan

Na „The Phi­lo­so­phy of Modern Song” skła­da się 66 ese­jów autor­stwa Boba Dyla­na i jest to zara­zem jego pierw­sza książ­ka od cza­sów, gdy pio­sen­karz, kom­po­zy­tor i poeta został nagro­dzo­ny Lite­rac­ką Nagro­dą Nobla w 2016 roku.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy