Aktualności Ekranizacje Zapowiedzi

HBO pracuje nad nową wersją serialu Czysta krew na motywach cyklu powieściowego Charlaine Harris

Pierw­sze odcin­ki Czy­stej krwi, seria­lu opo­wia­da­ją­ce­go o fik­cyj­nym mia­stecz­ku w Luizja­nie, w któ­rym wam­pi­ry współ­ist­nie­ją z ludź­mi na ogól­nie rzecz bio­rąc poko­jo­wej sto­pie, zade­biu­to­wa­ły w tele­wi­zji w 2008 za spra­wą HBO. Histo­ria zakoń­czy­ła się w siód­mym sezo­nie, powsta­ło w sumie osiem­dzie­siąt odcin­ków, ostat­ni z nich wyemi­to­wa­ny został 24 sierp­nia 2014. Oka­zu­je się, że HBO od nie­mal roku pra­cu­je nad rebo­otem serii.

Czy­sta krew opie­ra się na powie­ściach autor­stwa Char­la­ine Har­ris z serii The Southern Vam­pi­re Myste­ries, w Pol­sce uka­zu­ją­cych się jako cykl Sookie Stac­kho­use od imie­nia głów­nej boha­ter­ki. Ta pra­cu­je jako kel­ner­ka w luizjań­skim mia­stecz­ku Bon Temps. Sookie potra­fi czy­tać w myślach i wca­le nie jest jedy­ną nie­zwy­kłą posta­cią w mie­ście, bowiem dla przy­kła­du obok ludzi żyją tu tak­że wam­pi­ry. Wspól­na egzy­sten­cja oka­za­ła się moż­li­wa dzię­ki wyna­le­zie­niu syn­te­tycz­nej krwi zaspo­ka­ja­ją­cej ich głód.

Pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi nowej Czy­stej krwi zosta­li Rober­to Agu­ir­re-Saca­sa (River­da­le, Chil­ling Adven­tu­res of Sabri­na), Jami O’Brien (NOS4A2, Fear the Wal­king Dead) oraz Alan Ball, któ­ry był twór­cą pier­wot­nej wer­sji seria­lu. Do wia­do­mo­ści publicz­nej poda­no rów­nież, że sce­na­riusz pilo­to­we­go odcin­ka stwo­rzą Agu­ir­re-Saca­sa i O’Brien.

Ogło­sze­nie rebo­otu serii oka­za­ło się być nie­spo­dzian­ką dla ory­gi­nal­nej obsa­dy. Wcie­la­ją­ca się w Sookie Stac­kho­use Anna Paqu­in napi­sa­ła na Twit­te­rze, że wcze­śniej o takich pla­nach nawet nie sły­sza­ła, pod czym pod­pi­sał się tak­że Denis O’Ha­re, odtwór­ca roli Rus­sel­la Edgingtona.

Zasko­czo­na sytu­acją zda­je się być rów­nież autor­ka powie­ścio­we­go pierwowzoru.

Ku moje­mu zdu­mie­niu, „Varie­ty” ogło­si­ło, że rebo­ot Czy­stej krwi jest na wcze­snym eta­pie pro­duk­cyj­nym w HBO. To abso­lut­nie wszyst­ko, co wiem, napi­sa­ła na Twit­te­rze Char­la­ine Harris.

Wło­da­rze HBO zde­cy­do­wa­li się póki co nie dzie­lić dal­szy­mi infor­ma­cja­mi na temat produkcji.

źró­dło: Variety

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy