Aktualności

Legimi na Kindle’u

E‑booki w Pol­sce nie osza­ła­mia­ją popu­lar­no­ścią. Choć cały czas mówi się o ten­den­cji wzro­sto­wej, to wciąż sta­no­wią zale­d­wie oko­ło 5% ryn­ku książ­ki w Pol­sce. Wśród pol­skich plat­form ofe­ru­ją­cych e‑booki zna­czą­co wybi­ja się Legi­mi. O ile pozo­sta­łe ser­wi­sy dzia­ła­ją jak zwy­kłe księ­gar­nie inter­ne­to­we, gdzie pła­ci się za kon­kret­ny tytuł, tak Legi­mi ofe­ru­je dostęp do swo­jej bazy w try­bie abo­na­men­to­wym, czy­niąc go Net­flik­sem w świe­cie e‑booków. Nie­ste­ty książ­ki udo­stęp­nia­ne przez Legi­mi moż­na czy­tać tyl­ko na table­tach, komór­kach, kom­pu­te­rach i spe­cjal­nych czyt­ni­kach, a to Kin­dle kró­lu­ją w Pol­sce. Użyt­kow­ni­cy tych urzą­dzeń muszą obcho­dzić się sma­kiem. Wkrót­ce ma się to jed­nak zmienić.

Legi­mi było świa­do­me, ile tra­ci, nie udo­stęp­nia­jąc swo­jej ofer­ty użyt­kow­ni­kom Kindle’i. Nic z tym jed­nak nie mogło zro­bić z racji spe­cy­fi­ki pro­wa­dzo­nych przez fir­mę usług. Teraz jak się zda­je pro­blem został roz­wią­za­ny i już wkrót­ce rów­nież na urzą­dze­niach Ama­zo­nu będzie moż­na korzy­stać z dobro­dziejstw abo­na­men­tu Legimi.

Fir­ma poda­je, że na start kin­dlow­cy otrzy­ma­ją dostęp do bazy ponad pię­ciu tysię­cy tytu­łów. Ta jed­nak szyb­ko się powięk­sza, bo dołą­cza­ją kolej­ni wydaw­cy. Na razie Legi­mi chwa­li się współ­pra­cą z taki­mi gigan­ta­mi jak Alba­tros, Świat Książ­ki, Fabry­ka Słów i HarperCollins.

Nie ma nie­ste­ty jesz­cze kon­kret­nej daty. Moż­na nato­miast zosta­wić adres e‑mail, żeby mieć pew­ność, że nie prze­ga­pi się star­tu oraz spe­cjal­nej ofer­ty temu towa­rzy­szą­cej. Dopi­sać się do osób ocze­ku­ją­cych moż­na tu: http://www.legimi.pl/kindle

War­to śle­dzić, bo naj­wy­raź­niej w cenie jed­nej książ­ki będzie moż­na mieć dostęp do napraw­dę pokaź­nej bazy. O ile oczy­wi­ście wszyst­ko wypali.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy