Aktualności

Wiosną będziemy odkrywać tajemnice Hogwartu

Pierw­sza z dwóch zapo­wie­dzia­nych przez stu­dio Por­t­key Games mobil­nych gier ze świa­ta Harry’ego Pot­te­ra uka­że się wio­sną bie­żą­ce­go roku. Nie będzie to jed­nak Wizards Uni­te, o któ­rej pisa­li­śmy tu. W Hogwarts Myste­ry rów­nież wcie­li­my się w postać świe­żo przy­ję­te­go ucznia bądź uczen­ni­cy bry­tyj­skiej szko­ły magii i cza­ro­dziej­stwa, ale gra nie będzie korzy­stać z tech­no­lo­gii rze­czy­wi­sto­ści rozszerzonej.

Każ­dy z gra­czy stwo­rzy swo­je­go wła­sne­go awa­ta­ra: wybie­rze jego płeć i wygląd, usta­li imię, zade­cy­du­je o przy­dzia­le do jed­ne­go z czte­rech domów. Po tra­dy­cyj­nej ini­cja­cji boha­te­ro­wie zosta­ną rzu­ce­ni w wir edu­ka­cji – będą uczyć się zaklęć i warze­nia elik­si­rów od dobrze zna­nych z serii książ­ko­wej pro­fe­so­rów, np. Seve­ru­sa Snape’a, Miner­wy McGo­na­gall czy Filiu­sa Fli­twic­ka. Poza tym będą zawie­rać zna­jo­mo­ści z posta­cia­mi nie­za­leż­ny­mi i praw­do­po­dob­nie robić sobie z innych wro­gów, choć to póki co domy­sły. Przede wszyst­kim jed­nak gra­cze będą odkry­wać kolej­ne tajem­ni­ce Hogwar­tu, któ­re­mu to pro­ce­so­wi towa­rzy­szyć będą nie­bez­piecz­ne przy­go­dy i magicz­ne pojedynki.

Har­ry Pot­ter: Hogwarts Myste­ry to ofi­cjal­na gra nale­żą­ca do uni­wer­sum stwo­rzo­ne­go przez J.K. Row­ling. Fabu­ła będzie poprze­dzać wyda­rze­nia z książ­ko­wej serii, nie wia­do­mo jed­nak jak bar­dzo. Na razie pozo­sta­je rów­nież tajem­ni­cą kwe­stia tego, czy gra będzie przy­go­dą dla jed­ne­go gra­cza, czy sko­rzy­sta z mecha­ni­zmów mul­ti­play­ero­wych. Za apli­ka­cję nie zapła­ci­my ani zło­tów­ki, ale pod­czas roz­gryw­ki będzie moż­na kupo­wać przed­mio­ty za real­ne pie­nią­dze, co w domy­śle nie­któ­rym uła­twi zabawę.

Gra będzie dostęp­na w skle­pach Google Play i App Sto­re na wio­snę. Już teraz jed­nak moż­na się zapi­sać na listę mailin­go­wą by być na bie­żą­co ze wszel­ki­mi infor­ma­cja­mi: http://www.harrypotterhogwartsmystery.com/


Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy