Sprawdzasz tag

Hogwarts Mystery

Aktualności

Wiosną będziemy odkrywać tajemnice Hogwartu

Pierw­sza z dwóch zapo­wie­dzia­nych przez stu­dio Por­t­key Games mobil­nych gier ze świa­ta Harry’ego Pot­te­ra uka­że się wio­sną bie­żą­ce­go roku. Nie będzie to jed­nak Wizards Uni­te, o któ­rej pisa­li­śmy tu. W Hogwarts Myste­ry rów­nież wcie­li­my się w postać świe­żo przy­ję­te­go ucznia bądź uczen­ni­cy bry­tyj­skiej szko­ły magii i cza­ro­dziej­stwa, ale gra nie będzie korzy­stać z tech­no­lo­gii rze­czy­wi­sto­ści roz­sze­rzo­nej. Czy­taj dalej

-->